D66

Opheldering over onderzoek naar De Roy van Zuydewijn


Thom de Graaf

06-03-2003 - D66 eist met spoed opheldering van de Minister-President en de minister van Binnenlandse Zaken over het onderzoek naar Edwin de Roy van Zuydewijn, echtgenoot van Prinses Margarita.

Ook wil D66 weten waarom niet alle fracties in de Tweede Kamer door het kabinet hierover zijn ingelicht. De D66-fractie stelde samen met Groenlinks schriftelijke vragen aan Minister-President Balkenende en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Schritelijke vragen van de leden Halsema (GroenLinks) en De Graaf (D66) aan de Minister-President en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de informatie van de Kamer inzake het onderzoek naar Edwin de Roy van Zuydewijn.

1. Waarom heeft u slechts de vaste kamercommissie voor Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten geinformeerd over het onderzoek dat verricht is naar Edwin de Roy van Zuydewijn?
2. Waarom heeft u niet de gehele Kamer op de hoogte gesteld omtrent de gang van zaken rond dit onderzoek, of, indien vertrouwelijkheid moet worden gewaarborgd, tenminste alle fractievoorzitters? 3. Kunt u precies aangeven wat de rechtsgronden zijn voor een dergelijk onderzoek vanwege inlichtingendienst en politie, wat de reikwijdte daarvan is en of in alle gevallen van mogelijke huwelijkspartners van leden van de Koninklijke familie een zelfde onderzoek van dezelfde reikwijdte is verricht?
4. Kunt u aangeven waarom de heer De Roy van Zuydewijn niet op de hoogte is gesteld van dit onderzoek, dat zoals u eerder stelde, een bekende en gebruikelijke gang van zaken betreft? 5. Kunt u aangeven hoe het kan dat verschillende ministeries aan betrokkenen hebben laten weten dat er geen onderzoek was ingesteld, terwijl dat evident onjuist was?
6. Is het waar dat de Minister van BZK zelf niet op de hoogte was en werd gesteld van het door de BVD verrichte onderzoek en van de uitkomsten daarvan? Geldt dat ook voor de toenmalige Minister-President?
7. Hoe, door wie, in welke mate en op basis van welke bevoegdheid of machtiging is de informatie uit het onderzoek overgedragen aan leden van de Koninklijke familie? Is die informatie ook ter beschikking gesteld aan de vader van Prinses Margarita, zijnde geen lid van de koninklijke familie?
8. Bent u bereid deze vragen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval voor 11 maart a.s. te beantwoorden?

Deel: ' D66 wil opheldering over onderzoek naar De Roy van Zuydewijn '
Lees ook