Gemeente Oostzaan


- 17 september 2001 17 september 2001

Dag van de Ouderen
Op donderdag 4 oktober 2001 wordt in Oostzaan de Dag van de Ouderen gehouden. Alle 50-plussers van Oostzaan kunnen op deze dag gratis aan diverse activiteiten deelnemen. 's Morgens is er in Dorpshuis De Greep een optreden van het Seniorenkoor van Bel Canto. Hierbij staat de gezelligheid voorop en de koffie met iets lekkers zal uiteraard niet ontbreken.
Tussen de middag is men welkom voor een lunch in De Lishof. Het is inmiddels traditie geworden dat daarbij het duo Hottentot voor gezellige accordeonmuziek verzorgt. 's Middags kan men kiezen uit een viertal evenementen:

- een excursie naar Houtverwerkingsbedrijf P. Flens B.V.,
- een rondleiding over de boerderij en kaasmakerij van de fam. Bindt en Buys,

- films en dia's over Oostzaan, vertoond door de Amateur Smalfilmkring Oostzaan,

- een lezing over "Riet, je weet niet wat je ziet" door het IVN in het Twiske Infocentrum.
Gratis toegangskaarten kunnen op dinsdagochtend 18 september tussen 10.00 - 11.00 uur in De Lishof en op woensdagochtend 19 september van 10.00 -11.00 uur in de Bibliotheek Oostzaan worden opgehaald. Tevens kan men dan opgeven of men gebruik wil maken van het gratis vervoer van de Stichting Belbus Oostzaan. Voor sommige activiteiten is maar een beperkt aantal kaartjes beschikbaar, dus hier geldt "wie het eerst komt, het eerst maalt". Met vragen kunt u terecht bij Gré Boom, voorzitter van het Comité Dag van de Ouderen Oostzaan, tel. (075)6843119.

Heropening Kolkhove
De verbeteringen ten behoeve van de bewoners van senioren complex Kolkhove (Skoonzicht 2 - 304) zijn uitgevoerd. Dorpels werden verlaagd, de stoep verhoogd en er werden automatische deuren aangebracht in de centrale hal. Daarnaast kreeg de stoep een afrit voor rolstoelen en rollators. De werkzaamheden zijn nu allemaal uitgevoerd dus is het tijd voor een feestje. Op woensdag 19 september zal wethouder A.W.A. Dobma-de Vos het complex om 10.30 uur feestelijk heropenen. Dit zal zij doen samen met bewoonster mevrouw Y.M. Kuijten.

Composteren in Oostzaan
De herfst is wat vroeg ingetreden dit jaar. Dat betekent dat de bladeren weer vallen. Die bladeren kunt u aanbieden bij uw huisafval, maar u kunt het ook composteren. Die laatste mogelijkheid levert direct een besparing op, omdat het afgescheiden groenafval dan niet berekend wordt bij de DIFTAR. De gemeente heeft nog een grote partij compostbakken aangeschaft voor u. We bieden ze bewoners van Oostzaan aan voor het zeer aantrekkelijke tarief van Euro 60,= (Euro 27,23) per bak. Het is een kleine investering, maar het bespaart u uiteindelijk geld. Daarnaast krijgt u er ook nog eens een natuurlijk mestproduct voor terug. Als u een compostbak wilt aanschaffen, kunt u contact opnemen met mevrouw I. Rabe, 075 - 684 7777.

Agenda Raadsvergadering 17 september Maandagavond 17 september vergadert om 19.30 uur de gemeenteraad van Oostzaan in De Lishof (Lisweg 53). De agenda van deze openbare vergadering luidt als volgt:
1. Opening.

2. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 2 juli.
3. Mededelingen en ingekomen stukken.
4. Voorstel inzake gebruiksvergunning brandveiligheid
5. Voorstel inzake gehandicaptenparkeerplaats De Wering 85
6. Voorstel inzake gehandicaptenparkeerplaats Starstraat 9
7. Voorstel inzake uitbreiding eerste inrichting openbare basisschool Noorderschool

8. Voorstel inzake uitbreiding eerste inrichting openbare basisschool De Kweekvijver

9. Voorstel inzake beleidsnota Ouderen- en Gehandicaptenbeleid Oostzaan

10. Voorstel tot bekrachtiging van beroepsschrift Aanwijzingsbesluit luchtvaartterrein Schiphol
11. Voorstel inzake nieuwe gehandicaptenparkeerkaart per 1 oktober 2001

12. Voorstel tot reageren op beleidsnota Ouderen- en Gehandicaptenbeleid Oostzaan van de Commissie Ouderen, Wvg-gerechtigden en Gehandicapten Oostzaan
13. Voorstel inzake vroedvrouwenklokje
14. Sluiting

Extra vergaderingen gaan niet door Het uitwerken van details voor het Centrumplan neemt meer tijd in beslag dan verwacht. De uitvoering van dit plan is een behoorlijk kostbare zaak en dat heeft gevolgen voor de toekomstige financiële positie van Oostzaan. In november wordt de Begroting 2002 behandeld. Daarom hebben burgemeester & wethouders besloten dat, om tot een zorgvuldiger besluit te komen, het Centrumplan en de Begroting 2002 beter gezamenlijk kunnen worden behandeld. Hiermee samenhangend gaan de extra commissie B vergadering van 18 september en de raadsvergadering van 1 oktober niet door.

Nieuws over reisdocumenten
Vanaf 1 oktober 2001 gelden er nieuwe regels voor paspoorten en identiteitskaarten (reisdocumenten). Behalve dat de binnenkant er anders uit komt te zien is de wachttijd de grootste verandering. U moet namelijk voortaan een aantal dagen wachten op een nieuw reisdocument. Bovendien gelden er andere regels voor het bijschrijven van kinderen.

Even wachten
Voor een betere beveiliging worden paspoorten en identiteitskaarten vanaf 1 oktober a.s. op een centrale plaats in Nederland van uw persoonlijke gegevens voorzien. Daardoor kunt u uw nieuwe reisdocument niet meteen mee krijgen. Het gaat een aantal dagen duren. Reken op een week, dan bent u op tijd. Diegene die reisdocumenten aanvraagt moet ze zelf ophalen, dit kan dus niet door iemand anders gedaan worden!

Wat heeft u nodig
U moet een nieuw reisdocument persoonlijk aanvragen. Daarvoor moet u wel uw huidige reisdocument meenemen en één recente pasfoto van goede kwaliteit. Deze foto moet recht van voren zijn genomen, dus niet van opzij. Kinderen tot achttien jaar die een paspoort willen aanvragen, hebben schriftelijke toestemming nodig van beide ouders (of degene die het gezag over het kind heeft). Hetzelfde geldt voor kinderen tot twaalf jaar die een identiteitskaart willen aanvragen.

Kinderen bijschrijven
Kinderen tot en met vijftien jaar oud kunt u als ouder bij laten schrijven in uw eigen paspoort. Maar, hoe oud ze ook zijn, kinderen mogen ook een eigen paspoort hebben. Let op! De identiteit van de kinderen wordt nu nog beter gecontroleerd. Bij het aanvragen van een bijschrijving dient u uw kind en een pasfoto van het kind (recht van voren genomen) mee te nemen. Daarnaast blijft schriftelijke toestemming en een legitimatiebewijs van de andere ouder vereist, ook als uw kind al in uw huidige paspoort staat!

Ook voor het bijschrijven van kinderen geldt voortaan een wachttijd van een aantal dagen. Reken op een week, dan bent u op tijd. Uw kind hoeft niet mee om het paspoort af te halen waar het in bijgeschreven wordt.

Voor sommige landen moeten kinderen al op jongere leeftijd een eigen paspoort hebben. Uw reisbureau kan u daar meer over vertellen.

Spoedprocedure
U kunt een spoedaanvraag doen voor een nieuw reisdocument of de bijschrijving van kinderen. Hieraan zijn extra kosten verbonden. Deze spoedprocedure is in de eerste week van oktober 2001 helaas niet mogelijk. Wees dus op tijd.

Oude document kwijt?
Is uw paspoort of identiteitskaart gestolen of bent u het kwijt, dan dient u dat aan te geven bij de politie. Die maakt dan een proces verbaal op. Dit heeft u nodig om een nieuw reisdocument aan te vragen.

Kapvergunning
Op 5 september is vergunning verleend voor het kappen van 1 wilg op het stukje openbaar groen tegenover Rietschoot 242. Belanghebbenden kunnen hiertegen binnen 6 weken na genoemde datum een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van de verleende vergunning niet op. Als een bezwaarschrift bij ons college wordt ingediend kan een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) worden gericht aan de President van de sector Bestuursrecht van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Aan een dergelijk verzoek zijn griffiekosten verbonden.

Ter inzage
Op het gemeentehuis ligt tot en met 4 oktober een aanvraag wet milieubeheer voor Taams v/d Huysen Metaalbewerking, Ambacht 20, 1511 JZ Oostzaan, ter inzage.

Ter inzage
Op het gemeentehuis ligt tot en met 1 oktober een Meldingsformulier "besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer" met betrekking tot De Knopen - Jonker, Kerkstraat 172, 1511 EL Oostzaan, ter inzage.

Openbare bekendmakingen
Burgemeester en wethouders van Oostzaan maken bekend dat op 6 september 2001 een melding bouwvoornemen voor het plaatsen van een tuinhuisje (berging) aan Scholekster 8 is ontvangen. Daarnaast zijn er op 11 september 2001 bouwvergunningen verleend voor
- het uitbreiden van een woning en het plaatsen van een dakkapel aan De Wering 100 en

- het uitbreiden van een woning aan Zuideinde 221. De bovenvermelde stukken liggen voor een ieder ter inzage op de sector Grondgebiedzaken, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.45 tot 12.00 uur. Tegen de bouwvergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending aan de aanvrager schriftelijk bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 15, 1510 AA Oostzaan, onder vermelding van 'BEZWAARSCHRIFT'. Nadere informatie, ook over de exacte bezwaartermijnen, kunt u telefonisch verkrijgen bij de sector Grondgebiedzaken, cluster Bouwen, Wonen en Milieu, telefoon (075) 6847777. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van een verleende vergunning/ bouwtoestemming niet op. Als een bezwaarschrift bij ons college wordt ingediend kan een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) worden gericht aan de President van de sector Bestuursrecht van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Aan een schorsingsverzoek zijn griffiekosten verbonden.

Burgerlijke stand
Geboren:
Joëlla
d.v. J. van Dam en J. Buijs Getrouwd:
M. Munts en M.H. Bast
Kapvergunning
Op 1 augustus jl. is vergunning verleend voor het kappen van 3 kastanjebomen op het perceel Dromerstraat 13.
Op 7 augustus jl. zijn vergunning verleend voor het kappen van:
- 1 esdoorn op het perceel Westerstijfselmakerspad 14,
- 1 berk op het perceel Rietschoot 276,

- 1 kastanjeboom op het perceel Kerkbuurt 70,
- 1 cypres op het perceel Wakerstraat 14.
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. vergunning niet op. Als een bezwaarschrift bij ons college wordt ingediend kan een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) worden gericht aan de President van de sector Bestuursrecht van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Aan een dergelijk verzoek zijn griffiekosten verbonden.

Openbare bekendmaking
Burgemeester en wethouders van Oostzaan maken bekend dat:
1. de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ontvangen:
- op 16 juli 2001 voor het plaatsen van een tweetal dakkapellen aan Meerkoet 8,

- op 18 juli 2001 voor het oprichten van een berging -carport aan Kerkstraat 143,

- op 01 augustus 2001 voor het plaatsen van een garage aan Dromerstraat 13,- op 06 augustus 2001 voor het plaatsen van een tweetal dakkapellen aan de Haal 143,
139,

- op 06 augustus 2001 voor het uitbereiden van een woning aan Claes Compeaneiland 16,

- op 06 augustus 2001 voor het uitbereiden van een woning aan de Wering 100;

2. de volgende melding bouwvoornemen is ontvangen:
- op 02 augustus 2001 voor het plaatsen van een berging aan Jollenmakersweg 34;

3. de volgende aanvraag om sloopvergunning is ontvangen:
- op 26 juli 2001 voor het slopen van een woning aan Kerkstraat 135,
- op 26 juli 2001 voor het slopen van een woning aan Kerkstraat 137. tot 12.00 uur.

Vrijstellingsprocedures:
Burgemeester en wethouders van Oostzaan maken bekend dat:
1. zij voornemens zijn om met toepassing van het bepaalde in artikel 19 lid 3/19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling van het geldende bestemmingsplan te verlenen voor het realiseren van: en 21 t/m 29,
kap) aan Rietschoot 33,

- een uitbreiding van woning aan de Hoper 21;
2. zij voornemens zijn om met toepassing van het bepaalde in artikel 19 lid 2/19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling van het geldende bestemmingsplan te verlenen voor het realiseren van een viertal (twee onder een kap) woningen aan de Twiskeweg (ter hoogte gebouw Excelsior). De bouwplannen liggen met ingang van dinsdag 14 augustus 2001 gedurende vier weken, derhalve tot en met 11 september 2001 ter inzage op de sector Grondgebiedzaken, cluster Bouwen, Wonen 12.00 uur en overigens na telefonische afspraak (075- 6847777). gelegenheid om zijn of haar bedenkingen met betrekking tot het burgemeester en wethouders kenbaar te maken (postbus 15, 1510 AA Oostzaan).

Burgerlijke stand
Geboren:
Hannah
dv: P.J.A. Goossens en: T.F.A. Dudink

6 augustus 2001

Commissievergadering verschoven
28 augustus naar 4 september. Aanvang 19.30. Omdat de Kerbuurtschool weer tijdelijk scholieren huisvest is de vergadering in de Lishof.

Postbus 51 campagne Geweld op Straat
Zinloos geweld, tegenwoordig helaas een bekend begrip. Niet iedereen weet wat je moet doen als je getuige bent van geweld op straat. Postbus 51 is onlangs een nieuwe campagne gestart. Bij geweld op kenmerken van de dader(s) en laat het slachtoffer niet alleen. Mocht je meer informatie willen, surf dan naar www.postbus51.nl, haal een folder bij de bibliotheek, postkantoor, gemeentehuis of schrijf naar Postbus 51 in Den Haag.

Centrumplan online
bij bibliotheek en gemeentehuis, is nu ook via www.oostzaan.nl te bekijken. U kunt natuurlijk ook nog altijd een kopie vragen van het bestemmingsplan bij het gemeentehuis.

Geen tekenplaag in Het Twiske
De afgelopen weken zijn er wat verontrustende nieuwsberichten verschenen in de media over een tekenplaag. Deze vervelende insecten kunnen de ziekte van Lyme verspreiden, maar in het Twiske is beslist zich vast in de huid van mens en dier en zuigen zich dan vol bloed. Soms zijn ze besmet met een bacterie die de ziekte van Lyme struikgewas en hoog gras te vermijden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ggd of Postbus 51 in Den Haag (ook via www.postbus51.nl).

Openbare bekendmaking
Bekendgemaakt wordt dat een melding Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen is ontvangen in het kader van de Algemene Maatregel van Bestuur Wet Milieubeheer. De melding betreft het Caravancentrum Waterland BV, De Haal 117 te Oostzaan. Melding en achterliggende stukken liggen vanaf 7 augustus 2001 gedurende twee weken ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, het gemeentehuis Zaanstad, en 681 62 41.

Burgerlijke stand
Overleden:
Rooseman, Johanna Alida (82 jr)
wv: G. van den Bosch

Schaft, Aaltje (96 jr)
wv: K. Visser

Deel: ' Dag van de Ouderen in gemeente Oostzaan '
Lees ook