CBS Persbericht


Datum: 29-09-99

Daling bijstand zet door

Het aantal mensen met een algemene bijstandsuitkering is voor het tweede achtereenvolgende jaar sterk gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Eind 1998 ontvingen 397 duizend mensen een bijstandsuitkering. Dat zijn er 40 duizend minder dan een jaar ervoor en ruim 80 duizend minder dan twee jaar ervoor.

Aandeel vrouwen in bijstand neemt toe

Het aantal vrouwen met een bijstandsuitkering daalt minder snel dan het aantal mannen. Eind 1998 is 55 procent van de bijstandsontvangers vrouw. Dit was 52 procent aan het einde van 1996. Het gaat vooral om alleenstaande moeders met kinderen en alleenstaande vrouwen ouder dan veertig jaar. Acht van de tien vrouwen in de bijstand behoort tot een van deze twee groepen. Deze groepen bijstandsontvangers verlaten in mindere mate de bijstand dan andere groepen.

Bijstandspopulatie vergrijst

Het aandeel bijstandsontvangers van veertig jaar en ouder is toegenomen van 41 procent aan het einde van 1996 tot 49 procent aan het einde van 1998. Dit komt doordat in de jaren 1997 en 1998 meer jongeren uitstroomden dan instroomden. Ouderen stromen in mindere mate in en uit de bijstand dan jongeren. Drie op de vier in- en uitstromers zijn jonger dan veertig jaar.

Toelichting

De uitkomsten zijn gebaseerd op informatie van gemeenten over de Algemene Bijstandswet. De uitkomsten hebben betrekking op thuiswonenden jonger dan 65 jaar met een periodieke algemene bijstandsuitkering. Op 1 januari 1996 is de nieuwe Algemene Bijstandswet in werking getreden.

Bijstand wordt toegekend aan huishoudens, waarbij doorgaans één persoon als aanvrager wordt aangemerkt. Bij (echt)paren is in veel gevallen de man de bijstandsaanvrager. De hier vermelde gegevens over het aantal mensen, het geslacht en de leeftijd hebben betrekking op de aanvrager.

In 1998 stromen 139 duizend huishoudens in de bijstand en 175 duizend huishoudens eruit. Het verschil van 36 duizend is niet gelijk aan de daling van 40 duizend bijstandsuitkeringen in 1998. Dit komt omdat mensen van 65 jaar en ouder, die na hun 65ste nog steeds een uitkering ontvangen, niet tot de uitstroom worden gerekend.

Achtergrondinformatie

Voor achtergrondinformatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met het Centraal Bureau voor de Statistiek in Voorburg, mevr drs. B. Schaafsma-Harteveld, tel. (070) 337 54 57; e-mail: bhrd@cbs.nl. Overige informatie kunt u verkrijgen bij de persdienst van het CBS, tel. (070) 337 58 16.

Tabel: Thuiswonenden jonger dan 65 jaar met een periodieke algemene bijstandsuitkering, 31 dec.

Tabel: stand per 31 dec., instroom en uitstroom

© Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 1999 Bronvermelding is verplicht.
Verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.

Laatst gewijzigd: 29 september 1999

Deel: ' Daling aantal mensen in bijstand zet door '
Lees ook