Katholieke Universiteit Nijmegen

Leerstoel Faculteit der Managementwetenschappen Dr. G.R.W. de Kam benoemd tot bijzonder hoogleraar Maatschappelijk Ondernemen
Dr. Ir. G.R.W. de Kam is benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Faculteit der Managementwetenschappen aan de KU Nijmegen met als leeropdracht `Maatschappelijk ondernemen met grond en locaties'. De leerstoel, ingesteld door de Stichting Maatschappelijke Locatieontwikkeling, levert een bijdrage aan verwerving en overdracht van kennis van nieuwe vormen van (her)ontwikkeling van locaties voor wonen en wonen met zorg. De bijzondere leerstoel richt zich op onderwijs en onderzoek inzake strategieën en condities op het gebied van maatschappelijk ondernemen met grond en locaties. Speciale aandacht gaat uit naar corporaties en organisaties, zoals zorginstellingen, die zich richten op het aanbieden van wonen met zorg. Met deze leeropdracht wordt beoogd de betrokkenheid van verschillende disciplines binnen de faculteit der Managementwetenschappen bij de genoemde maatschappelijke ontwikkelingen te vergroten. De bijzondere leerstoel is ondergebracht bij Planologie, maar er zijn ook veel raakvlakken met de Bestuurskunde en de Bedrijfswetenschappen.
Dr. George de Kam is sinds 1977 verbonden aan de Nationale Woningraad, die in 1999 door een fusie is opgegaan in Aedes vereniging van woningcorporaties.

George Robert William de Kam (1948, Coevorden), studeerde civiele planologie aan de Technische Hogeschool Delft en verwierf een eerstegraads onderwijsbevoegdheid wiskunde en mechanica. Hij promoveerde in 1996 aan de TU Delft op de dissertatie `Op grond van beleid, een onderzoek naar locaties voor sociale woningbouw, grondbeleid en ruimtelijke spreiding van welstand in en rond Den Haag'.
In de beginperiode van zijn werk bij de Nationale Woningraad was De Kam docent in opleidingen voor bestuursleden, management en functionarissen bij woningcorporaties en gemeenten. Vanaf eind jaren tachtig verschoof het accent in werkzaamheden naar advisering en beleidsontwikkeling.
De laatste jaren was dr. De Kam adviseur bij de groep Ontwikkeling en Innovatie van Aedes verenging van woningcorporaties. In die functie was hij betrokken bij onderwerpen als grondbeleid, de herontwikkeling van instellingsterreinen, stedelijke herstructurering en het maatschappelijk ondernemerschap van corporaties. Hij is projectleider van het onlangs afgeronde onderzoek `Sociale huursector en grondmarkt: Nederlands beleid in Europees perspectief, uitgevoerd door Aedes in samenwerking met prof. dr. D.B. Needham van de KUN. Dr.ir. de Kam wordt door Aedes gedetacheerd bij de Stichting Maatschappelijke locatieontwikkeling, en besteedt drie dagen per week aan het bijzonder hoogleraarschap.

1-5-2002
Deel: ' De Kam benoemd tot bijzonder hoogleraar Maatschappelijk Ondernemen '
Lees ook