Staatsbosbeheer

29 juli 2002

Staatsbosbeheer laat het Slufterareaal op Texel vergroten. Twee valleien in het noorden die in het verleden door de aanleg van dijkjes zijn ingepolderd worden weer verbonden met De Slufter. Vandaag is met de voorbereidende werkzaamheden begonnen, volgende week dinsdag wordt met het grondtransport begonnen.

Het gaat om De Bunkervallei, die in de 2e Wereldoorlog werd afgekoppeld, en de Groene Hoek, die na de Watersnoodramp werd afgedamd. Het dammetje van de Bunkervallei is zo afgesleten dat zeewater er de meeste jaren tijdens een storm wel binnen kan. Het loopt daarna niet meer goed weg. Door het weghalen van deze drempel komt er vaker zeewater in, maar loopt het sneller weg. In combinatie met het zoete kwelwater uit de duinen wordt het hier weer zoet met een incidentele zoutbelasting. Dit is voor het vergroten van de natuurwaarde een optimale uitgangssituatie. De Groene Hoek heeft nu helemaal geen contact meer met het zeewater. Hier worden twee dammetjes weggehaald, zodat de zee bij storm weer toegang heeft. Ook hier zal de zoutinvloed beperkt zijn door zoetkwelwater uit de duinen. Deze zoete kwel kan de komende jaren toenemen wanneer de ontwatering van de Hanenplas wordt beëindigd. Dit zal gebeuren in het kader van natuurontwikkeling in combinatie met de voorgenomen uitbreiding van de golfbaan. Juist situaties met een beperkte zoutinvloed zijn in ons land het hardst in oppervlakte achteruitgegaan, ze zijn relatief makkelijk in te polderen.

Om de natuur hier weer de kans te geven zich zo te ontwikkelen als op een dergelijke plaats hoort wordt de nu aanwezige vegetatie en humuslaag verwijderd door te plaggen Staatsbosbeheer kan dit werk realiseren dankzij subsidies, o.a. vanuit het Nationaal Natuuroffensief. Het werk wordt uitgevoerd door Lont BV uit Wieringen.

Zoet-zout overgangen

Achter deze kreet gaat een zeldzaam type natuur schuil. Gebieden waar een geleidelijke overgang van het zoetwatermilieu van het land naar het zoutwatermilieu van de zee wordt gevonden zijn sterk in aantal achteruit gegaan. Door inpoldering van de overgangsgebieden en verbetering van dijken en sluizen is de overgang van zoet naar zout nu meestal abrupt.

Landelijk wordt geprobeerd om die overgangen waar mogelijk te herstellen om zo planten en dieren die hier thuis horen meer ruimte te geven. Op Texel is gekeken of stukken die vroeger bij De Slufter hoorden hier weer verbinding mee kunnen krijgen. Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer hebben de mogelijkheden bekeken, waarbij de veiligheid (zeewering) de randvoorwaarde was. Uit het onderzoek bleek dat met name alle gebieden ten zuiden van de Krimweg baat zullen hebben bij toegankelijkheid voor Noordzeewater. Dit geldt niet voor delen van De Muy die ten zuiden van het Slufterdijkje liggen. In de komende jaren zal voor dit gebied een plan worden ontwikkeld om natuurwaarden onder zoete omstandigheden te vergroten.

Vrijgekomen grond

De komende werkzaamheden zijn vooraf besproken met Frans Koorn die de Slufter een beheersovereenkomst met Staatsbosbeheer heeft afgesloten. Een deel van de vrijkomende grond wordt gebruikt om de vallei De Acht Bunder beter te beveiligen tegen overstromen omdat dit voor het bedrijf van Koorn een belangrijk gebied is. De andere grond die vrijkomt door het plaggen moet beschikbaar blijven in de zeewering. De grond wordt achter de buitenste duinenrij ten noorden van het parkeerterrein bij Paal 28 verwerkt. Een klein gedeelte wordt gebruikt om een antiparkeerwalletje aan te leggen in de berm van de Krimweg. Een wens van de dorpscommissie van De Cocksdorp om onveilige situaties door parkeeroverlast langs deze weg wordt daarmee vervuld. Het werk moet in de zomerperiode worden uitgevoerd omdat later in het jaar niet in de zeewering mag worden gewerkt en het grondwater omhoog komt waardoor er in de valleien niet gewerkt kan worden. Om de overlast voor de strandbezoekers zoveel mogelijk te beperken wordt tijdens de mooiste stranddagen alleen grond vanaf de Bunkervallei afgevoerd. Tijdens dit transport wordt het strandverkeer het minst gekruist.

Deel: ' De Slufter op Texel wordt groter '
Lees ook