D66


Missie Macedonië riskant maar belangrijk

Jan Hoekema

De NAVO geeft het sein voor de operatie Essential Harvest in Macedonië. Doel is het inzamelen van wapens van UCK-M strijders om daarmee het vredesproces tussen etnische Albanezen en de Macedonische regering te steunen. D66 noemt deze missie riskant maar belangrijk. Aan de voorwaarden waaronder troepen kunnen worden gestuurd is volgens de D66-fractie voldaan. Het bestand tussen de strijdende partijen kent echter de nodige haken en ogen.

Riskant is operatie Essential Harvest vanwege het gevaar dat de NAVO-macht de schijn van partijdigheid zou kunnen opwekken. Er bestaat veel onduidelijkheid over het aantal wapens dat daadwerkelijk aanwezig is, en daarnaast is het de vraag of de NAVO welkom is bij de bevolking. Deelname vindt D66 evenwel belangrijk omdat op de voorgestane manier voorkomen kan worden dat de spanningen tussen het UCK-M en het Macedonische leger wederom tot een gewelddadige escalatie zullen leiden. Het is het van groot belang dat er alles aan gedaan wordt om het gesloten politieke akkoord stand te laten houden en het staakt het vuren te handhaven. 'Niets doen is nu het enige realistische alternatief en dat zou Macedonië in een burgeroorlog kunnen storten', zegt Jan Hoekema.

D66 heeft in het debat van 22 augustus gevraagd of de NAVO anderssoortige operaties heeft overwogen? Is in de ogen van de regering met andere woorden de beste keuze gemaakt door niet te kiezen voor een veel uitgebreidere troepenmacht met meer armslag? Het antwoord van de regering luidde dat de politieke en militaire haalbaarheid van een vredesbewarende zowel als een vredesafdwingende operatie bijzonder gering is en bovendien niet door de Macedonische regering gewenst wordt.

Over de kwestie van de in te zamelen wapens is in de Kamer uitgebreid van gedachten gewisseld. D66 meent dat het feit dat de wapens niet worden gebruikt belangrijker is dan het precieze aantal dat uiteindelijk wordt ingeleverd. Vrij opmerkelijk is de situatie dat de inlevering van wapens parallel loopt aan de parlementaire goedkeuring van het politieke akkoord, waarin veel belangrijke toezeggingen worden gedaan met betrekking tot de rechten van de Albanese minderheid in Macedonië. De regering is zich van deze situatie bewust en meent dat bovengenoemde risico's niet opwegen tegen de bijdrage die de inspanning van de NAVO kan leveren aan de ontwapening van het UCK-M en een vreedzame oplossing van het conflict in de zuidelijke Balkan.

j.hoekema@tk.parlement.nl

Deel: ' D66 noemt missie Macedonië riskant maar belangrijk '
Lees ook