vlaamse overheid

de beslissingen van de vlaamse regering van vrijdag 2 maart 2007

beslissingen van de vlaamse regering

op voorstel van minister-president yves leterme

na advies van de raad van state beslist de vlaamse regering definitief de bestaande regelgeving over de steun voor de begeleiding van land- en tuinbouwers in moeilijkheden of in reconversie op te heffen. er zal gezocht worden naar een alternatief via andere kanalen.

op voorstel van vice-minister-president fientje moerman

op 10 februari 2006 stelde de vlaamse regering de voorwaarden en regels vast over de toekenning van subsidies voor projecten ter bevordering van de uitvoer door bedrijfsgroeperingen en gemengde kamers. deze subsidieregeling is gebaseerd op drie krachtlijnen: 1) een open oproep naar gemengde kamers en naar bedrijfsgroeperingen voor de indiening van projecten die bijdragen tot de bevordering van het internationaal ondernemen in vlaanderen, 2) een beoordeling van de ingediende projecten op basis van een aantal vooraf vastgelegde criteria, waarna een rangorde van de projecten wordt opgemaakt, 3) voor de gemende kamers: subsidiëring van projecten in plaats van de werking zoals vroeger het geval was. voor de oproep in 2006 was een bedrag van 1,5 miljoen euro voorzien, daarvan werd 80 % benut. voor 2007 en de volgende jaren zullen er voortaan twee oproepen per jaar worden gelanceerd. om te voorkomen dat de budgettaire enveloppe zou leiden tot te grote selectiviteit en in het nadeel zou spelen van de kleinere bedrijfsgroeperingen, werd het budget met 50 % verhoogd tot 2,25 miljoen. de vlaamse regering keurt nu een herverdeling van 2,25 miljoen euro naar het fit (flanders' investment and trade) goed.

op voorstel van vice-minister-president fientje moerman

de vlaamse regering hecht haar goedkeuring aan de overeenkomst 2007-2011 voor de structurele inschakeling van de volkssterrenwachten in het actieplan wetenschapsinformatie en innovatie 2007. de volkssterrenwachten zijn verenigingen die met behulp van specifieke infrastructuur en uitrusting het grote publiek op een interactieve en educatieve manier in contact brengen met sterrenkunde, ruimtevaart en aanverwante wetenschappen.

op voorstel van vice-minister-president frank vandenbroucke

de vlaamse regering wijzigt principieel artikel 3 van het besluit van 7 september 1994 dat de procedure regelt voor projecten van het onderwijskundig beleids- en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek (obpwo). de wijziging heeft tot doel zowel voor het formuleren van een voorstel van onderzoeksthema's als voor het voorstellen van een gemotiveerde rangschikking op basis van beleidsrelevantie, de leidend ambtenaar van het departement onderwijs en vorming te belasten met het samenstellen van een tijdelijke ad hoc obpwo-beleidscommissie. die zal bestaan uit ambtenaren van het beleidsdomein onderwijs en vorming. het wijzigingsbesluit wordt voor advies voorgelegd aan de raad van state.

op voorstel van vice-minister-president frank vandenbroucke

na advies van de raad van state wijzigt de vlaamse regering definitief het besluit tot vaststelling van de vorm van de diploma's en de inhoud van het bijbehorend diplomasupplement uitgereikt door de instellingen voor hoger onderwijs in vlaanderen. het wijzigingsbesluit verplicht de instellingen voor hoger onderwijs om in het reeds voorgeschreven overzicht van de opleidingsonderdelen met het gewicht in studiepunten en de behaalde examencijfers, ook de gebruikte onderwijstaal per opleidingsonderdeel aan te duiden.

op voorstel van vice-minister-president frank vandenbroucke

na advies van de raad van state hecht de vlaamse regering haar definitieve goedkeuring aan het besluit over de uitreiking van premies voor leerlingen in bepaalde studierichtingen van het eerste leerjaar van de tweede graad van het secundair onderwijs die leiden naar tewerkstelling in de horecasector.

op voorstel van vice-minister-president frank vandenbroucke

de vlaamse regering keurt de beleidsovereenkomst met de vlaamse onderwijsraad (vlor) goed. de vlor is de strategische adviesraad voor het beleidsdomein onderwijs en vorming. in uitvoering van artikel 89 van het participatiedecreet wordt voor een periode van vier jaar een beleidsovereenkomst afgesloten met de vlor. de nieuwe beleidsovereenkomst gaat in vanaf 1 februari 2007.

op voorstel van minister inge vervotte

de vlaamse regering keurt principieel de actualisering van het vlaams actieplan armoedebestrijding voor de periode 2005-2009 goed. ieder jaar wordt het actieplan geactualiseerd en voor 1 maart door de bevoegde minister aan de vlaamse regering voorgelegd. deze actualisering omvat een analyse van gewijzigde maatschappelijke ontwikkelingen, relevant voor het armoedebeleid, de opgave van de vooruitgang van de activiteiten en de bijsturing per beleidsdomein, de nieuwe initiatieven binnen elk beleidsdomein met een timing en indicatoren van de evaluatie en ten slotte het jaarverslag van de werking van het permanente armoedeoverleg. het geactualiseerde actieplan wordt nu voor advies voorgelegd aan de serv. het wordt ook aan het vlaams parlement bezorgd.

op voorstel van minister inge vervotte

na advies van de raad van state wijzigt de vlaamse regering definitief het besluit van 3 mei 1995 over de regeling van de vrijstelling inzake successierechten verbonden aan de maatschappelijke rechten in venootschappen, opgericht in het kader van de realisatie en/of financiering van investeringsprogramma's van serviceflats. de vlaamse regering besliste in 1995 voor de financiering van de bouw van serviceflats in vlaanderen een beroep te doen op de privé-markt. zij ontwierp hiervoor de bevak-formule en erkende de nv serviceflats invest als bevak-maatschappij. in het brussels hoofdstedelijk gewest konden tot nog toe geen initiatieven worden ondersteund omdat dit niet voorzien was in het oorspronkelijke besluit. de vlaamse regering wijzigt daarom het besluit van 3 mei 1995 om het werkterrein van de bevak-maatschappij te verruimen tot het brussels grondgebied. verder wordt ook de adviescommissie, die de erkenning van de nv serviceflats invest als bevak-vennootschap adviseert, met twee leden uitgebreid, waarvan een lid wordt aangeduid door de minister van wonen, en een ander lid door de vlaamse gemeenschapscommissie (vgc).

op voorstel van minister inge vervotte

de vlaamse regering hecht, na het advies van de raad van state, haar definitieve goedkeuring aan het besluit dat de werking regelt van het intern verzelfstandigd agentschap (iva) met rechtspersoonlijkheid kind en gezin. het besluit bepaalt de regels in verband met de werking van het directiecomité, de evaluatie van interne controlesystemen, de openbaarheid van bestuur, de klachtendienst, de sociale dienst van het personeel en de medische inbreng.

op voorstel van minister inge vervotte

de vlaamse regering bekrachtigt de benoeming van een aantal prominenten als lid van het directiecomité humanitaire diensten en van het directiecomité van de dienst voor het bloed van het belgische rode kruis.

op voorstel van minister inge vervotte

na het advies van de serv en de raad van state hecht de vlaamse regering haar definitieve goedkeuring aan de samenwerkingsakoorden tussen de federale staat, de gemeenschappen en de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie over de organisatie en financiering van de ouderstage, het herstelrechterlijk aanbod en de inwerkingtreding van artikel 7, 7° van de wet van 13 juni 2006 tot wijziging van de wet van de jeugdbescherming. de regering voorziet een budget van 2,8 miljoen euro voor de bijkomende personeelsbehoeften die voortvloeien uit deze beslissingen.

op voorstel van minister inge vervotte en minister geert bourgeois

de vlaamse regering verklaart de functie van administrateur-generaal van het vlaams agentschap voor personen met een handicap vanaf 1 maart vacant. zij keurt de functiebeschrijving goed en duidt het externe selectiebureau aan dat deze selectie mee zal begeleiden.

op voorstel van minister dirk van mechelen

de vlaamse regering stemt in met het ontwerp van koninklijk besluit dat handelt over het statuut van de ambtenaren van het interfederaal korps van de inspectie van financiën.

op voorstel van minister dirk van mechelen

de vlaamse regering keurt de definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (grup) 'bestaand regionaal bedrijf makro te antwerpen' principieel goed. advies daarover wordt ingewonnen bij de raad van state.

op voorstel van minister dirk van mechelen

de vlaamse regering keurt de voorlopige vaststelling goed van het ontwerp van grup 'specifiek regionaal bedrijventerrein voor transport, distributie en logistiek genenbos' te ham en tessenderlo, en het ontwerp van grup voor de regionale tramstelplaats voor de lijn 'regiostelplaats antwerpen-oost'.

op voorstel van minister bert anciaux

de vlaamse regering stemt in met de agendering van het federaal wetsvoorstel over het fiscaal statuut van de bezoldigde sportbeoefenaar op het overlegcomité tussen de federale regering, de gemeenschaps- en gewestregeringen. zij keurt daarover de ontwerpnota goed.

op voorstel van minister bert anciaux

met het oog op de landelijke ondersteuning van circuskunsten krijgt de vlaamse organisatie voor circuskunsten vzw (circus vlo) een subsidie toegekend van 400.000 euro voor haar jaarwerking 2007 en voor de ontwikkeling van een vlaams circuscentrum.

op voorstel van minister geert bourgeois

de vlaamse regering hecht haar principiële goedkeuring aan twee voorontwerpen van decreet inzake partnerovereenkomsten tussen de europese gemeenschap en de landen van afrika, het caribisch gebied en de stille oceaan, de zogenaamde acs-staten. het eerste voorontwerp van decreet betreft een wijziging van de partnerschapsovereenkomst van cotonou, ondertekend in luxemburg op 25 juni 2005. de wijzigingen hebben betrekking op enerzijds het meerjarig financieel kader voor de samenwerking en anderzijds de politieke dialoog inzake mensenrechten, democratische beginselen en de rechtsstaat. het tweede voorontwerp van decreet betreft de instemming met het intern akkoord tussen de vertegenwoordigers van de lidstaten dat het intern akkoord wijzigt van 18 september 2000 inzake maatregelen en procedures voor de uitvoering van de acs-eg-partnerschapsovereenkomst, ondertekend in luxemburg op 10 april 2006. het advies wordt ingewonnen bij de raad van state.

op voorstel van minister geert bourgeois

de vlaamse regering gaat principieel akkoord met het voorontwerp van decreet dat instemt met de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de europese gemeenschappen en hun lidstaten enerzijds en de republiek albanië anderzijds, ondertekend in luxemburg op 12 juni 2006. het voorontwerp van decreet gaat voor advies naar de raad van state.

op voorstel van minister geert bourgeois

de vlaamse regering keurt principieel het voorontwerp van decreet goed dat instemt met het verdrag van de verenigde naties tegen corruptie, opgemaakt in new york op 31 oktober 2003. over het voorontwerp van decreet wordt advies ingewonnen bij de raad van state.

op voorstel van minister geert bourgeois

de vlaamse regering stemt in met de wijze van evaluatie van de topambtenaren voor het werkingsjaar 2006. de firma accord group - hanssens & partners en de firma lead worden aangesteld als externe adviseurs. de regering stemt tevens in met de aanpak van de planning van de topambtenaren voor 2007.

op voorstel van minister geert bourgeois

de vlaamse regering bepaalt de wijze van gunning voor het aanmaken en verdelen van maaltijdcheques in uitvoering van het sectoraal akkoord 2005-2007 voor het personeel van de vlaamse overheid.

op voorstel van minister geert bourgeois

met het arrest van 13 juli 2005 heeft het arbitragehof uitspraak gedaan over het beroep, ingesteld door het belgisch instituut voor postdiensten en telecommunicatie, tot gedeeltelijke vernietiging van het decreet van de vlaamse gemeenschap van 7 mei 2004 dat sommige bepalingen wijzigt van decreten over de radio-omroep en televisie, gecoördineerd op 15 januari 1995. in antwoord op dit arrest keurde de vlaamse regering begin september 2005 principieel een voorontwerp van decreet goed voor de wijziging van sommige bepalingen van de decreten over de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005 (hersteldecreet ). met dit voorontwerp van decreet verving ze de vernietigde bepalingen overeenkomstig de opmerkingen van het arbitragehof. na het advies van de serv, van de vlaamse mediaraad en na instemming door de federale overheid, keurde de vlaamse regering dit voorontwerp van wijzigingsdecreet op 12 januari 2007 opnieuw principieel goed. nu zet ze daarvoor, na het advies van de raad van state, het licht definitief op groen. het ontwerpdecreet wordt ingediend bij het vlaams parlement.

op voorstel van minister geert bourgeois

in de beheersovereenkomst 2007-2011 met de vrt stelt artikel 25 dat de vrt aanwezig moet zijn op een maximaal aantal platformen. in het kader van het onderzoek naar de technologische werkbaarheid van deze platformen neemt de vrt onder meer deel aan het ibbt-project rond 'maximizing dvb usage in flanders' (maduf). daarin wordt onderzoek verricht naar de technische mogelijkheden van dvb-h technologie en worden er testen uitgevoerd met een beperkt aantal testgebruikers in de regio's gent, brussel en mechelen. na het advies van de vlaamse mediaraad keurt de vlaamse regering opnieuw principieel het besluit goed dat tijdelijke frequentiekanalen ter beschikking stelt aan de vrt. hierover wordt advies ingewonnen bij de raad van state.

op voorstel van minister geert bourgeois

de vlaamse regering keurt het ontwerp van zetelakkoord goed tussen belgië en de gemeenschappelijke markt voor oostelijk en zuidelijk afrika (comesa). dit op voorwaarde dat de vlaamse overheid mee wordt vermeld in de ondertekening.

op voorstel van minister geert bourgeois

de vlaamse regering vraagt de voorzitter van de raad van bestuur van de vrt om de algemene vergadering samen te roepen. dit voor een beslissing over de aanstelling van dirk wauters als gedelegeerd bestuurder van de vrt met ingang van 1 juni 2007 en het eervol ontslag van piet van roe, gedelegeerd bestuurder ad interim.

op voorstel van minister kris peeters

de vlaamse regering stemt in met het ontwerp van koninklijk besluit inzake maritieme beveiliging. dit koninklijk besluit voert een verordening van het europees parlement en de raad van 31 maart 2004 voor de verbetering van de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten uit. daarnaast geeft het besluit ook uitvoering aan de omzetting van de europese richtlijn van 26 oktober 2005 voor het verhogen van de veiligheid van havens. het koninklijk besluit regelt de samenstelling van de nationale autoriteit voor maritieme beveiliging, de samenstelling van de lokale comités voor maritieme beveiliging en de aanstelling van havenkapiteins als maritieme beveiligingsfunctionaris. verder worden elementen waaraan een beveiligingsbeoordeling en de eisen waaraan een havenbeveiligingsplan moeten voldoen, opgenomen in dit ontwerp. ten slotte zijn ook de eisen voor het krijgen en behouden van het certificaat 'erkende beveiligingsorganisatie' opgenomen in dit besluit opgenomen.

op voorstel van minister kris peeters

de vlaamse regering beoogt de invoering van een certificeringsverplichting voor elke persoon die welbepaalde werkzaamheden aan brandbeveiligingsinstallaties of handelingen met blusmiddel uitvoert, dat een risico inhoudt op emissies van ozonafbrekende stoffen en/of gefluoreerde broeikasgassen. een certificaat kan worden ontvangen na het slagen in een specifiek theoretisch vakexamen. daarover keurt de vlaamse regering een besluit principieel goed. hiermee komt zij tegemoet aan de europese verplichtingen inzake certificering en minimumopleiding. het besluit wordt voor advies aan de raad van state voorgelegd.

op voorstel van minister kris peeters

in het elektriciteitsdecreet wordt de basis gelegd om ook in een geliberaliseerde energiemarkt met toenemende concurrentie aandacht te blijven hebben voor rationeel energiegebruik (reg). in het besluit over de openbaredienstverplichtingen ter bevordering van het reg worden deze verplichtingen verduidelijkt. nu keurt de vlaamse regering, na advies van de serv, de mina-raad en de vreg en na advies van de raad van state het besluit definitief goed, waarin onder andere actie- en resultaatsverplichtingen worden opgelegd aan de elektriciteitsdistributienetbeheerders. het vlaams energieagentschap wordt gelast een initiatief te nemen opdat de elektriciteitsdistributienetbeheerders een samenwerkingsovereenkomst afsluiten met de aardgasnetbeheerders.

op voorstel van minister kris peeters

de vlaamse regering wijzigt principieel het besluit van 5 maart 2004 inzake de bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare bronnen. met de wijziging wordt de aanvraagprocedure voor groenestroomcertificaten aangepast, zodat een certificaat al kan worden ingediend bij de start van een project. de aanvrager kan daarna zijn aanvraag drie jaar verlengen, wat hem toelaat zijn project effectief te realiseren. verder wordt er een duidelijker behandelingskader gecreëerd, waarbij de transportenergie en de voorbehandelingsenergie en andere nutsvoorzieningen in mindering worden gebracht om de netto-geproduceerde elektricteit uit biomassa te bepalen die recht geeft op groenestroomcertificaten. het wijzigingsbesluit wordt nog voor advies voorgelegd aan de raad van state.

op voorstel van minister marino keulen

na het advies van de raad van state beslist de vlaamse regering definitief tot tegemoetkoming in de kosten bij een renovatie van een woning. de renovatiepremie dient voor structurele of bouwfysische werken die de toestand van de woning fundamenteel kunnen verbeteren en verschilt dus van de reeds bestaande tegemoetkoming voor verbeterings- en aanpassingswerken. de premie moet de grondige renovatie en de algemene opwaardering van een woning aanmoedigen. het subsidiebedrag wordt berekend op 30 % van de totale kostprijs, exclusief btw, met een maximum van 10.000 euro.

op voorstel van minister marino keulen

de vlaamse regering hecht haar goedkeuring aan de bijkomende personeelsinzet van 24 vte in het iva wonen-vlaanderen voor de behandeling van de dossiers van de nieuwe huursubsidie- en renovatiestelsels. omdat de nieuwe stelsels niet onmiddellijk op kruissnelheid zullen zitten, wordt de personeelsuitbreiding gespreid over 2007 en 2008.

op voorstel van minister kathleen van brempt

de vlaamse regering stemt in met een voorontwerp van koninklijk besluit dat het minimumbedrag vaststelt voor de dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid voor het rijden op de spoorweginfrastructuur.

lees meer op: https://www.vlaanderen.be/servlet/satellite?nb_registratiepersoonid=10446&cid=1172638806733&pagename=nieuwsberichten%2fnb_kortbestek%2fkortbestek


Deel: ' De beslissingen van de Vlaamse Regering van vrijdag 2 maart 2007 '
Lees ook