Agalev (Vlaanderen)


P E R S M E D E D E L I N G
Brussel, 14 juli 2002

Decreet natuurbehoud is concrete invulling van het VEN (Vlaams Ecologisch Netwerk) en Europees Ecologisch netwerk, Natura 2000
---
Deze week stemde het Vlaams Parlement het decreet natuurbehoud. Dat regelt een pakket van instrumenten en maatregelen om natuurgebieden in Vlaanderen effectief te beschermen. Dankzij dit decreet kunnen natuurplannen en projecten ontwikkeld worden die het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) van een papieren akkoord tot een concrete realisatie maakt.

De noodzaak voor het VEN werd onder meer duidelijk in het natuurrapport 2001 (Instituut voor natuurbehoud). Dat stelde dat de gebrekkige bescherming van bedreigde soorten en natuurgebieden te wijten was aan een versnipperde wetgeving terzake. Onvoldoende bescherming van bepaalde habitats, gebrek aan integraal beschermde vogelrichtlijngebieden, te weinig als beschermd afgebakende natuurgebieden, en het feit dat natuur te weinig in overweging werd genomen in het nemen van beslissingen in andere dan natuurbeleidsdomeinen waren andere oorzaken.
Uit verschillende natuurrapporten blijkt ook de jarenlange achteruitgang van de biodiversiteit in Vlaanderen. Eén derde van de planten- en diersoorten in Vlaanderen is bedreigd of uitgestorven.
Dankzij het decreet natuurbehoud kunnen nu met beschermings- inrichtings- en beheersmaatregelen meer verschillende planten- en diersoorten in bos, hei en graslanden gelokt worden.

Dit decreet grijpt bovendien in op 7 andere decreten. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan een oude en terechte eis van de natuurbewegingen om van een fragmentair beleid over te schakelen naar een integraal en doelgericht beleid.

Bovendien worden 8 jaar na datum nu eindelijk de Europese Vogel en habitatrichtlijnen in een Vlaams decreet verankerd.
De leefgebieden voor kwetsbare dier- en plantensoorten, de zogenaamde "speciale beschermingszones" maken deel uit van het Europees Ecologisch Netwerk Natura 2000. Het decreet natuurbehoud maakt het mogelijk om de bescherming van een aantal kwetsbare soorten (vleermuizen, heikikker, kamsalamander,...) te activeren.

Deze concrete invulling van het VEN en Natura 2000 betrekt ook omwonenden en belanghebbenden in de uitwerking van het decreet. Via openbare onderzoeken kunnen zij immers hun visie kwijt op natuurplannen en projecten.
Grondgebruikers en eigenaars krijgen de kans om projecten concreet mee uit te voeren.
Samenwerking tussen natuur en landbouw, overheid en privé worden gestimuleerd om de natuurwaarde te verhogen zodat Vlaanderen kleurrijker wordt.

Isabel Vertriest, Vlaams Volksvertegenwoordiger
---
Agalev Persdienst
Paskal Deboosere, persverantwoordelijke
Brialmontstraat 23, 1210 Brussel
tel (02)219 19 19 fax (02)223 10 90
gsm 0496 567 569
e-mail pers@agalev.be
---
Agalev via InterNet
e-mail persdienst: pers@agalev.be
agalev homepage : http://www.agalev.be/
persteksten : http://www.agalev.be/pers/

Deel: ' Decreet natuurbehoud invulling Vlaams Ecologisch Netwerk en Europees.. '
Lees ook