CDA

: Tweede Kamer : Indicatiestelling (100699)

Indicatiestelling (100699)

Samenvatting

De CDA-fractie is ervan overtuigd dat er heel veel mensen hard werken om tot een goed indicatiesysteem te komen. Maar bij het lezen van de stukken doemt er een beeld op van een groeiende en tomeloze bureaucratie, waar niemand meer verant-woordelijk is voor het hele proces. Tekenend is de constatering dat er nog geen duidelijkheid is over de status van een indicatie, en over de eigen verantwoordelijk-heden van andere organen, zoals bv. het zorgkantoor of een gemeentebestuur. Onduidelijk is wie straks waarvoor verantwoordelijk en waartoe bevoegd is. Sommige zaken kunnen via een procesmatige aanpak geregeld worden. Maar een heldere afbakening van bevoegdheden en verantwoordelijkheden is van het begin af aan nodig. Het gaat om de toegang die mensen krijgen tot de AWBZ-zorg! Niet nog meer wachtlijsten s.v.p.! Zorg eerst dat de kerntaak op rolletjes loopt voordat de verbreding wordt ingezet of verdere schaalvergroting opgepakt!

Den Haag, 10 juni 1999

Nadere punten rond de indicatiestelling:

Technocratische bureaucratie

Als ik in de tweede alinea lees De indicatiestelling nieuwe stijl is een belangrijke stap in het kader van de modernisering van de AWBZ, waarin de vraag van de cliënt centraal staat, dan ben ik benieuwd naar het stuk dat we daarover nog gaan krijgen. Want het stuk dat we over de indicatiestelling hebben ontvangen belooft niet veel goeds, als we daarin kunnen proeven hoe het straks met de flexibilisering van de AWBZ zal gaan. Het ademt de geest van een techno-cratische bureaucratie uit.

Waarom spreekt U voortdurend van een professionaliseringsslag? Is de majeure operatie nu een gevolg van de behoefte aan meer uniforme en onafhankelijke indicatie, of een reactie op een conclusie dat beroepskrachten die tot heden de indicatie verrichtten dit onvoldoende professioneel zouden doen?

Voorzitter, ik wil niet verhelen dat ik bij verdere lezing van het stuk wat nijdig werd. Wie kan dit nu blijven volgen? Ik citeer pag. 6, punt 2.5:
Professionalisering.
De indicatiestelling gehandicaptenzorg nieuwe stijl moet resulteren in de invoering van een landelijk uniforme objectieve, onafhankelijke en integrale werkwijze. Onder verantwoordelijkheid van het sectoroverleg indicatiestelling gehandicapten-zorg is er een modelprotocol ontwikkeld dat de leidraad vormt voor een landelijk uniforme werkwijze. Het protocol moet de beoogde integrale benadering inhoudelijk ondersteunen. Ondersteuning van de cliënt bij de hulpvraagverduidelijking moet afgestemd zijn op het indicatiestellingproces, terwijl ook de samenhang met andere geprotocolleerde indicatietrajecten (V&V, Leerlinggebonden financie-ring, WSW) moet plaatsvinden. Tevens is een adequate afstemming qua terminologie en typologie tussen het protocol en de geflexibiliseerde zorgaanspraken (producten) AWBZ van essentieel belang voor de invoering van een landelijk geformaliseerde uniforme indicatiestellingspraktijk, die tevens de basis vormt voor de uitvoering van een betrouwbaar registratiesysteem. Wil de staatssecretaris deze passage nog eens in eenvoudige woorden uitleggen?

Bevoegdheden

Het meest kwalijk vinden wij dat er geen duidelijkheid is over bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Dat wordt in de notitie ook toegegeven, waar wij lezen: Uitgangspunt blijft de ten principale vastgestelde onafhankelijke, objectieve en integrale indicatiestelling, maar zowel vanuit de optiek van de cliënt als de verantwoordelijkheid van het indicatieorgaan en die van het zorgkantoor voor de uitvoering van de AWBZ moet er geen onduidelijkheid bestaan over de status van het indicatiebesluit en de gevolgen daarvan voor het operationaliseren van ieders verantwoordelijkheid. Maar in de notitie wordt die duidelijkheid niet gegeven. Kan de staatssecretaris in dit overleg meer duidelijkheid geven?

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de indicatieorganen. Het rijk kan niet op een indicatie worden aangesproken, dat is het RIO. Maar kan de gemeente wel op niet-functioneren aangesproken worden? Of een rechtszaak aangedaan worden? En hoe moeten gemeenten dat toezicht uitoefenen (concreet)? Hoe verhoudt zich dat tot de rol van het Staatstoezicht voor de Volksgezondheid? En tot de bevoegdheid van de minister om allerlei zaken dwingend voor te schrijven?

Verbreding tast zelfstandige bevoegdheid gemeenten aan

U wilt verbreding met andere gemeentelijke zaken, zoals de WVG en welzijn. Dat is toch aan gemeenten zelf om te beslissen? Het beleidsterrein Welzijn is volledig gedecentraliseerd! Wordt hier via de achterdeur weer meer naar het rijk (centrale regie) toegetrokken? Waarom opschaling van de RIOs, dat is toch aan de lokale overheid om te bepalen?

Waarom streven naar grotere schalen? Op andere terreinen hebben we toch al geleerd dat doorgeschoten grootschaligheid alleen maar leidt tot slecht functio-nerende bureaucratieën? Instituten zoals GAK en arbeidsbureau worden ontman-teld en hier worden weer instituten zonder weerga opgebouwd. Compleet met landelijk facilitair centrum, met een koepelorganisatie erbij, enzovoorts.

Als voor de CDA-fractie één punt moet worden meegenomen in de evaluatie, dan zijn dat de totale kosten van deze operatie: hoeveel formatie is er mee gemoeid? Direct en indirect via al die steungroepen. De meerkosten van de nieuwe stijl, eenmalig en structureel. Opdat we dan kunnen beoordelen of dat opweegt tegen de verbetering van de kwaliteit voor de mensen die geïndiceerd moeten worden.
Vooralsnog vrezen wij dat het proces doorgaat van meer geld naar administratie dan naar daadwerkelijke zorg aan de mensen.

Dan nog een aantal vragen, ingegeven door reacties uit het veld, waarover in de notitie niets te lezen valt:

1. Wil de staatssecretaris reageren op uitspraken van o.a. verpleegkundigen van de werkvloer dat er regelmatig sprake is van verkeerde indicatiestelling, zeker inzake terminale thuiszorg, en dat daardoor nogal eens herindicatie nodig is?

2. Kloppen geluiden die her en der vernomen worden dat er nu ook voor de indicatie wachtlijsten beginnen te ontstaan? Wat denkt U er aan te doen als dit juist is?

3. Wat doet het kabinet met geluiden vanuit de gemeenten dat de indicatie nieuwe stijl veel hogere uitvoeringskosten met zich mee brengt dan nu is overgedragen aan het gemeentefonds?

4. Heeft U er begrip voor dat er gemeenten zijn die weigeren meer kosten te betalen voor het RIO dan zij van het rijk voor deze taak hebben ontvangen? Wat als hierdoor wachtlijsten gaan ontstaan? Gaat U daar dan wat aan doen?

5. Wij krijgen signalen (CSO / Per Saldo) dat her en der bij de indicatiestelling toch rekening wordt gehouden met de schaarste. Dat is heel ernstig, want de opzet is nu juist dat dit niet gebeurt, dat onafhankelijk de zorgbehoefte wordt vastgesteld. Kent de staatssecretaris deze geluiden? Gaat U hierin onmiddellijk ingrijpen?

6. Ik heb U schriftelijke vragen gesteld over de noodzaak van een indicatie als het gaat om een eenmalig adviesconsult door de thuiszorg op verzoek van een arts of specialist. In de antwoorden gaat U tot twee maal toe langs de vraag af, die was gericht op de overdadige bureaucratie die hieruit bleek. Uit de antwoorden moet ik dus opmaken dat U dat kennelijk normaal vindt. Is er een beleidslijn geen cent AWBZ-geld zonder RIO-indicatie? De CDA-fractie vindt het in ieder geval niet normaal, en vindt dat hier een eind aan moet komen. Wil de staatssecretaris mij uitleggen in hoeverre dit valt onder professionalisering of kwaliteitsslag?

7. Via de radio begreep ik dat het ministerie er kennelijk voor voelt om de zgn. enkelvoudige indicatiestelling weer in handen van de thuiszorginstelling te geven. Klopt dit bericht? Hoe wilt U dat vorm geven? Gaat dat via het verplicht stellen van een mandatering door de RIO, of wilt U het weer uit het pakket voor het RIO lichten? Hoe moeten consumenten dat toezicht kunnen uitoefenen of de indicatiestelling geschiedt volgens het principiële uitgangspunt?

8. Waarom de kennelijke haast om de gemeenten te dwingen om ook de indicatie voor WVG en Welzijnsonderdelen aan de RIO over te dragen? Dat is in strijd met het respecteren van de verantwoordelijkheid van de andere overheden. Hoe dicht bij de burgers blijft een en ander dan? De kwaliteit voor de klant is niet alleen gediend met een loket ter plaatse om zich te melden. Het hele proces moet zich in de gemeente kunnen afspelen wil het werkelijk klantvriendelijk zijn!

9. Hetzelfde geldt wat ons betreft de verbreding met andere taken. Het is te gek voor woorden dat verder wordt gebouwd aan allerlei instituten, zoals bv. de landelijke koepels en organen, terwijl de basistaak nog niet goed geregeld is.
Als er al sprake is van een goede procesmatige aanpak, dan moet het bottom-up groeien, en dat gebeurt hier niet. Verbreding hoort niet aan de orde te zijn zolang niet alle basistaken op rolletjes lopen. Daar schort het nog te zeer aan. Dat geldt dan wat ons betreft zowel andere gemeentelijke taken als andere sectoren.

Kortom voorzitter, de notitie heeft voor mijn fractie geen vragen beantwoord, eerder meer vragen en zorgen opgeroepen. Wat ons betreft moet een pas op de plaats worden gemaakt totdat er meer duidelijkheid is over het eindplaatje inzake de verantwoordelijkheidsverdeling, de kosten en een heldere positie van alle partijen. Anders wordt de greep op het proces volledig verloren.

N. Dankers,
Tweede-Kamerlid

Deel: ' Dankers (CDA) over indicatiestelling '
Lees ook