Provincie Friesland


---

PERSBERICHT

Nummer: 064
Datum: 20-03-2003

De heer J. Reitsma benoemd tot informateur

De heer J. Ploeg, fractievoorzitter van het CDA, heeft vandaag de heer J. Reitsma gevraagd als informateur op te treden tijdens de eerste fase van de collegeonderhandelingen. De heer Reitsma heeft hierop positief gereageerd. De keuze voor hem is in overleg met alle fractievoorzitters tot stand gekomen.

De informateur krijgt de volgende opdracht van alle fractievoorzitters mee: "De informateur wordt verzocht een eerste inventarisatie te maken over de inzet van de partijen voor de collegeonderhandelingen en de wijze waarop partijen tot een bestuursakkoord willen komen. "

De heer Reitsma heeft een ruime politieke ervaring. Hij is gemeenteraadslid en wethouder in de gemeente Noord-Oostpolder geweest. Daarvoor heeft hij 15 jaar voor het CDA in de Tweede Kamer gezeten, waarbij hij voorzitter van de vaste kamercommissie VROM en vice-voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie CTSV is geweest. De heer J. Reitsma is sinds bijna twee jaar burgemeester van de gemeente Wymbritseradiel en voorzitter van de KNSB.

In de bijlage vindt u het volledige voorstel voor de Collegevorming.

Voor meer informatie kunt u bellen met het team Communicatie van de provincie Fryslân, tel. 058 - 292 57 35. Het bericht is ook te vinden op internet: www.fryslan.nl.

Voorstel Collegevorming 17-3-'03

1.
Lijsttrekker grootste Statenfractie roept alle lijsttrekkers c.q. fractievoorzitters bijeen om gezamenlijk te inventariseren hoe de fracties tegen de verkiezingsuitslag en de collegevorming aankijken. (Dit zal tijdens de eerste bijeenkomst d.d. 20-3-'03 van de nieuwe staten plaatsvinden) Grootste fractie doet voordracht voor het benoemen van een informateur, een professioneel en onafhankelijke voorzitter. (bekendmaking na het statendebat 20-3-'03) Fracties formuleren een opdracht voor hetgeen onderzocht dient te worden.

Opdrachtformulering door de fractie voorzitters bijeen d.d.17-3-'03: De informateur wordt verzocht een eerste inventarisatie te maken over de inzet van de partijen voor de college-onderhandelingen en de wijze waarop partijen tot een bestuursakkoord willen komen.

2. De informateur ontvangt op basis van deze opdracht de fractievoorzitters (eventueel met een ander fractielid) en verkent de mogelijkheden. Eventueel kan het consulteren van de fractievoorzitters vaker dan één keer plaatsvinden. Deze bijeenkomsten hebben een besloten karakter, de desbetreffende fractievoorzitter beslist en gaat zelf over de informatie die hij of zij hierover naar buiten brengt. Belangrijke punten zijn:
Welke punten moeten in bestuursakkoord (= regeerakkoord) geregeld worden. Welke fracties wensen deel te nemen in college.
De informateur krijgt vanaf het begin ondersteuning door statengriffie en BC-staf. De informateur blijft functioneren als opdrachtgever namens de fracties.

3. De informateur rapporteert aan de fractievoorzitters in een openbare vergadering de verkenningen en zijn bevindingen. De fractievoorzitters wordt de gelegenheid geboden om commentaar te geven en wijzigingen voor te stellen.

4. Op basis van de onder punt 3 genoemde openbare bespreking en de daar geformuleerde vervolgopdracht zal de informatie / formatie worden vervolgd. In het vervolg van de informatie fase kunnen de gesprekken zich beperken tot een aantal fracties die bereid zijn een college te vormen dat kan rekenen op de steun van een meerderheid in Provinciale Staten. Met deze kleinere groep (minimaal de partijen die een college willen vormen) wordt een concept bestuursakkoord opgesteld. Ook kan een eerste discussie plaatsvinden over de zetelverdeling (besloten karakter). Vanaf deze fase komt het accent m.b.t. ondersteuning steeds meer te liggen op de B.C.-staf i.p.v. de statengriffie.

5. De informateur(s) rapporteert (rapporteren) aan de fractievoorzitters in een openbare vergadering het concept bestuursakkoord. De fractievoorzitters wordt de gelegenheid geboden om commentaar te geven.

6. De informateur(s) maakt (maken) een definitief rapport (bestuursakkoord). Daarbij worden de fracties betrokken die bereid zijn een college te vormen. Tevens adviseert (adviseren) de informateur(s) om een formateur te benoemen voor de vorming van een coalitie en geeft de informatie-opdracht terug.

7. De formateur - lijsttrekker grootste fractie in het nieuw te vormen college - start op basis van de definitieve rapportage van de informateur(s) de collegeonderhandelingen. Daarbij komt aan de orde de voorgestelde zetelverdeling, de portefeuilleverdeling en de bemensing (gebeurt in besloten karakter).

8. De formateur komt met een openbare presentatie van het bestuursakkoord, zetelverdeling en portefeuilleverdeling. Hierover wordt een inhoudelijke bespreking in de Provinciale Staten gehouden. Daarbij dient de formateur verantwoording af te leggen.

9. Provinciale Staten gaan over tot verkiezingen en benoeming van de leden van Gedeputeerde Staten.

De Commissaris van de Koningin wordt conform artikel 35 van de provincie wet op de hoogte gebracht van de uitkomsten van de collegevorming.

---- --

Deel: ' De heer Reitsma benoemd tot informateur in Friesland '
Lees ook