PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN

MINISTER PATRICK DEWAEL

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

09 november 1999

De IJzeren Rijn: Dewael heeft antwoord voor Kok klaar.

In antwoord op een vraag van Vlaams parlementslid Gilbert Van Baelen maakte minister-president Dewael zijn standpunt over de IJzeren Rijn bekend.

Volgens de minister-president werken de Vlaamse en de federale regering samen rond een aantal dossiers die de Antwerpse haven aanbelangen zoals de verdere uitdieping van de Westerschelde en de IJzeren Rijn. Het is niet opportuun om in gespreide slagorde te onderhandelen met onze noorderburen. Patrick Dewael en zijn federale collega Verhofstadt hebben samen een antwoord uitgewerkt dat zij zullen overmaken aan de Nederlandse regering. Dewael benadrukt het economisch belang van de IJzeren Rijn voor Vlaanderen en zeker voor de Antwerpse haven.

De Vlaamse regering blijft erbij dat het historische tracé het vlakste, het kortste en het goedkoopste is. Uit het rapport van de stuurgroep (België-Nederland- Duitsland), die een definitieve oplossing zoekt, blijkt dat het oorspronkelijk tracé op korte termijn en met lage kosten (1.3 miljard voor enkel spoor) opnieuw in gebruik kan genomen worden op Belgisch en Duits grondgebied. In Nederland loopt dit historisch tracé over door een stiltegebied (natuurgebied). De Nederlandse regering is van mening dat een Milieu Effecten Rapport moet opgemaakt worden. Dit zou minimum twee jaar in beslag nemen.

Dit standpunt werd door Wim Kok zo ook overgemaakt aan minister-president Dewael tijdens zijn bezoek vorige week aan Den Haag. Patrick Dewael nam akte van dit standpunt maar neemt er geen genoegen mee. Hij onderzoekt in welke mate de verdragrechtelijke bepalingen primeren op de interne Nederlandse wetgeving weliswaar gebaseerd op een Europese Richtlijn. Volgens artikel 12 van het Belgisch- Nederlands scheidingsverdrag van 19.04.1839 heeft ons land immers recht op doorgang via het historisch tracé. Hij wil er echter geen juridisch steekspel van maken tussen twee bevriende buurlanden. Hij wil wel beroep doen op het goede nabuurschap tussen beide landen en de bereidwilligheid die wij bijvoorbeeld aan de dag legden bij de aanleg van de HST.

Dewael en Verhofstadt pleiten in hun brief aan de Nederlandse regering om het historische tracé alvast voorlopig terug in gebruik te nemen. In afwachting van de keuze voor een definitief tracé zouden er dagelijks een vijftiental treinen kunnen rijden over het bestaande spoor. Dit zou het vrachtverkeer op de weg vanuit Antwerpen al voor een deel kunnen ontlasten. Beiden bevestigen dat het historisch tracé ook als definitieve oplossing hun voorkeur geniet.

info : Herman Knapen, woordvoerder van
de minister-president - tel. (02) 553 29 11 e-mail: persdienst.dewael@vlaanderen.be

Deel: ' De IJzeren Rijn Dewael heeft antwoord voor Kok klaar '
Lees ook