D66

15 september 1999

D66 wil vergaande aanpassing van de basisvorming

Ursie Lambrechts

Op woensdag 15 september werd in de Tweede Kamer het evaluatie-rapport van de Onderwijsinspectie over de basisvorming gepresenteerd. In 1993 is de basisvorming ingevoerd door toenmalig staatssecretaris van Onderwijs Wallage. Het had tot doel het onderwijspeil te verbeteren en de studie- en beroepskeuze van leerlingen uit te stellen van hun twaalfde naar hun vijftiende jaar. Hiertoe zouden leerlingen in de eerste drie klassen van het voortgezet onderwijs dezelfde vakken krijgen. Het vakkenpakket werd uitgebreid naar vijftien vakken. In de praktijk levert de basisvorming echter grote problemen op. Voor leerlingen op VBO en MAVO is de leerstof vaak te moeilijk; voor leerlingen op vwo en gymnasium/atheneum juist te makkelijk.

Bovendien constateert de D66-fractie dat na vijf jaar basisvorming:
· de schoolprestaties niet zijn verbeterd;

· de uitval van leerlingen ongewenst hoog is;
· het onderwijs te veel vakken bevat en dat de noodzakelijke samenhang ontbreekt en;

· de kloof tussen basisvorming en bovenbouw groter is geworden.

De D66-fractie heeft dan ook met verbazing kennis genomen van het milde oordeel van de Onderwijsinspectie over de kwaliteit van de basisvorming. De fractie stelt vast dat in het rapport een verhullend onderscheid wordt gemaakt tussen het algemene onderwijspeil en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Hierdoor wordt ten onrechte de suggestie gewekt dat de basisvorming de toets der kritiek kan doorstaan.

Daarnaast vindt de fractie de toon van zowel de Inspectie als die van staatssecretaris Adelmund (in haar eerste reactie) over de kwaliteit van de basisvorming veel te optimistisch. Beiden laten weten dat deze kwaliteit de komende vijf jaar "waarschijnlijk snel zal verbeteren".

De oplossingen die zij aanreiken zijn in de ogen van D66 evenmin goed. Het terugbrengen van het aantal lesuren per week van 32 naar 30 lost het probleem van de overladenheid en de versnippering die ontstaan is door vijftien vakken niet op, maar vergroot juist het probleem. Het terugbrengen van het aantal lesweken per jaar van 40 naar 38 weken is slechts het witwassen van de bestaande praktijk.

De D66-fractie vindt daarom dat snel substantiële maatregelen moeten worden genomen om de basisvorming om te vormen tot een onderwijssysteem dat recht doet aan de verschillen tussen leerlingen en aan de professionaliteit van docenten.

De conclusie is dat de oorspronkelijke doelstelling van de basisvorming - brede algemene vorming en uitstel van studie- en beroepskeuze - niet is gehaald. De fractie vindt op korte termijn de volgende aanpassingen noodzakelijk:

· minder in plaats van meer basisvorming;

· kerndoelen drastisch verminderen;

· minder vakken met meer samenhang;

· meer ruimte voor diversiteit in de aanbod van de leerstof;
· meer ruimte voor beroepsgerichte vakken in het VBO;
· betere methodes en een kwaliteitstoets voor methodes;
· meer investeren in leraren.

Ursie Lambrechts
E-mail:U.Lambrechts@tk.parlement.nl

Deel: ' D66 wil vergaande aanpassing van de basisvorming '
Lees ook