Ministerie van Defensie


Brieven van de minister/staatssecretaris van Defensie aan de Eerste/Tweede Kamer der Staten-Generaal

Bijlage is niet electronische aangeleverd in juiste opmaak, zie schriftelijke versie

Aan: de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal i.a.a. de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Ons nummer S99001119
; Datum 5 februari 1999

Onderwerp: Veertiende halfjaarlijkse rapportage over het project "Oprichting Luchtmobiele Brigade"

Algemeen
Deze veertiende halfjaarlijkse rapportage over de oprichting van de Luchtmobiele Brigade geeft de stand van zaken weer per 1 januari 1999. Zoals tijdens het begrotingsonderzoek op 19 november 1998 met de Vaste Commissie voor Defensie van de Tweede Kamer is overeengekomen, is er voor gekozen de rapportages beter te laten aansluiten op het begrotingsproces en hiermee tevens tot een zelfde rapportageritme als bij grote materieelprojecten te komen. De rapportages zijn nu naar de stand van zaken op 1 januari en 1 juli, waarbij deze laatste rapportage in de ontwerpbegroting plaatsvindt. Herhaling van eerder aan de Kamer verstrekte informatie is zoveel mogelijk vermeden.

Voortgang helikopterprojecten

Lichte transporthelikopters
De contacten met de industrie om de u eerder gemeldde technische problemen op te lossen hebben geleid tot een geleidelijke verbetering van de inzetbaarheid van de Cougar. De installatie van voorzieningen voor een weerradar voor één vlucht (vijf toestellen) heeft een geringe vertraging opgelopen en zal medio 1999 worden voltooid. Met het installeren van een pakket van elektronische zelfbeschermingsmiddelen voor één vlucht Cougars wordt medio 1999 begonnen. Een deel van dit pakket, de "Radar Warning Receiver", wordt in 2000 geleverd.

Middelzware transporthelikopters
De laatste van de dertien Chinooks is volgens plan eind 1998 aan de Koninklijke luchtmacht geleverd. De installatie van een pakket van elektronische zelfbeschermingsmiddelen voor één vlucht (vier toestellen) is begonnen. Drie toestellen zijn in verband met deelneming aan de "Kosovo Extraction Force" reeds van het beschikbare deel van dit pakket voorzien. Ook voor de Chinook wordt de "Radar Warning Receiver" in 2000 geleverd.

Bewapende helikopters
De Amerikaanse overheid zoekt op dit moment naarstig naar een oplossing voor de u al gerapporteerde vertraagde productie van de "Color Multi-function Display"(CMD). Op grond van de uitkomst van dit onderzoek zal ik u in een volgende halfjaarlijkse rapportage informeren over de gevolgen voor de productie vanaf de zesde Nederlandse AH-64D helikopter. De Verenigde Staten hebben om budgettaire redenen gekozen voor een vertraging van enkele kleinere aan de AH-64D gerelateerde projecten, met name op het gebied van de zelfbeschermings-apparatuur. Door het multinationale karakter van deze projecten heeft dit ook consequenties van de apparatuur voor de Nederlandse AH-64D's. In het overzicht van de investeringsuitgaven is dan ook een bedrag van f 64 miljoen naar 2003 en 2004 doorgeschoven. Voor één squadron (dertien toestellen) is voor een tijdelijke oplossing gekozen door zelfbeschermingsapparatuur voor de AH-64A te kopen en in de AH-64D aan te brengen. Deze oplossing, die geen gevolgen heeft voor het taakstellende budget, kan indien nodig ook voor het tweede squadron worden toegepast.

Overige materieelprojecten
Luchtmobiel speciaal voertuig (LSV)
De productie van het LSV verloopt volgens plan. Alle 180 voertuigen zullen eind februari 1999 zijn geleverd. Bij de Mechanisch Centrale Werkplaats zijn de voertuigen ten behoeve van de anti-tank pelotons voorzien van een opbouw. Over de 28 extra LSV'n waaraan behoefte is voor gewondentransport en waarover ik u in de dertiende rapportage heb geïnformeerd, voeren de Koninklijke landmacht en de leverancier overleg.

Projectuitgaven
Bij eerdere halfjaarlijkse rapportages werden in bijlage A de budgetreeksen met de situatie per 1 maart en 1 september weergegeven. In bijlage B werd vermeld hoe de uitgaven van de voorliggende rapportage zich verhielden tot die in de vorige rapportage. Na het overleg met u is gekozen voor een andere methodiek. Dankzij de nieuwe peildata (1 januari en 1 juli) sluiten de financiële reeksen beter aan op het begrotingsproces, waardoor de interpretatie van het cijfermateriaal is vereenvoudigd. Over de peildatum 1 juli wordt gerapporteerd in de ontwerpbegroting voor het daarop volgende jaar. Alleen in deze rapportage zullen in voorkomend geval wijzigingen in het taakstellende budget worden opgenomen, zodat volledig invulling wordt gegeven aan het budgetrecht van het parlement. Over de peildatum 1 januari wordt een afzonderlijke voortgangsrapportage opgesteld, waarin het taakstellende budget niet wijzigt, maar uitsluitend wordt gerapporteerd over de ontwikkelingen binnen het project. Over de verschuiving van gelden tussen de jaren 1998 en 1999 en de gelden in de jaren 2003 en 2004 heb ik u hierboven al meer in detail geïnformeerd.

De Staatssecretaris van Defensie,

H.A.L. van Hoof

Deel: ' Defensie rapporteert over "Oprichting Luchtmobiele Brigade" '
Lees ook