D66


15 oktober 2001

De kwaliteit van de natuur

Marijke Augusteijn

Hoewel Nederland er uiterlijk op vele plekken groen en fris uitziet en het areaal natuur en bos min of meer stabiel blijft, is de kwaliteit van de natuur er niet op vooruit gegaan. De tijd voor de staatssecretaris om te komen met een goed plan gaat nu echt dringen.

Een terugblik

Bij deze laatste begroting van het tweede paarse kabinet, past mijns inziens een korte terugblik op het natuurbeleid van de afgelopen vier jaar.
De fractie van D66 heeft deze regeringsperiode, steeds grote nadruk gelegd op het verbeteren van de kwaliteit van natuur en landschap. Naast noodzakelijke extra uitgaven voor zorg, onderwijs en veiligheid, hebben wij voorstellen gedaan voor intensivering van uitgaven voor natuur en milieu. Ook ons nieuwe verkiezingsprogramma doet dat. En D66 heeft daar wat voor over. Vanaf 2003 willen wij een forse impuls van ruim 3 miljard gulden, 1,4 miljard euro voor dit beleidsveld. Gedurende de bijna acht jaar van twee paarse kabinetten hebben wij telkens weer voorstellen gedaan voor enerzijds meer geld voor natuurbeheer en anderzijds meer gecoördineerd beleid. Wij hebben dat samen met andere fracties gedaan. En telkens bleek in de kamer weer een hele grote meerderheid voor de voorstellen. Vorig jaar resulteerde dat in de bekende motie de Graaf, Melkert, Rosemöller, waarin de regering werd verzocht nog in het voorjaar 2001 te komen met een Nationaal Natuuroffensief. D66 zelf bood de staatssecretaris een eigen nota Natuuroffensief aan, waarin naast vele andere voorstellen, o.a. gekozen werd voor een versnelling van het aankoopbeleid voor de EHS en het realiseren van tien nationale landschappen.

Het nationaal natuuroffensief

Dat Nationaal Natuuroffensief kwam er niet; de nota bleef uit, het geld eveneens. Reden voor een groot aantal maatschappelijke organisaties om te komen met een eigen offensief, genaamd Nederland Natuurlijk. Uit die nota bleek dat een miljardenimpuls nodig was om die kwaliteit natuur en natuurgebieden te realiseren die nodig was om de achteruitgang in vooral biodiversiteit, een halt toe te roepen. Om de staatssecretaris andermaal te stimuleren die extra impuls binnen het kabinet te bepleiten, dienden de fracties van D66, PvdA , Groen Links en de Christen Unie bij de voorjaarsnota een voorstel in om dit jaar nog 200 miljoen gulden te investeren in een versnelling van de aankoop en van de realisatie van natuur bij de stad. Dit bedrag zou de komende jaren opgetrokken moeten worden tot 500 miljoen structureel. Groot was onze teleurstelling toen wij daarvan wel heel weinig terugvonden in de begroting. Wij gaan er van uit dat deze staatssecretaris zich maximaal gestimuleerd voelt in de uitvoering van het natuurbeleid. Welke bewindspersoon krijgt zo veel en zo'n breed gedragen support voor een intensivering van haar beleid? Welk kabinetslid ziet zich gesteund door een eensgezinde coalitie van natuurbeschermingsorganisaties èn bedrijfsleven? Het kan toch haast niet anders of dat betekent dat deze staatssecretaris in het kabinet een vurig pleidooi heeft gehouden voor een krachtig natuurbeleid? Zeker, het Kabinet heeft extra geld geïnvesteerd. Er kwam een nota Natuur voor Mensen en de grondprijsstijgingen, maar liefst 20% in het vorig jaar, worden nu gecompenseerd. Maar hoe staat het met de budgetten voor de uitvoering van de nota "Natuur voor Mensen"? Waar zijn de budgetten bijvoorbeeld vorig jaar voor ingezet? Voor dit jaar 2001 wordt een extra uitgave van 100 miljoen gulden gerealiseerd. Eenmalig helaas. Wat er niet kwam was het parlementair en maatschappelijk zo gewenste natuuroffensief. Heeft de staatssecretaris dit volledig opgegeven? Wat evenmin kwam is die grote financiële structurele impuls die ertoe had moeten leiden dat b.v. de Ecologische Hoofdstructuur versneld kan worden gerealiseerd. Maar wij geven niet op. Bij de financiële beschouwingen van vorige week heeft D66 al aangegeven dat er een hernieuwd voorstel komt voor een grote impuls t.b.v. een natuuroffensief. Het fractievoorzitterdebat of de Najaarsnota lijkt daar het goede moment voor. Zoeken naar verschuivingen binnen de begroting levert ons inziens slechts kruimels op; wij zoeken naar die grote stap. Dat kan b.v. door de criteria voor het FES fonds op te rekken. Het kan ook door een forse storting in het Groenfonds. En ook mogelijkheden binnen ICES III zullen door ons worden bekeken. Wij vragen de staatssecretaris om zich vierkant achter dit soort initiatieven te stellen, ook binnen het Kabinet.

De kwaliteit van de natuur/natuurbalans 2001

Hoewel Nederland er uiterlijk op vele plekken groen en fris uitziet en het areaal natuur en bos min of meer stabiel blijft, is de kwaliteit van de natuur er niet op vooruit gegaan. Dat constateert D66 niet alleen, dat doet vooral het Natuurplanbureau. De regie op de uitvoering van het beleid moet strakker, de samenhang tussen natuur-, milieu-, water- en ruimtelijk beleid is onvoldoende. Er is geen goede planning. Met name bestuurlijke versnippering door het langs elkaar heen werken van verschillende overheden is daar debet aan. Veel, te veel misschien, wordt overgelaten aan gemeenten, provincies, waterschappen; aldus het planbureau.
D66 overweegt in de tweede termijn een motie aangaande samenhang van beleid tussen de Ministeries. Het is onze vaste overtuiging dat door het over elkaar heen leggen van de plannen zoals bijvoorbeeld Natuur voor Mensen, de nota Waterbeheer 21e eeuw, de notitie Ruimte voor de Rivier, het NMP 4, de 5e nota Ruimtelijke Ordening de natuurdoelen veel sneller gerealiseerd kunnen worden. Dat vraagt ons inziens een aparte integratienota om die kansen te benutten.

Waddenzee

Eind deze maand wordt de trilaterale waddenconferentie in het Deense Esbjerg gehouden. De fractie van D66 ziet het streven naar een juridisch bindend trilateraal verdrag als grootste prioriteit voor komende conferenties. Dat is niet zo gemakkelijk geregeld, hoewel er een zeer gedegen aanzet ligt, geleverd door de Waddenverenigingen uit de drie landen. Maar zolang dit niet is geregeld is plaatsing op de Werelderfgoedlijst toch wel het minste waar we naar moeten streven voor deze conferentie. De voorbereidingen daartoe zijn al jaren aan de gang. D66 is voor draagvlak, ook onder gemeenten en provincies, maar soms moet een bewindspersoon zich niet volgend opstellen, maar de leiding durven nemen. De druk op het gebied wordt groter, het beschermingsniveau is nog niet voldoende. Het eerste deel van de nieuwe PKB is een goede basis. Hulde voor het verbieden van proefboringen. De uitkoop van de kokkelvisserij zal D66 steeds weer voorstellen. Berekeningen van Ernst & Young geven aan dat dit ook financieel mogelijk is. Vorig jaar vroegen wij naar versnelling van de evaluatie kokkelvisserij, mede in het licht van de sterfte onder eidereenden. Gaat dit lukken? Wij pleiten eveneens voor vermindering van de militaire activiteiten Een verplaatsing van het militaire vliegveld Valkenburg moet naar onze mening worden gezocht op Woensdrecht of Leeuwarden en niet in Den Helder. Vorige week hebben de Staten van Friesland gesproken over een windmolenpark bij de Afsluitdijk. Het zou volstrekt niet passen in de door deze Kamer gewenste bescherming van het Waddengebied, als dwars op die Afsluitdijk, tot zes kilometer in de Waddenzee vele tientallen windmolens een onneembaar obstakel gaan vormen voor de vele duizenden trekvogels. Het is bovendien in strijd met de overeenkomst van Stade en met de Vogelrichtlijn. Duitsland en Denemarken hebben dan ook protest aangetekend. D66 ondersteunt uitbreiding van windenergie. Daar zijn gelukkig op land en op de Noordzee veel mogelijkheden voor. Maar dit onzalige plan moet snel verdwijnen. Het zet de onderhandelingen in Esbjerg onder druk en past niet binnen de Werelderfgoedvisie. Wat is de mening van de staatssecretaris?

tot slot

In het verkiezingsprogramma wil D66 investeren in een leefbare toekomst. Daar hoort investeren in natuurontwikkeling bij. Wij willen dat die investeringen een "harder" karakter krijgen en daadwerkelijk worden afgewogen tegen investeringen in bijvoorbeeld rails en wegen. En wij willen dat juist dit Kabinet nog komt met een goed plan. Wij noemden dat een Nationaal Natuuroffensief. De staatssecretaris heeft daarvoor nog precies zeven maanden.

Deel: ' D66 over de kwaliteit van de natuur '
Lees ook