D66

23 november 1999

D66 HEEFT KRITIEK OP DE TWEEDE FASE

Ursie Lambrechts

Mondelinge vragen betreffende scholierenstaking tweede fase/studiehuis aan de staatssecretaris van OC&W op dinsdag 23 november 1999

Voorzitter,

Er is commotie ontstaan over de tweede fase en het studiehuis in het voortgezet onderwijs. Op 6 december zullen waarschijnlijk veel scholieren gaan staken om te protesteren tegen de overladenheid van het programma. Het is belangrijk dat de leerlingen die dat willen ook de kans krijgen zich uit te spreken op een door hen zelf gekozen wijze. De meeste directeuren en rectoren staan achter deze actie van de scholieren. Sommige daarentegen hebben te kennen gegeven staken onder schooltijd op te vatten als spijbelen en onrechtmatig schoolverzuim.

vragen


1. D66 wil de staatssecretaris vragen zich er over uit te spreken dat leerlingen die dat willen ook de kans krijgen aan de staking deel te nemen, zonder dat ze bang hoeven te zijn daarvoor bestraft of beboet te worden? Wil zij dat doen en wil ze dat nu doen?


2. Het tweede wat wij de staatssecretaris willen vragen is of zij bereid is de kritiek serieus te nemen en er iets mee te doen. Veel leerlingen en leraren hebben het op dit moment ontzettend zwaar, ondanks de verlichting die eerder geboden is. Dat zijn niet de slechtste leraren en leerlingen, wel diegenen die graag hun werk afhebben voor ze 's avonds naar bed gaan.


3. Als derde wil ik haar vragen een voorstel voor te bereiden dat een oplossing biedt voor de versnippering en overladenheid en wat richting kan geven aan het debat met scholieren en leraren?


4. D66 wil haar bovendien vragen daar ook niet te lang mee te wachten omdat elke maand telt. Wellicht kunnen de eerdere voorstellen van D66, over het schrappen in de lesstof en het verminderen van het aantal vakken daarbij alsnog behulpzaam zijn? Onze motie heeft het vorige week weliswaar niet gehaald en ook niet de instemming van de staatssecretaris gekregen maar wie weet waartoe voortschrijdend inzicht kan leiden.


5. Tot slot wil D66 vragen niet alleen een oplossing aan te reiken voor de komende generaties maar ook voor de huidige groep scholieren die in de tweede fase zit. Die groep mag evenmin de dupe worden.

Antwoord van staatssecretaris Adelmund De staatssecretaris heeft toegezegd dat zij voor 16 december een kortdurend onderzoek zal laten doen door de Onderwijsinspectie en Procesmanagement Voortgezet Onderwijs (PMVO). Als daaruit blijkt dat er inderdaad sprake is van overladenheid zal het programma worden aangepast.

Naschrift Ursie Lambrechts Ik ga er van uit dat uit het onderzoek inderdaad zal blijken dat de tweede fase overladen en versnipperd is. Waar ik niet gerust op ben is de aard van de verlichtingsvoorstellen waar Adelmund mee zal komen. Als dat wederom marginaal is en er niet echt ruimte wordt gecreëerd voor leraar en leerling is er weinig gewonnen. Het is belangrijk dat al diegenen die menen dat er sprake is van overladenheid en die ideeën hebben over de aard van de oplossingen zich daar de komende weken over blijven uitspreken

Deel: ' D66 heeft kritiek op tweede fase / studiehuis '
Lees ook