D66

D66: RAPPORT ELZINGA IS PRINCIPIELE STAP NAAR MEER DEMOCRATIE

D66 is verheugd dat de commissie ingrijpende veranderingen in het huidige bestel noodzakelijk vindt. Het rapport zet een goede eerste stap op de weg naar meer democratie in de gemeente. De Commissie heeft zich terecht niet beperkt tot institutionele voorstellen voor een dualistisch bestuursstelsel, maar heeft ook gekeken naar andere mogelijkheden om het lokale bestuur te verbeteren. D66 steunt deze integrale aanpak en is ervan overtuigd dat met uitvoering van de aanbevelingen van de Commissie een verbetering van de kwaliteit van het lokaal bestuur tot stand komt.

Belangrijk is dat de commissie een minder marginale, meer eigenstandige positie van de burgemeester noodzakelijk acht en erkent dat een verkiezing van de burgemeester daaraan bijdraagt. De aanbeveling om te komen tot de rechtstreeks gekozen burgemeester in de vier grote steden ziet D66 als een eerste belangrijke- stap op de goede weg

De commissie vindt terecht dat voorafgaand aan grondwetsherziening, in deze Kabinetsperiode, belangrijke stappen moeten worden gezet. De keuze voor een verplichte burgemeestersstemming voor 50.000+ gemeenten, gaat in de in de goede richting en bouwt voort op de afspraken over het burgemeestersreferendum in het Regeerakkoord.

D66 heeft kritiek op het verschil dat de commissie Elzinga maakt tussen kleine en grote gemeenten. In de kleine gemeente wil de commissie geen verkiezing van de burgemeester, maar een enkelvoudige voordracht door de Raad. Dit verhoudt zich slecht tot het uitgangspunt van de commissie dat de aanstelling van de burgemeester niet afhankelijk mag zijn van de Raad. D66 wil stapsgewijs naar verkiezing van de burgemeester door de burger in alle gemeenten.

De voorstellen tot meer dualisme brengen volgens D66 wet en praktijk met elkaar in overeenstemming. Het is jammer dat het dualisme niet op alle punten even consequent wordt doorgevoerd. Zo is aan de vertrouwensregel niet de consequentie verbonden dat ook de Raad terug moet naar de kiezer, heeft de burgemeester niets te zeggen over de samenstelling van het college en blijft de burgemeester voorzitter van de Raad.

De Commissie heeft terecht oog voor de versterking van de controlefunctie van Raad zoals de ombudsfunctie en de rekenkamerfuntie. Dit zou wat D66 betreft verplicht mogen worden.

Zoekwoorden:

Deel: ' D66 rapport Elzinga principiele stap naar meer democratie '
Lees ook