D66 Amsterdam

PERSBERICHT
Amsterdam, 28 maart 2000

D66 wil gemeentesite Amsterdam.nl verbeteren

Vandaag hebben Warner Hemmes en Atilla Arda, gemeenteraadsleden voor D66, schriftelijke vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders, over de gemeentelijke internetsite. D66 wil dat de gemeentelijke site wordt uitgebreid, zodat er niet alleen nieuws over de gemeenteraad en het stadhuis te vinden is, maar ook informatie over de stad Amsterdam.

1. Heeft het College kennis genomen van de stappen van het gemeentebestuur van Hamburg om de ontwikkeling van de site Hamburg.de vorm te geven door een publiek private samenwerking (pps)?

2. Heeft het College zich op de hoogte gesteld van de resultaten van een dergelijke pps bij de ontwikkeling van Berlin.de?
3. Deelt het College de mening van ondergetekenden dat Berlin.de, de toegangspoort tot de stad Berlijn is en Amsterdam.nl slechts de voordeur van het stadhuis?

4. Is het College met ondergetekenden eens dat Amsterdam.nl moet worden ontwikkeld tot de toegangspoort van de stad Amsterdam?
5. Ziet het College kans deze ontwikkeling vorm te geven met de huidige financiële, personele en technische middelen waarover het gemeentebestuur beschikt?

6. Zo ja, op welk moment kan de Gemeenteraad voorstellen verwachten om Amsterdam.nl te ontwikkelen tot toegangspoort van de stad Amsterdam?

7. Zo nee, is het College bereid om de mogelijkheden van een pps bij de ontwikkeling van Amsterdam.nl te onderzoeken en de Gemeenteraad nog voor de behandeling van de voorjaarsnota de onderzoeksresultaten te melden?

Deel: ' D66 wil gemeentesite Amsterdam.nl verbeteren '
Lees ook