D66

Kan D66 scoren met Sociaal-Liberaal?
Na de Voorzet bent U nu Zelf aan Zet!

Roermond (De Staete, Steegstraat 20)
25 september, van 11.00-14.00
(na de Regiobestuursvergadering vanaf 9.30)

De afgelopen periode is er nogal wat gesproken en geschreven over D66. Electoraal gaat het niet goed en goede herkenbaarheid van D66 in het kabinet laat (nog steeds) te wensen over. Een deel van de huidige problemen van D66 wordt volgens velen veroorzaakt door het feit dat D66'ers te lief, te voorzichtig, te academisch en met veel te weinig passie politiek bedrijven. Een stel 'Opschudders' heeft toen via het congres vorig jaar voorstellen gedaan om de partij aan te passen aan de eisen van 2000+, zodat D66 weer een ambitieuze ideeënpartij kan worden. Hierbij is ook het voorstel gehonoreerd om onze democratische politiek verder inhoud te geven door ons nu klip en klaar als de belangrijkste sociaal-liberale stroming in Nederland te presenteren en dit neer te leggen in een zogenaamd basisdocument: een levend document dat door de leden aangepast kan worden als zij dat nodig vinden (een groeidocument dus).

Opschudding heeft daarna geen afwachtende houding aangenomen, maar is ook zelf aan de slag gegaan om dit nieuwe sociaal-liberale 'logo' van de partij mee inhoud te geven. Het pamflet 'De Voorzet' is daarvan het resultaat en het is een appèl aan iedere D66'er die zich in wil zetten voor een sociaal-liberale professionele partij met ambitie. De Voorzet bestaat uit twee delen. Het eerste deel bevat de invulling die Opschudding geeft aan het sociaal-liberale gedachtegoed. Het sociaal-liberale verwijst in de kern naar de samenhang tussen: de vrije, verantwoordelijke/ betrokken en gelijkwaardige mens met invloed. Het tweede deel, Land der Verbeelding, bevat flitsen van dromen over het leven van sociaal-liberale mensen in de 21e eeuw. Het gaat hier niet om de mening van Opschudding, maar kan worden gebruikt als aanzet tot debat binnen en buiten D66 over de sociaal-liberale kernwaarden van D66. Hieronder staan enkele voorbeelden:

FLITS
Anno 2050 is de maatschappij ingericht op het helpen van mensen om zichzelf te helpen. Iedereen krijgt bij geboorte een groot aantal ontplooiingsrechten. Deze kunnen mensen inzetten wanneer ze dat zelf willen. De rechten kunnen worden gebruikt om een studie te volgen, om getraind te worden in computervaardigheden of om op reis te gaan. Sommigen zetten hun rechten direct in om zo snel mogelijk een goede kans op de arbeidsmarkt te krijgen, anderen bewaren er een paar om na hun pensioen nog een studie filosofie te doen. Als iemand zijn rechten verbruikt heeft moet hij de normale prijs voor de voorzieningen betalen.

FLITS
Sinds enkele jaren is het dan eindelijk zover: bij 's lands grootste grutter staan naast shag en sigaretten ook nederwiet en superskunk op de plank. Het steviger spul als cocaine en heroine wordt net als de hard-drugs wodka en whiskey alleen in slijterijen aan meerderjarige Nederlanders verkocht. Als gevolg hiervan zijn de prijzen van drugs volledig ingezakt en is de drugsgerelateerde criminaliteit sterk afgenomen. De politie heeft haar aandacht verplaatst naar de witte-boorden-criminaliteit, en fraudeurs nemen de gevangenisplaatsen in waar vroeger drugsverslaafden en drugshandelaren zaten. In de beginjaren van de legalisering was er een sterke opleving van het toerisme naar Nederland, met name uit Frankrijk, maar nu het nieuwtje eraf is is dat weer voorbij.

FLITS
Halverwege de 21e eeuw lopen de geldstromen een stuk minder vanzelfsprekend dan een halve eeuw eerder. Onder invloed van de democratiseringsgolf van 2016 is de belastingwetgeving zodanig aangepast dat iedereen die loon-belasting betaalt op zijn belastingbiljet een ministerie kan aankruisen waar 2.000 euro van zijn belastinggeld naar toe gaat. Aanvankelijk leverde dit grote problemen op voor de regering, die zich ermee geconfronteerd zag dat de bevolking andere keuzes maakte dan zij. Regering en parlement zijn er echter aan gewend geraakt en inmiddels gaan er stemmen op om de 5% norm te verruimen en voortaan 10% van de begroting via de belastingstem vast te stellen. Er is 'n nieuwe maatschappelijke dynamiek, waarin de verschillende ministeries zich rechtstreeks tot de burger richten om duidelijk te maken dat hun geld bij hen goed besteed is. Een hele verademing met de introverte vierde macht uit vroeger tijden.

FLITS
Enige jaren geleden is per volksinitiatief besloten om de bestuurlijke regio Maastricht - Aken - Luik in te stellen. Dit gebeurde vooral vanwege het grote belang van infrastructuur en handel in dit gebied, die een nauwere samenwerking nodig maakte. Voor de inwoners van de regio hadden de oude grenzen eigenlijk allang hun bestaansrecht verloren. Het feit dat de bevolking sinds 2016 het recht gekregen heeft om de grenzen van bestuurlijke regio's vast te stellen en het afnemende belang van nationale grenzen binnen de EU heeft zo'n stemming mogelijk gemaakt. Hierdoor voelen mensen zich meer betrokken bij lokale en regionale politiek, waar zij nu echt iets over te zeggen hebben. Ook de extreem centralistische regel dat lokale verkiezingen in het hele land op dezelfde dag moeten worden gehouden is al lang afgeschaft. Hierdoor heeft de lokale politiek een eigen kleur gekregen en is de bevolking meer betrokken bij wat er in hun eigen omgeving speelt.

Mede naar aanleiding van De Voorzet heeft het hoofdbestuur het initiatief heeft genomen tot de commissie De Identiteit van D66, waarin ook enkele Opschudders zitting hebben. Op basis van De Voorzet e.a. materiaal is deze commissie nu tot een 'proeve van doelverklaring' van D66 gekomen. Aan de kernbegrippen uit de Voorzet heeft de commissie nog twee elementen toegevoegd: de mens in een 1) leefbare en 2) internationale samenleving. Wat betreft de dagelijkse politieke aanpak geeft de commissie aan dat het de taak is van D66'ers om de grote vraagstukken zo scherp mogelijk te definiëren en te zoeken naar concrete oplossingen, op een open en pragmatische wijze (in dit blad is de proeve van de doelverklaring opgenomen).

Maar de Doelverklaring is, als startdocument, pas bruikbaar als de leden zich hierin herkennen (zo mis ik zelf bijvoorbeeld het voor D66 zo kenmerkende toekomst- en ontwikkelingsgerichte in de doelverklaring). Het zijn uiteindelijk ook de leden die het bestaansrecht van D66 bepalen. En blijkt de waarde van de sociaal-liberale grondbeginselen pas als deze goed toepasbaar zijn in het dagelijkse politieke debat en spel. Niet alleen op landelijk niveau maar juist ook regionaal en lokaal.

Vandaar dat het regiobestuur u samen met de Debatclub Debat66 en enkele leden van Opschudding wil uitdagen voor een fris en karaktervol debat over de huidige positionering van de partij op zaterdag 25 september in vergadercentrum 'De Staete', Steegstraat 20 te Roermond. Centrale vraag hierbij is of en hoe D66 met Sociaal-Liberaal kan Scoren! Het is géén vrijblijvende discussie: de resultaten van deze discussie worden meegegeven aan de commissie Identiteit t.b.v. de doelverklaring.

Na de regiovergadering die om 9.30 start zullen vanaf 11.00 uur Armand Cremers en Jos Heijmans, als twee fanatiek voetbalminnende burgervaders, twee teams aanvoeren die m.b.t. een aantal concrete en actuele politieke Limburgse vraagstukken afwisselend met 'sociaal' (links) of 'liberaal' (rechts) denken te scoren dan wel het doel proberen te verdedigen. Een deskundige 'scheids' houdt het sportieve karakter goed in de gaten en op een aantal momenten in het debat zullen een aantal commentatoren van de debatclub66 het verloop van het debat van nader commentaar voorzien. De twee teams bestaan uit de aanwezige D66'ers: U dus!

In dit eerste deel van de discussie, dat conform het programma 'het Lagerhuis' is opgezet, worden lastige dilemma's gekopppeld aan bijvoorbeeld 'de vrije mens' t.o.v. de 'betrokken en verantwoordelijke mens'. Denk bijvoorbeeld aan de bewoners in Heerlen die het politiepand wilde opkopen om te voorkomen dat de gemeente daar opvang voor drugs-verslaafden zou realiseren. Het not-in-my-backyard dilemma blijft actueel. Of kijk naar de 'grindboeren' die na de besluitvorming over de Grens- en Zandmaas alsnog hun verantwoordelijkheid proberen af te wentelen op de overheid die nu - van onze belastingcenten - extra zou moeten betalen voor de eerdere afspraken over de natuurontwikkeling van de Maas. Het zijn zo maar twee voorbeelden.

Tussen 12.00 uur en 12.15 uur is er ruimte ingeruimd voor de zogenaamde 'politieke zeepkist': iedereen krijgt 45 seconden de tijd om kort de eigen mening te positioneren.

Na de pauze, tussen 12.45 en 14.00 uur, volgt de tweede helft van het debat. Terwijl in de eerste helft van de wedstrijd 'sociaal' en 'liberaal' bewust scherp tegenover elkaar zijn geplaatst, is het de bedoeling dat de tweede helft uitmondt in een aantal bruikbare stellingnames over de doelverklaring van D66. Hierbij zullen een aantal prominente D66'ers een aftrap verzorgen, w.o. Michiel Scheffer (voorz. Programmacommissie), Nicky van 't Riet (2e Kamerlid) Jan-Willem Bertens (vml. Europarlementariër), Andor Admiraal (oprichter Opschudding).

Kortom: u wilt met passie debatteren en u bent geïnteresseerd in het sociaal- liberalisme? Dan moet u deze activiteit niet missen.

Roel van der Poort en Peet van de Loo

Deel: ' Debat Kan D66 scoren met Sociaal-Liberaal? '
Lees ook