Provincie Utrecht

Persbericht

Debat verkiezingsanalyse centraal in nieuwe Statenvergadering Utrecht

21-3-2003
Na beëdiging van de nieuw gekozen 63 leden van provinciale staten, de officiële benoeming van een statengriffier en benoeming van voorzitters en leden statencommissie beheersten de verschillende politieke visies over het nieuwe politiek-bestuurlijke élan van provinciale staten van Utrecht voor de periode 2003-2007 het debat in de eerste openbare vergadering van provinciale staten na de verkiezingen van 11 maart jl.

Met name de gewenste samenstelling van het nieuw te vormen college speelde daarbij een belangrijke rol. Voortzetting van het huidige college (VVD, CDA en PvdA) dan wel de vorming van een centrumlinks college kwam daarbij uitgebreid aan de orde. GroenLinks-voorman Rein Bijkerk hield een concreet pleidooi om te kiezen voor een politiek-bestuurlijke cultuuromslag onder leiding van een college met vijf gedeputeerden: 2 CDA, 2 PvdA en 1 GroenLinks waarbij tevens het fenomeen van gebiedsgedeputeerden zou worden ingevoerd. Alle partijen kregen de gelegenheid hun voorkeuren en visies uit te spreken, maar besluitvorming op dit punt was niet aan de orde. Op voorstel van de politiek leider van het CDA Jan Pieter Lokker schaarden de politieke partijen zich eensgezind achter de benoeming van drs. C.J.G.M. de Vet, burgemeester van Leusden, tot informateur voor het nieuw te vormen provinciebestuur. De Vet wordt gevraagd zijn bevindingen binnen 10 dagen op tafel te leggen. Daarna volgt er een openbaar debat met alle partijen.

Kritiek op onderdelen pers
In zijn openingsspeech rondom de installatie van de nieuw gekozen Statenleden hekelde de commissaris van de Koningin mr.B.Staal de rol van delen van de schrijvende regionale en landelijke media. "Te gemakkelijk hebben de meeste kranten de onbekendheid van de burgers met de provincie één op één verbonden met het bestaansrecht van de provincie."
"Het ontbreken van de politieke hitte zegt niets over de relevantie van het provinciaal bestuur" aldus Staal. Hij erkende de maatschappelijke rol van de pers. "Een kritische opstelling is nodig en terecht, maar het brede maatschappelijke debat gaat niet alleen over het slechte nieuws, maar ook over de goede ontwikkelingen die er zijn. De lokale pers en in Utrecht ook de regionale radio-en televisiezender RTV-Utrecht zijn er over het algemeen heel wat beter in geslaagd het belang van de provincie voor het voetlicht te brengen. "Ten onrechte wordt de belangstelling voor de verkiezingen vaak verward met het belang van de provincie". Hij riep de - bij dit debat schaars vertegenwoordigde - media op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid op dit vlak serieuzer te nemen.

SP-motie over oorlog in Irak verworpen
Vrijwel alle politieke partijen besteedden aandacht aan de donderdag begonnen oorlog in Irak. Aandacht en zorg werden uitgesproken, maar een motie van de SP om "deze oorlog zonder volkenrechterlijk mandaat" van de hand te wijzen haalde het niet. Vrijwel iedereen begreep de hartenkreet maar het verschil van mening zat 'm vooral in het feit of het nu relevant was daar op provinciaal niveau een uitspraak over te doen. Na een discussie over het al dan niet voeren van een ordedebat, werd de motie toch in stemming gebracht. Met de stemmen van CDA, VVD, Christenunie, SGP en LPF tegen, werd de motie verworpen.

Benoeming statengriffier
In de statenvergadering werd afscheid genomen van drs. H.H.Sietsma als griffier van provinciale staten. Met de intrede van het dualisme is er een nieuwe functie ontstaan voor de ondersteuning van provinciale staten. De nieuwe functionaris, aangeduid als statengriffier, is drs. W.L.F. van Herwijnen. De heer Sietsma blijft als secretaris van gedeputeerde staten. Hij blijft ook aan het hoofd staan van de provinciale organisatie. Zijn gewijzigde functie wordt aangeduid met secretaris/algemeen directeur.

Meer informatie: Marjolein Copier, telefoon 030-258 24 60 of Marjolein.Copier@provincie-utrecht.nl

Deel: ' Debat verkiezingsanalyse centraal in nieuwe Statenvergadering Utrecht '
Lees ook