D66

9 maart 2000

D66 WIL AANPASSING SUCESSIERECHTEN

Francine Giskes

D66 vindt dat de grondslagen van de Successiewet niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd en pleit voor invoering van een systeem van boedelheffing.

Dankzij de inzet van D66 is in het Regeerakkoord opgenomen dat ook de belastingwetgeving op het punt van erfenissen en schenkingen (de Successiewet) gemoderniseerd zal worden. De huidige wet stamt uit 1956 en is naar de mening van D66 onvoldoende afgestemd op de situatie in de 21e eeuw.

De heffing van successie- en schenkingsrecht levert de staatskas momenteel ca. fl. 2 miljard. Deze heffingen kunnen, nog minder dan andere belastingen, rekenen op warme steun in de samenleving. Het wordt 'oneerlijk' gevonden dat over geld, dat over is gebleven nadat aan alle belastingen is voldaan, weer belasting moet worden betaald als het overgaat naar een ander. De rechtsgrond daarvoor is evenwel dat voor de verkrijgers sprake is van inkomen, dat net als alle andere soorten inkomen aan belasting wordt onderworpen. Aangezien het bovendien heffingen zijn die moeilijk zijn te ontlopen, zijn zij aantrekkelijk uit oogpunt van het streven naar een stabiele belastingopbrengst. Het valt daarom niet te verwachten dat de Successiewet op korte termijn in zijn geheel zal verdwijnen. Daarom is het volgens D66 nodig deze wet aan te passen aan de hedendaagse behoeften.

De huidige Successiewet kent een dubbele progressie: het tarief loopt zowel op naarmate de verwantschap afneemt als naarmate de erfenis/schenking groter is. Bovendien is sprake van een tamelijk ingewikkeld systeem van vrijstellingen van (afgerond) fl. 8.250 tot fl. 575.000, afhankelijk van de relatie die de erflater/schenker had/heeft met de ontvanger. Kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen zijn tot fl. 16.500 vrijgesteld en hoeven daarboven slechts een tarief van 11% te betalen. Geheel vrijgesteld zijn erfenissen/schenkingen aan de overheid en aan musea met collecties van nationaal of regionaal belang.

D66 is van mening dat de hoogte van het successierecht in beginsel onafhankelijk moet zijn van de keuze die de erflater/schenker maakt voor de verdeling van zijn vermogen. De sterke nadruk op de soort familierelatie doet geen recht aan het feit dat in de huidige samenleving de relaties tussen mensen veelsoortiger zijn dan in 1956. Mensen leven steeds vaker zonder relaties in de 'goedkoopste' categorie I (echtgenoot, partner met wie minimaal 5 jaar is samengewoond, kinderen, afstammelingen in tweede of verdere graad), of willen, ondanks relaties in categorie I, mensen buiten die categorie bedenken. Bijvoorbeeld: alleenstaanden met een of meer hele goede vrienden aan wie ze graag iets nalaten, of iemand die de laatste jaren van haar leven wel sterk heeft kunnen leunen op de goede zorgen van een buurvrouw, maar niet van haar kinderen. D66 vindt het niet uitlegbaar waarom degenen die van hen erven veel meer belasting moeten betalen dan degenen die erven van familie. D66 pleit daarom voor een veel neutraler systeem van boedelheffing: over de erfenis/schenking wordt altijd hetzelfde percentage belasting geheven, ongeacht naar wie het geld gaat. Een behoorlijke belastingvrije voet voor een achterblijvende partner lijkt daarbij nog wel gewenst (waarbij het partnerbegrip uiteraard wordt aangepast aan dat in de inkomstenbelasting!). De progressie op grond van de omvang van de erfenis/schenking kan gehandhaafd blijven. Mede om uitvoeringstechnische redenen kan het nuttig zijn een algemene basisvrijstelling aan te houden. De (progressieve) tarieven en vrijstellingen in het voorgestelde systeem van boedelheffing zullen afhankelijk zijn van de mate waarin de opbrengst van de Successiewetgeving door de systeemwijziging zal en mag veranderen. D66 vindt dat de overgang naar het nieuwe systeem niet mag betekenen dat de situatie voor de huidige categorie I-gerechtigden ingrijpend verandert. Daarbij moet overigens wel in ogenschouw worden genomen dat ook zij voordeel ondervinden van de verbetering in die gevallen waarin zij van anderen (via categorie II en III) geld ontvangen. D66 vindt het in dit kader aanvaardbaar het tarief en de vrijstelling voor kerkelijke, charitatieve, wetenschappelijke instellingen e.d. eens tegen het licht te houden en te bezien op mogelijke aanpassingen en nadere differentiatie.

Verregaande vereenvoudiging van de Successiewet draagt bij aan het algemene streven van D66 naar eenvoud en inzichtelijkheid van wet- en regelgeving.

De successiewet maakte geen deel uit van de recente herzieningsoperatie (Belastingen 21e eeuw). Het kabinet heeft het onderwerp in handen gegeven van de zgn. commissie-Moltmaker, die voor de zomer zal rapporteren. De opdracht aan deze commissie is breder dan het hier aan de orde gestelde onderwerp. Naar verwachting zal in de rapportage veel aandacht uitgaan naar situaties van bedrijfsopvolging bij overlijden, een onderwerp dat zeker aandacht behoeft. D66 wil ervoor zorgen dat ook de successieperikelen voor niet-ondernemers voldoende aandacht krijgen en hecht eraan dat daarbij wordt gezocht in de goede richting, d.w.z. met zo min mogelijk onderscheid naar de relatie tussen erflater/schenker en begunstigde.

Deel: ' D66 wil aanpassing sucessierechten '
Lees ook