De Unie


Laatste Nieuws
De Unie oriënteert zich op beroepsgoederenvervoer

Houten, 24 februari 2003 - De Unie wil nog steeds een rol spelen in de sector beroepsgoederenvervoer en onderzoekt de mogelijkheden om via een pilot in de sector met een serieuze onderneming met reguliere partijen een vernieuwende ondernemings-CAO af te sluiten. In deze oriëntatie staat het onderzoek naar de ontwikkelingen in de sector centraal.

De Unie heeft in haar arbeidsvoorwaardenbeleid het begrip maatwerk als leidend voor het handelen staan. Maatwerk betekent vooral inzicht in de situatie van het bedrijf of de bedrijfstak bestaat. Arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden dienen zich met inachtneming van de positie en belangen van de partijen in het bedrijf of bedrijfstak te richten op dit inzicht. De Unie De Unie kijkt met zorgvuldigheid naar deze sector voordat ze handelt. Hoe zit het met HRM-beleid van een transport onderneming? Wat is de positie van De Unie? En is de onderneming veranderingsgezind?

In het beroepsgoederenvervoer bespeurt De Unie op het vlak van de arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden twee essentiële tendensen, die om een gepaste reactie vragen.
1. De bedrijfstak beroepsgoederenvervoer kenmerkt zich door zeer uiteenlopende bedrijfsactiviteiten en posities en functies van werknemers daarin. Bedrijven en werknemers vragen om arbeidsvoorwaarden die recht doen aan de diversiteit. 2. Er is een toenemende behoefte om de vaak zeer ingewikkelde regelgeving makkelijker en meer toegankelijk te maken. Die behoefte is er zowel aan de kant van de werkgevers als aan werknemerskant. De regelgeving moet voor eenieder helder en toetsbaar zijn.

De Unie wil door middel van maatwerk aan deze gesignaleerde tendensen tegemoet komen. Dat willen we onder andere bereiken door:
* werkgevers en werknemers op decentraal niveau zoveel mogelijk ruimte te geven om concrete afspraken over arbeidsvoorwaarden te maken. De CAO verschaft werkgevers en werknemers op decentraal niveau instrumenten om die afspraken te maken. Aandachtspunt daarbij is de gelijkwaardigheid in zeggenschap over de te maken afspraken.

* invoering van een meerkeuze-CAO (CAO-a-la-Carte), waardoor de werknemer beter in staat is werk en privé op elkaar af te stemmen.
* vereenvoudiging van de urenberekening en loonberekening.
* arbeidsomstandigheden, preventie ziekteverzuim en bevordering gezondheid is een hoeksteen in ons beleid. Daar ligt ook één van de beoordelingscriteria voor de gelijkwaardigheid in zeggenschap bij het maken van arbeidsvoorwaardelijke decentrale afspraken.

De Unie wil haar visie zo breed mogelijk in de bedrijfstak gerealiseerd zien. We willen dat bij voorkeur doen met onze (kader-)leden, de andere vakbonden in deze sector en ondernemingsraden. We zullen echter actief blijven inspelen op de mogelijkheden die zich voordoen om onze visie in praktijk te kunnen realiseren.

Vakbond De Unie is inmiddels gestopt met de samenwerking met de Haarlemse jurist Han Vallenduuk om ondernemings-cao's in het beroepsgoederenvervoer af te sluiten. De Unie en Vallenduuk zaten als het om inhoud en tijd gaat, niet op een lijn.

Vakbond De Unie is in de sector beroepsgoederenvervoer in twee jaar tijd gestegen van 200 tot 1000 leden. De Unie is met 96.000 leden de tweede vakbond in de marktsector.

* Artikel uit Het Financieele Dagblad van 24 februari 2003
* Intropagina beroepsgoederenvervoer

maandag, 24 februari 2003

Deel: ' De Unie oriënteert zich op beroepsgoederenvervoer '
Lees ook