Ingezonden persbericht


Persbericht

De nieuwe mens

De wereld wacht ingrijpende veranderingen.

Inleiding: De nieuwe mens

Laat de harde realiteit tot je doordringen. Aanvaard dat de wereld doodziek is. En besef dat de planeet Aarde in hoog tempo te gronde wordt gericht. Heb weet van de noodsignalen. De schoten voor de boeg. In 't bijzonder gericht aan de intelligentsia. Maar ook aan mensen met gezond verstand.

Het aantal noodlijdenden in de wereld groeit hartverscheurend. De onrust neemt overal schrikbarend toe. De jacht op terroristen neemt hysterische vormen aan. Achter die façade gaat het moreel verval schuil. Zelfonderzoek bij het doorgronden van de problemen is verder weg dan ooit.

De wereld heeft te maken met sterk verouderde stelsels op politiek, economisch en financieel gebied. Het Westen houdt die krampachtig instand. En beveiligt zo eigen welzijn en welvaart. De verdrukten in de wereld zijn het slachtoffer. Hen wordt grof leed en onrecht aangedaan. Verbijsterd ziet men toe hoe dit leidt tot zedenbederf, onmenselijkheid en het gevaarlijk toenemen van de arrogantie van de macht.

World United is op 3 juli 1998 in Nederland opgericht. Zij spoort mensen aan, de rampzalige ontwikkelingen onder ogen te zien. Dit onverwijld. Het is nu de juiste tijd. Anders denken wint snel terrein. World United neemt daarin haar eigen verantwoordelijkheid. Op basis van een nieuwe visie en nieuwe inzichten schept zij duidelijkheid bij het in gang zetten van een veranderingsproces.

Nederland maakt op politiek gebied een aardverschuiving mee. Weinigen beseffen dat de Nederlandse explosie van ontevredenheid verbleekt bij wat er in de wereld broeit. Het beleid van World United gaat in op de sterk oplevende gevoelens van onvrede. En op de storm van verontwaardiging die door de wereld waart. Men wil verandering. Overal is men het gesol met mensen en gebrek aan daadkracht beu.

World United wendt alle krachten aan, weldenkende mensen te overtuigen van de noodzaak, deel uit te maken van de samenleving van de toekomst. Mensen willen niet telkenmale schipbreuk lijden op het wrakhout van politieke sturing. Moe van de rampzalige gebeurtenissen in het verleden en de negatieve ontwikkelingen nu, willen zij meevaren op een nieuwe zoek- en zegetocht door het leven. De nieuwe mens komt eraan.

De onderwerpen die nu komen, vormen de aanloop tot een meer uitgebreide uiteenzetting die u kunt vinden op www.worldunited.com. Voor aanvullende details kan een gesprek, debat of intervew tot de mogelijkheden behoren.

World United.

De politieke arena mijden

Komen tot eenduidige internationale politieke besluitvorming is moeilijk. Zo die er al is, is ze niet in staat, mondiale vraagstukken naar een oplossing te brengen. Integendeel. Het politiek escapisme komt telkens met quasi-oplossingen en loze intentieverklaringen. In menige rampzalige situatie worden mannen, vrouwen en kinderen daar massaal het slachtoffer van. Op vrijwel elk gebied zindert de lucht van politieke onmacht.

Resultaatgericht werken kan alleen, door dit los te koppelen van de belangentegenstellingen in het onberekenbare politieke circuit. Het inslaan van nieuwe wegen betekent het structureren van beleidsprogramma's buiten het politiek establishment om. De nieuwe mens beseft dat hij verantwoordelijkheden zélf moet oppakken. World United werkt samen met de man of vrouw die zich daar individueel op heeft ingesteld. Zij zijn de pijlers waar het nieuwe beleid op rust.

Globalisering natuurlijk

Globalisering is in het ict-tijdperk een natuurlijk proces dat, waar ook in de wereld, grote voordelen kan bieden. Echter, de ontwikkelingen mogen niemand schade berokkenen. De mondiale samenleving zal op weg moeten naar onafhankelijke referentiekaders voor bestaand en nieuw beleid. Dit biedt helderheid en maakt uniforme regelgeving voor daarvoor in aanmerking komende activiteiten mogelijk. Op dit moment is er weinig of niets op dit gebied. Het is van deze tijd, op weg te gaan naar een doeltreffende toetsingsmogelijkheid voor ondernemingen. Zij worden aanspreekbaar op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.

World United zal zich veel moeite getroosten om op korte termijn het organiseren van een zodanig toetsingsprogramma in gang te zetten. Het is belangrijk dit maatschappelijk instrument onder te brengen in een onafhankelijke rechtspersoon. Op den duur zal men centraal geleide toetsingsprocedures als normaal gaan beschouwen.

Individuele verantwoordelijkheid

Mondiale regelgeving voor individuele personen is nieuw en zal blijvend tot ons toekomstbeeld behoren. Het instellen van bindende richtlijnen voor iedereen is ingrijpend en betreft de persoon zelve. Het verschaft iedereen duidelijkheid bij het collectief inslaan van nieuwe wegen. Ook vinden mensen op basis daarvan nieuwe maatschappelijke en spirituele zekerheden. Nochtans vertegenwoordigt de nieuwe mens geen nieuwe religie of ideologie.

De regelgeving is toekomstgericht en ligt in het verlengde van een af te sluiten periode in de menselijke ontstaansgeschiedenis. De nieuwe mens zal gewend raken aan praktische, logische regels die deel uitmaken van zijn bestaansvoorwaarden. De rationeel ingestelde, persoonsgebonden richtlijnen zijn in de toekomst in te bedden in wetenschappelijke kaders.

De Mondi-Bank

De Mondi-Bank is een nieuwe verschijning in de samenleving. De oprichting ligt aan de basis van het veranderingsproces. Vrijwel alle nieuwe beleidsprogramma's van World United krijgen ermee te maken. De Mondi-Bank zal ertoe bijdragen dat maatschappelijke vooruitgang evenwichtiger kan verlopen.

De meest in het oog lopende activiteit is gestalte geven aan de nieuwe valuta-rekeneenheid, de Mondi. In de beginfase is de Mondi alleen bestemd voor intern gebruik en wordt dan op aanloopperikelen geëvalueerd. De girale munt zal waardevast zijn, komt politiek onafhankelijk totstand en treedt in het spoor van de globaliserende wereld. De nieuwe valuta-rekeneenheid is wereldwijd eenduidig te benoemen en direct al voor World United van onschatbare waarde.

Een rationeel Godsbewustzijn

Een nieuw Godsbewustzijn ligt ten grondslag aan het denken en doen van de nieuwe mens. Het betreft geen nieuwe religie, levensbeschouwelijke standpunten of ideologie. De nieuwe mens beleeft een nieuw spiritueel avontuur in relatie tot zijn persoonlijke achtergrond. Het is inspirerend en van fundamenteel belang, serieus met de nieuwe inzichten om te gaan. Zij zijn onverbrekelijk en rationeel verbonden met de nieuwe tijd. Ook bij wetenschapsbeoefening.

Middels zijn bovennatuurlijke, authentieke ervaringen, kan de schrijver van dit artikel helder vaststellen dat schepping ten grondslag ligt aan het fenomenale, preciese samenspel tussen tijd, ruimte, materie, energie en leven in het universum. Schepping als uitgangspunt nemen, is realistisch en constructief. Het vormt een goede leidraad bij een visie die betrekking heeft op het beleidsmatig, concreet invullen van een nieuw tijdperk. Geloven gaat over in weten.

Website www.worldunited.com

De website vertelt u meer over de doelstellingen, gedragslijn en ontwikkelingsgang van World United. Design, opbouw en uitvoering zullen binnenkort professioneel worden aangepast. Inhoudelijk zal er niet zo veel veranderen, behoudens dan de nodige toevoegingen. Ook volgen er tekstuele aanpassingen.

De bezoeker van de website wordt geconfronteerd met veel opmerkelijke zaken. Al op de home page maakt het beeld van de Aarde telkens plaats voor dat van Jupiter. Met de diepere betekenis ervan krijgt iedereen in de toekomst te maken. Het past in de context van een nu nog onbetekenend geachte benadering van mondiale vraagstukken. Het betreft veiligheid, stabiliteit en toekomstperspectief.

Onmiskenbaar haken de nieuwe benaderingswijzen van World United realistisch in op het toekomstige tijdsbeeld. Daarbij komt dat vrijwel elke alinea aanleiding geeft tot interessante vragen. Het antwoord kan velen een fascinerend beeld geven van de opkomst van een nieuwe generatie.

Besluit

De Aarde biedt de mens een wonderschoon, boeiend woonoord. Totstandgekomen door een miraculeus scheppingsproces. Bedoeld om zijn levensomstandigheden optimaal in te richten. Eens bevrijd van het geweld dat inherent is aan het evolutieproces.

Deze tijd verschaft de mens meer inzicht in zijn ontstaansgeschiedenis. Wat is de zingeving van het menselijk bestaan? Heeft de mens een levensbestemming? Deze vragen zijn nu meer dan ooit actueel. De antwoorden komen dichterbij en staan los van welke religie dan ook. Er is maar één werkelijkheid. Die is rationeel verbonden aan de Oorsprong van alle dingen.

J. Koemans World United The Netherlands

E-mail: mail@ worldunited.com Telefoon: 070 3300608 Persoonlijk: 0623371087

Deel: ' De nieuwe mens; De wereld wacht ingrijpende veranderingen '
Lees ook