Gemeente Zaanstad

En dan nu de sport....

De oogst van een jaar sportdebat in Zaanstad

Na een kwart eeuw op een laag pitje te hebben gestaan staat de sport nu prominent op de agenda van de gemeente Zaanstad. Tegen de 'traditie' in ontketende sportwethouder Daan Sanders vorig jaar maart een stadsbrede discussie met zijn "4 Toekomstscenario's" in de notitie En dan nu de sport...
En gediscussieerd werd er, binnen de gemeentelijke organisatie, maar vooral ook in het 'veld'. Veel lof aan het adres van het gemeentebestuur, maar ook bedenkingen en scepsis bij sommige verenigingen.

Naar aanleiding van de reacties en de wensen van sportwereld en andere belanghebbenden is inmiddels de tussenbalans opgemaakt. Hoe rijk de oogst is, is te lezen in de notitie Sport in breedbeeld, die wethouder Sanders afgelopen vrijdag heeft gepresenteerd aan de leden van de raadscommissie Economische Zaken en Sport. Dinsdagavond 14 maart wordt de tussenbalans ook gepresenteerd aan vertegenwoordigers van de Zaanse sportwereld tijdens een speciale bijeenkomst in De Corner van Hellas Sport.

De oogst
Het gemeentebestuur wenst de sport een sterk kwalitatieve impuls te geven.
Dat kan door bijvoorbeeld nieuwe multifunctionele sportcomplexen aan te leggen. Maar ook de bestaande accommodaties kunnen beter worden benut.
Bij de werving van vrijwilligers en Jeugdleden worden de verenigingen ondersteund door het op te richten Sport Servicepunt Zaanstad. Aantrekken van jeugdleden is van levensbelang voor het bestaan van de verenigingen. 'We moeten echt gaan investeren in de jeugd', vindt wethouder Sanders.
Wenselijk is ook dat groepen mensen met een onvoldoende sportdeelname speciaal gestimuleerd worden om te bewegen en te sporten. In het Breedtesportplan zijn dan ook projecten opgenomen, zoals 'Sport & Bewegen Turkse Inwoners' en 'Ouderen & Sport'.
De realisatie van een al jaren gewenste (overdekte) kunstijsbaan lijkt dichterbij dan ooit. Er is een haalbaarheidsonderzoek gedaan en nu wachten we op het vervolgonderzoek naar een geschikte locatie en de financieringsmogelijkheden. Ook de grootschalige evenementen als de Dam-tot-Damloop en de Skeeler Ronde Zaanstad krijgen een prominente plaats in de sportplannen.

Projecten breedtesport
Met projecten in het kader van de breedtesport wil de gemeente dat iedereen overal in de hele stad in beweging moet komen. Daarvoor heeft de gemeente diverse projecten geïnitieerd samen met verschillende welzijns- en sportinstellingen.
Het projectplan Zaanbreed sportief in beweging wordt beloond door staatssecretaris van sport Margo Vliegenthart met een stimuleringssubsidie van bijna anderhalf miljoen gulden! Evenveel wordt door de gemeente Zaanstad ingebracht. In een stimuleringsperiode van zes jaar wordt in totaal bijna 3 miljoen geïnvesteerd in de breedtesport.
De sport- en bewegingsmogelijkheden moeten naar de wijken toe worden gebracht. Immers, een van de belangrijkste delen van sport is dat bewoners elkaar 'ontmoeten'. En waar kan dat beter dan op centrale plekken in de buurt, of dat nou een park, plantsoen, plein, school, trapveldje of een sportcomplex is? Daarom stelt de gemeente voor dat sportverenigingen, samen met wijkorganisaties, scholen en welzijnswerk sportprojecten en sportinstuiven opzetten in de wijken. Bij de Speel-o-theek wordt het aanbod uitgebreid met sport en spelmaterialen.
Voor lichamelijk en geestelijk gehandicapten, meer ook voor chronisch zieken worden speciale sportmogelijkheden gecreëerd. Jongeren met een `grote bek' kunnen met de politie voetballen. Het project Sport & Beweging Turkse Inwoners, dat 14 maart van start gaat, biedt bijvoorbeeld de Turkse vrouwen de mogelijkheid deel te nemen aan zwem- en aerobiccursussen. Uit een GGD-onderzoek blijkt namelijk dat de fysieke conditie van vooral de Turkse bewoners uit een aantal wijken achteruitgaat. In de loop van het jaar volgen de overige projecten. In juli start het Sport Servicepunt Zaanstad voor de ondersteuning van de sportverenigingen. Dit jaar wordt een speciale jeugdsportpas geïntroduceerd op de scholen, zodat iedereen op jonge leeftijd kan kennismaken met het sportaanbod in de stad. 'Dat zal de verenigingen zeker meer leden opleveren', verwacht wethouder Sanders. De verenigingen kunnen ook rekenen op ondersteuning bij het werven en begeleiden van vrijwilligers, waardoor de verenigingen hun sociaal-maatschappelijke functie optimaal kunnen waarmaken. Zonder vrijwilligers kunnen de verenigingen niet bestaan. In de laatste jaren constateren de verenigingen dat het fundament afbrokkelt. Daarom is een flinke zet in de rug hard nodig.

Accommodaties
De privatisering van het beheer en onderhoud van de sportvelden ligt al weer geruime tijd achter ons. Een afgewogen eindoordeel over deze ingrijpende operatie volgt later nog op basis van een regelmatige schouw op de velden.
Het gemeentebestuur wil in de komende jaren samen met de verenigingen van gedachten wisselen over een meer moderne vorm van privatisering. Los van deze ontwikkeling, wenst de gemeente de bestaande en toekomstige sportaccommodaties mede te bekijken vanuit het oogpunt van hun betekenis voor de wijken. Een uitdaging voor de breedtesport en lokaal sociaal beleid.
Een belangrijk doel van de sportdiscussie was gewijd aan het vraagstuk van de locaties voor de bestaande en toekomstige sportcomplexen. Binnen twee jaar zal meer duidelijkheid ontstaan over de sportvoorzieningen in de stadsdelen Zaanstad-Midden, Zaanstad-Zuid en rond Wormerveer 'Wat betreft het locatievraagstuk betekent onze keuze niet dat andere initiatieven, plannen, wensen en ideeën niet welkom zijn, integendeel!', benadrukt de sportwethouder. 'Alternatieve plannen van verenigingen die voldoen aan de uitgangspunten zullen een eigen behandeling krijgen. Ook tussentijdse economische en ruimtelijke ontwikkelingen zullen op eigen merites worden beoordeeld en kunnen soms een aanjaagfunctie vervullen in de sportontwikkeling.'
Aanpak
De gemeente vindt het belangrijk om regelmatig met de sportorganisaties van gedachten te wisselen over de ontwikkelingen in de sportsector en trends in de samenleving.
De sportplannen vormen een zeer omvangrijke en complexe materie. Daarom is een projectorganisatie, task-force, noodzakelijk. Onder leiding van de sportwethouder zullen de vertegenwoordigers vanuit verschillende gemeentelijke diensten zorgdragen voor een samenhangende aanpak.

Zaanstad, 13 maart 2000

Deel: ' De oogst van een jaar sportdebat in Zaanstad '
Lees ook