Nederlands Architectuurinstituut


NAi

NAi-persbericht, 27 september 1999

De culturele dimensie van de vijfde nota

debattenreeks

oktober 1999

Op dit moment wordt in Den Haag de Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening geschreven. De nota is het sluitstuk van een wijdvertakte oriëntatie op de ruimtelijke toekomst van Nederland. Het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) wijdt, in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, een serie discussieavonden aan kwesties uit de nota. Over de toekomst van de Nederlandse ruimtelijke orde wordt nagedacht in een rijk geschakeerd maatschappelijk veld. De kwestie heeft niet alleen de actieve belangstelling van beleid en bestuur, maar net zo goed van ontwikkelaars en aannemers, van ontwerpers in al hun disciplinaire vertakkingen en zeker ook van cultuurbeschouwers. De discussieavonden zijn bedoeld om deze groepen met elkaar in gesprek te brengen, met het gemeenschappelijke belang in een vitale cultuur als uitgangspunt.

debattenreeks

De serie vindt plaats in het Auditorium van het NAi, op 5, 11, 26 en 27 oktober, telkens van 20.00-22.30 uur. Staatssecretaris Rick van der Ploeg zal elk debat in deze reeks bijwonen en van een inleiding voorzien. De staatssecretaris is vast van plan de openhartige dialoog te zoeken met deskundigen en belanghebbenden. Omgekeerd bieden de debatten gelegenheid om bij bestuur en politiek aspecten aan de orde te stellen die tot dusver in de discussie over de ruimtelijke orde onderbelicht bleven.
Als moderatoren van de eerste drie avonden zullen optreden Tracy Metz en Noud de Vreeze. De slotavond wordt geleid door Marcel van Dam.

programma 5 oktober 1999
Vinex en netwerkstad - concepten van stedelijkheid

Het model van de compacte stad staat onder druk. De stad groeit, hoe dan ook, en dat gaat ten koste van open ruimte en (natuur)landschappen. Wordt het model van de compacte stad, in het verlengde van de huidige Vinex voortgezet, of wordt het idee van de netwerkstad plus de corridor, een verstedelijking langs de vervoerslijnen, uitgewerkt. In de Vijfde Nota wordt vermoedelijk geprobeerd de gulden middenweg te bewandelen. Kan dat eigenlijk wel? Hoe werken de uitverkoren ruimtelijke modellen in de praktijk? En welke culturele patronen drukken zij uit?

Deelnemers:
Rick van der Ploeg, staatssecretaris van Cultuur (OCenW), Cees Vriesman, directeur-generaal van de Rijksplanologische Dienst (VROM), Stefan Gall, stedenbouwkundig ontwerper (Atelier Quadrat), Wouter Vanstiphout, architectuurhistoricus (Crimson), Adri Duivesteijn, lid Tweede Kamer, fractie Partij van de Arbeid, Winy Maas, architect (MVRDV), Louis Jansma, directeur regio zuid van Bouwfonds Woningbouw.

11 oktober 1999
Landelijk gebied: beheer en vernieuwing
De Nederlandse agrarische gebieden zijn op dit moment onderhevig aan grote veranderingen. De landbouw staat onder druk door strengere milieueisen, veranderende wensen van consumenten, EG-normen en grotere internationale concurrentie. Natuurontwikkeling, recreatie en nieuwe woonomgevingen vragen ruimte. Bovendien wil men het water hier en daar de vrije hand laten om de druk op de rivieren te verlichten. Afgezien van de praktische gevolgen hiervan betekent dit een drastische omslag in de relatie van Nederland met het water. Daarnaast wordt op basis van de nota Belvedere actief gestreefd naar het integreren van cultuurhistorische waarden en ruimtelijke ontwikkelingen. Verschillende visies op het landelijke gebied en de natuurontwikkeling zorgen momenteel voor verhitte discussie. Welk standpunt wordt in de Vijfde Nota ingenomen?
Deelnemers:
Rick van der Ploeg, staatssecretaris van Cultuur (OCenW), Geke Faber, staatssecretaris van Natuurbeheer (LNV), Dirk Sijmons, landschapsarchitect (H+N+S), Erik de Jong, architectuurhistoricus (Vrije Universiteit, Amsterdam), Frans Evers, directeur Vereniging Natuurmonumenten, Dietmar Werner, Volker Stevin Ontwikkelingsmaatschappij, Peter Smeets, afdelingshoofd Landschap en Ruimtegebruik, Staring Centrum.

26 oktober 1999
Nieuwe infrastructuur en verstedelijking: Schiphol, HSL en Maasvlakte Het voorstel om Schiphol naar een eiland voor de kust te verplaatsen heeft de discussie die toch al over de nationale luchthaven ontstaan was, verder aangescherpt. De vrijgekomen ruimte zou de bouw van een volledig nieuwe stad, midden in de Randstad, mogelijk maken. De voorgenomen aanleg van de Hoge Snelheidslijn betekent onder andere een stormachtige ontwikkeling op de stationslocaties. Hoe wordt deze stedenbouwkundige opgave tegemoet getreden? Wat betekent de nieuwe infrastructuur voor de stad en voor het landschap en meer in het bijzonder voor de ordening van woon- en werkmilieus?

Deelnemers:
Rick van der Ploeg, staatssecretaris van Cultuur (OCenW), Tineke Netelenbos, minister van Verkeer en Waterstaat, Donald van Dansik, architect (Office for Metropolitan Architecture), Michelle Provoost, architectuurhistoricus (Crimson), Kees Smilde, directeur Schiphol Real Estate B.V., Ad van den Biggelaar, directeur Stichting Natuur en Milieu, Jaap Modder, directeur NIROV.

27 oktober 1999
Slotbijeenkomst: De culturele dimensie van de Vijfde Nota Is de Vijfde Nota weinig meer dan een extrapolatie van economische trends en een voortgang op betreden paden? Het beleidsdocument zou moeten steunen op een idee over de maatschappelijke en culturele toekomst van Nederland. Maar zijn er nog breed gedragen waarden die basis en richting kunnen geven aan overheidsinterventies in de ruimtelijke ordening? En welke rol ziet de overheid voor zichzelf bij de inrichting van ons land? De vraag om denkbare perspectieven voor de ruimtelijke ordening wordt op de slotavond van de serie discussies voorgelegd aan deelnemers afkomstig uit politiek, kunsten en wetenschap.
Deelnemers:
Rick van der Ploeg, staatssecretaris van Cultuur (OCenW), Jan Pronk, minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Geke Faber, staatssecretaris van Natuurbeheer (LNV), Maarten Hajer, hoogleraar Bestuur en Beleid (Universiteit van Amsterdam), Francine Houben, architect (Mecanoo), Rients Dijkstra, architect (Max 1.), Hugo Priemus, directeur van onderzoeksinstituut OTB en hoogleraar Volkshuisvesting (Technische Universiteit Delft), Wytze Patijn, rijksbouwmeester.


Op de NAi site telkens een kort verslag na afloop van elk debat.


meer informatie NAi publieksinformatie

Voor nadere informatie en inschrijving voor de debatten kunt u contact opnemen met de afdeling communicatie van het NAi, Angeli Poulssen/Martine Heijnen/Rob Noordhoek, tel. 010-4401253. Email: info@nai.nl.
Of met het Ministerie OCenW, Gitta Luiten, tel. 079-3234865.


NAi
Nederlands Architectuurinstituut - Museumpark 25 - 3015 CB Rotterdam tel. 010-4401200 - fax 010-4366975 - info@nai.nl

veranderd: dinsdag, 5 oktober 1999

Deel: ' Debattenreeks 'De culturele dimensie vijfde nota R.O.' '
Lees ook