De Unie


De Goudse: Overleg algemeen sociaal plan van start

27 maart 2003 - Gisteren, 26 maart 2003, bent u door middel van een bericht op het interne Kennisnet van De Goudse geïnformeerd over het op gang komen van gesprekken om te komen tot een algemeen sociaal plan voor De Goudse.

Voor velen onder u is dit waarschijnlijk niet verrassend, immers mocht worden verwacht dat de opheffing van de Vaste Organisatie geen op zichzelf staand feit zou blijven

Toch is het een opmerkelijk gegeven dat wij nu, zonder dat er op dit moment al sprake is van concrete voorgenomen maatregelen, met uw werkgever overleggen over af te spreken procedures, regelingen en voorzieningen met betrekking tot de medewerkers. In zoverre is sprake van een opvallende trendbreuk ten opzichte van het verleden.

Deze trendbreuk zal ongetwijfeld niet beperkt blijven tot het overleg met vakorganisaties. Wie morgen in de nu al zeer woelige verzekeringsmarkt wil overleven - en mogelijk nog groeien - zal zich vandaag daarop moeten voorbereiden. Evenals andere verzekeraars beraadt ook uw werkgever zich op de eigen toekomst en hoe deze het beste vorm te geven is, een voorteken hiervan was ook de recente wijziging van de topmanagement-structuur. De Goudse bevindt zich daarbij in de bijzondere positie dat het als familiebedrijf met een daarbij behorende cultuur gewend was om op een bepaalde manier de markt en de omgeving tegemoet te treden. De expansie door overname van Tiel Utrecht, de daaruit voortvloeiende integratieprocessen en het ingrijpend veranderde economische landschap stellen echter steeds nieuwe eisen aan de organisatie en daarmee aan de medewerkers. Dus ook aan onze leden.

Mogelijk krijgt u hierbij het gevoel dat de vakbondsonderhandelaars reeds over allerlei voorinformatie beschikken over wat er dan precies zal gebeuren. Dat is niet het geval. Ik kan u slechts op het hart drukken dat het naar de zienswijze van alle betrokken vakorganisaties geen stille tijd zal worden bij De Goudse. Op enig moment zullen veranderingsprocessen worden ingezet, daarop moeten u en wij voorbereid zijn. Zoals gezegd zijn concrete plannen nog niet aan de orde, en zal wanneer het zover is De Unie wederom voor uw belangen opkomen. We willen echter voorkomen dat we straks worden verrast met plan X of maatregel Y en dan steeds opnieuw het wiel moeten uitvinden, terwijl de trein al flinke vaart ontwikkeld heeft. Na enkele ook qua overleg zware operaties (fusie/integratie, opheffing Vaste Organisatie) en gegeven de ontwikkelingen extern en intern is een aan de eisen destijds beantwoordende aanpak van de problematiek nodig. Dat is de reden dat wij samen met De Goudse aan de slag zijn gegaan om een ondernemingsbreed algemeen sociaal plan tot stand te brengen, dat afhankelijk van de situatie bij een bepaalde reorganisatie of veranderingsproces naar behoefte kan worden verbijzonderd.

De vakorganisaties vinden dat, naast onze eigen rol en verantwoordelijkheid, met name ook de Ondernemingsraad dient mee te denken in de te volgen werkwijze. Aan de huidige besprekingen nemen daarom 2 leden van de OR deel, formeel als toehoorder, maar in praktische zin als volwaardige gesprekspartner. Onze insteek met betrekking tot het overleg over (deel-)reorganisaties ligt in dezelfde lijn. In aanvulling op onze in de CAO vastgelegde rol willen we een overlegprotocol werkgever/vakorganisaties totstandbrengen, dat als onderdeel van resp. samen met het overeen te komen sociaal plan in de arbeidsvoorwaardenregeling van De Goudse wordt opgenomen. Daarbij dient o.i. de OR meer directe zeggenschap te krijgen bij de beoordeling van de noodzaak om aanvullende afspraken te maken, centraal dan wel decentraal (op BU niveau). Zo doen we recht aan de positie die de OR van oudsher bij De Goudse heeft, zo versterken we elkaars positie aan de overleg- / onderhandelingstafel. Vakorganisaties en OR stemmen dan geregeld onderling af.

De Unie wil in dit proces ook de inbreng van leden zo goed mogelijk betrekken: We willen graag een klankbordgroep van contactleden in de diverse onderdelen van het bedrijf van de grond tillen, die als intern netwerk moet gaan dienen voor informatie-uitwisseling, routing van inbreng, en onderlinge afstemming. Dit communicatiemodel heeft zijn nut en waarde bewezen bij de reorganisatie van de Vaste Organisatie. Ons OR-lid Albert Zonnenberg (Gouda, tel. 0182 - 544 048), die tevens een rol vervult als centraal kaderlid van De Unie, zal hierin coördinerend optreden. Naast ondergetekende is Albert graag bereid om u nadere uitleg te geven over de bedoelingen en de te volgen werkwijze. Een vergadercultuur streven we niet na, wel een moderne, efficiënte communicatiestructuur die de mogelijkheid biedt snel op ontwikkelingen in te spelen.

Kort samengevat, we vinden het van belang dat u tijdig meedenkt met de ontwikkelingen, actief inbreng levert en ons helpt om adequaat op te treden in overleg + onderhandelingen. Zowel in de ontwerpfase van het sociaal plan als bij toekomstige veranderingsprocessen.

Wij zien uw reacties/aanmeldingen daarom graag zo spoedig mogelijk tegemoet. Over 2 à 3 weken zouden we een kennismakingsbijeenkomst met betrokkenen willen beleggen om de ideeën over en weer toe te lichten en praktische werkafspraken te maken.

Tot slot
Velen onder u zijn lid vanuit de Tiel Utrecht tijd. U werkt echter in een geïntegreerde onderneming die in beweging is. Breng De Unie daarom met name ook onder de aandacht van uw "oud-Goudse" collega's. Ook voor hen zal de onderneming niet blijven stilstaan, ook hun werkgelegenheid en rechtspositie zijn gebaat bij een sterke vakorganisatie. U kunt op De Unie rekenen, mogen wij ook op u - en op hen - rekenen?

Met vriendelijke groet,

Dennis Kohen,
Bestuurder.

* Intropagina Commerciële Verzekeringen

donderdag, 27 maart 2003

Deel: ' De Goudse Overleg algemeen sociaal plan van start '
Lees ook