Gemeente 's-Hertogenbosch

Dag- en nachtopvang drugsverslaafden geopend

do 13 september 2001

Op 8 september opende wethouder E. de Jonge van o.m. zorg en opvang officieel de dag- en nachtopvang voor drugsverslaafden aan de Oranje Nassaulaan 6,8 en 10. De opvang is het sluitstuk in een serie voorzieningen, die de gemeente in voorbije jaren heeft getroffen om overlast van drugsverslaafden op straat en drugsgerelateerde criminaliteit te verminderen. De bed-, bad- en broodvoorziening van de opvang biedt gelijktijdig ook een rustpunt, ondersteuning en zorg voor problematische verslaafden bij het opbouwen van een beter maatschappelijk bestaan. Kortom, het biedt een vangnet voor de meest kwetsbare en problematische verslaafden in s-Hertogenbosch. Novadic, netwerk voor verslavingszorg, is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de opvang. De dagopvang biedt plaats aan 40 personen en de nachtopvang aan 26 in de winter en 20 personen in de zomer.

Niet alleen basiszorg

Sinds december 1997 heeft s-Hertogenbosch een 24-uurs opvang voor chronische harddrugsverslaafden. Vanaf die datum is de tijdelijke locatie aan de Vliertstraat hiervoor gebruikt. Per mei jl. vindt de opvang plaats in de Oranje Nassaulaan. Daar wordt niet alleen basiszorg aangeboden, maar stuurt de hulpverlening ook aan op deelname van de verslaagde aan het behandelprogramma Escape. Middels dit programma krijgen verslaafden een aanbod op het gebied van opleiding, werk, wonen en uiteraard begeleiding om zelfstandig een bestaan op te bouwen dat beheersbaar is. Voor deelname aan Escape moet men echter clean zijn en voor een traject tekenen. Hiermee verplicht men zich tot een aantal voorwaarden: voor wat, hoort wat.

Voor een kleine groep zijn er hardere maatregelen nodig: na uitspraak van de rechter ondergaan zij een behandeling binnen de muren van een justitiële inrichting (=gesloten fase), waarna een halfopen en open fase volgen. De laatste fase van het zogeheten SOV-experiment vinden wellicht in de toekomst aansluiting bij Escape. Voor de gemeente is er veel aan gelegen dat er zo min mogelijk drugsverslaafden komen. Daarom wordt er veel aandacht besteed aan preventie. Er bestaan voorlichtingsprogrammas op scholen, zijn er veld- en straathoekwerkers actief etc.

Begeleidingscommissie

De gemeente vindt het van wezenlijk belang om te communiceren met bewoners en andere betrokken partijen. Door elkaar regelmatig te spreken, voorlichting te geven over de opvang en de mensen die daar verblijven en gelegenheid te bieden om ervaringen te delen, kan onnodige ongerustheid bij omwonenden worden voorkomen. Tegelijkertijd kunnen zij hun signalen uit de woonomgeving direct doorgeven aan de betrokken professionals. Voor de opvang aan de Oranje Nassaulaan is inmiddels ook een startbijeenkomst georganiseerd om een begeleidingscommissie in te stellen. Daar worden afspraken tussen de hulpverleners, politie, gemeente en omwonenden en betrokken partijen gemaakt over de beheersing van de overlast. Tevens zijn er door de gemeente, in samenwerking met Novadic en politie voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd voor bijvoorbeeld buurtcomités, ondernemersverenigingen, schoolbestuur etc.

Deel: ' Dag- en nachtopvang drugsverslaafden Den Bosch geopend '
Lees ook