Programmabureau Advies Overheid.nl

De gemeente Dongen gaat deze raadsperiode werk maken van de Elektronische Overheid (ELO)

Door toepassing van informatie- en communicatietechnologie (ICT) in het openbaar bestuur kan de gemeente haar taken klantvriendelijker, efficinter en effectiever vervullen. Doel is burgers, bedrijven en instellingen beter te bedienen en actief te betrekken bij de gemeente.

De gemeente Dongen stelt zich de volgende concrete doelen:
* Overheidsdiensten zijn naar keuze bereikbaar via loket, post, telefoon en internet.

* Aanvragen kunnen digitaal worden ingediend en de voortgang is te volgen.

* Eenmaal verstrekte gegevens worden niet opnieuw opgevraagd bij onze klanten.

* Burgers worden interactief betrokken bij beleidsvorming en inrichting van leefomgeving.
Dit heeft de gemeenteraad van Dongen donderdag 13 maart jl. besloten.

De gemeente wil de rijksdoelstelling halen om in 2006 ruim 75% van de dienstverlening elektronisch te laten verlopen. Daartoe zal Dongen de omslag maken van een productgerichte naar een vraaggestuurde organisatie. De gemeente doet dat door het n-loket-beginsel in te voeren voor de vraaggestuurde organisatie en in de samenwerking met andere gemeenten, overheden en instanties.

Speerpunten organisatie-ontwikkeling In de afgelopen jaren is de basis gelegd voor de ontwikkeling van de organisatie. Speerpunten voor de organisatie-ontwikkeling in de komende raadsperiode zijn:
* Structuur en invulling geven aan de nieuwe rol van de gemeenteraad als bepaler van de randvoorwaarden en controleur van het college.
* College en management geven gezamenlijk richting aan de gewenste rolverdeling tussen het bestuur en de organisatie.
* Verantwoordelijkheden laag in de organisatie vastleggen. Maar bij die verantwoordelijkheid hoort ook effectief en efficint presteren. De ontwikkelingen op het gebied van ICT spelen een cruciale rol bij het welslagen van de speerpunten. Om de ICT-ontwikkelingen te stroomlijnen in de organisatie is een ICT-visiedocument opgesteld. Dit visiedocument geeft de richting aan tot 2007 en biedt een leidraad om ruimte te bieden aan de organisatie, zodat in de toekomst onze informatiestromen geen faalfactor zijn voor het ontwikkelen van onze organisatie.
(Bericht uit de digitale nieuwsbrief van de gemeente Dongen)

www.ictu.nl

Deel: ' De gemeente Dongen maakt werk van Elektronische Overheid '
Lees ook