NEDERLANDSE ORDE VAN ADVOCATEN
https://www.advocatenorde.nl

De Orde van Advocaten onderzocht: 'de Balie in beeld'

Advocaten procederen en schikken volop.
Belangstelling voor en deelname aan de gefinancierde rechtshulp neemt af.

Er worden veel uitspraken gedaan over advocaten zonder dat daar een cijfermatige onderbouwing aan ten grondslag ligt. Daarom heeft EIM (Economisch Instituut Midden en Klein Bedrijf in Zoetermeer) - mede in het kader van 50 jaar Advocatenwet - in opdracht van de Orde van Advocaten een onderzoek uitgevoerd in de advocatuur. De opdracht aan EIM luidde zoveel mogelijk feitenmateriaal over de advocatuur te verzamelen zonder dit te interpreteren. Het onderzoeksrapport trekt daarom bewust geen conclusies, maar laat de interpretatie over aan de lezer. Aan het onderzoek hebben ca. 1350 advocaten deelgenomen. Een hoge respons, mede te danken aan toepassing van webtechnologie. Het onderzoek geeft inzicht in de praktijkvoering van advocaten, de verhouding tussen proces- en adviespraktijk, financiële- en marktgegevens, ICT gebruik, beroepsbeleving en waardering door zakelijke en particuliere cliënten.

Opvallend onderzoeksresultaat is dat advocaten, ondanks andere beweringen, nog het grootste deel van hun tijd aan de procespraktijk besteden. Uit het rapport blijkt dat advocaten veel zaken schikken. Een belangrijke zeeffunctie van de advocaat, die de rechterlijke macht ontlast. Het rapport signaleert een duidelijke afname van het percentage advocaten dat zich inzet voor de gefinancierde rechtsbijstand. Dit is nog maar 35% van de advocatuur. Voor de Orde een zorgwekkende ontwikkeling. Overigens is het aantal advocaten dat zich inzet voor de gefinancierde rechtsbijstand in absolute zin redelijk constant. De groeicijfers van de balie vertalen zich niet naar de gefinancierde rechtsbijstand. De opleidingsmaatregelen binnen de Orde vinden massaal bijval. Uit het rapport blijkt ook dat voor veel regelgeving rond moeilijke 'Orde-issues', zoals de behandeling van derdengelden een groot draagvlak bestaat binnen de advocatuur. Een aantal resultaten van het rapport diende reeds als materiaal gediend voor symposia die de Orde in het voorjaar organiseerde. Tijdens de jaarvergadering op 27 september a.s. zullen de cijfers worden becommentarieerd en bediscussieerd.

U kunt exemplaren van het rapport 'de Balie in beeld' opvragen bij de Nederlandse Orde van Advocaten , 070 - 335 35 35.

Voor inlichtingen: Mr. D. de Snoo, hoofd afdeling rechtspraktijk/communicatie, telefoon: 070 - 335 35 35.

Deel: ' De Orde van Advocaten onderzocht 'de Balie in beeld' '
Lees ook