Productschappen Vee, Vlees en Eieren

Persbericht 8, 4 februari 1999

De Gebruikersraad-RVV schort het overleg op met de directie van de RVV

De raad heeft hiertoe in een ingelaste vergadering besloten naar aanleiding van een tariefsverhoging van 12% voor de keuringskosten die het Ministerie van Landbouw per 1 februari heeft doorgevoerd.

De Gebruikersraad-RVV wijst er met nadruk op dat in het overleg met het Ministerie van Landbouw geen overeenstemming is bereikt over deze forse verhoging, die voor de sector onacceptabel is.

Omdat de RVV daarnaast een ‘intensivering van de facturering’ doorvoert betekent deze tariefsverhoging een lastenverzwaring voor het bedrijfsleven van gemiddeld 22,4%. Voor de grote slachterijen ligt dit rond de 17%, voor de kleinere loopt dit tegen de 47%. De vee-export komt op een lastenverzwaring uit van ruim 60%. De Gebruikersraad vindt het zeer onterecht dat de sector de gevolgen moet dragen van slecht financieel beheer en achterstallig onderhoud bij de RVV. De Raad vreest de economische gevolgen. Een brief van die strekking is dan ook naar de Tweede Kamer gestuurd.

De Gebruikersraad-RVV wijst er op, dat de Nederlandse concurrentiepositie verder zal verslechteren. Daardoor zullen er bedrijven zijn, die naar andere EU-lidstaten vertrekken, zodat werkgelegenheid in Nederland verdwijnt.

De zorgslachterijsector zal de kostenverhoging (becijferd op ruim 63%) waarschijnlijk niet overleven. Voor wrakke en zieke dieren zullen er dan onvoldoende speciale slachtplaatsen meer bestaan.

Voor de kleinere slachterijen en de zelfslachtende slagers ligt bedrijfsbeëindiging in het verschiet. Een gevolg daarvan is dat slachtplaatsen voor het ritueel slachten verdwijnen. Dit baart de Raad grote zorgen. Het ritueel slachten dreigt immers -zoals al eerder- weer in de illegaliteit te verdwijnen.

COV/Nepluvi

De slachterij-organisaties COV en Nepluvi zijn helemaal uit de Gebruikersraad gestapt. Volgens voorzitter Ramekers van de beide organisaties is voldoende gebleken, dat de raad niet meer is dan een schaamlap. Van serieus overleg met het bedrijfsleven is geen sprake.

Andere organisaties beraden zich nog op een dergelijke stap. In de Gebruikersraad-RVV is overigens als voorwaarde voor het mogelijk hervatten van het overleg gesteld, dat het rapport ‘Carsouw/Giezeman’ met alle bijbehorende afspraken op bedrijfsniveau moet zijn ingevoerd. Uitvoering van dat rapport zal eindelijk zorgen voor de noodzakelijke transparantie van de keuringskosten en de toerekening ervan per bedrijf.

Nadere informatie

Over de Gebruikersraad-RVV PVE, afdeling Communicatie, tel. (070) 340
92 12

Over de COV en de Nepluvi Dhr. J. Ramekers, voorzitter, tel. (070)
340 99 66

Deel: ' De Gebruikersraad-RVV schort overleg op met directie RVV '
Lees ook