Ministerie van Defensie


Defensie staat klaar voor Millennium

27-12-1999

Defensie bereidt zich voor op het verlenen van militaire bijstand en steunverlening tijdens de eeuwwisseling. De verwachting is dat het millenniumprobleem in alle vitale sectoren in Nederland onder controle is. Toch is er, om de risico's zoveel mogelijk te beperken, behoefte aan een aantal voorzieningen "voor het geval dat". Op verschillende plaatsen worden op Oudejaarsavond militairen geconsigneerd die binnen korte tijd ingezet kunnen worden. Daarnaast worden drie transporthelikopters en 25 ziekenauto's (twee pelotons) achter de hand gehouden voor aanvullende steun. Ook is het Calamiteitenhospitaal in Utrecht extra paraat. Deze voorzieningen zijn gebaseerd op een eigen inschatting van Defensie.

Inzet krijgsmacht
De parate militairen, in totaal veertien pelotons verdeeld over het hele land, zijn tijdens de eeuwwisseling onder bevel gesteld van de Commandant van het Nationaal Commando van de Koninklijke landmacht. Er is gezorgd voor vervanging na 12 uur, een wisseldienst die zo nodig het hele millennium weekend kan worden voortgezet. De geconsigneerde militairen zijn afkomstig van marine, landmacht en luchtmacht. De Koninklijke marechaussee heeft op oudejaarsavond vier direct inzetbare ME-pelotons beschikbaar en houdt daarnaast vier pantserwagenpelotons en een aanhoudingssectie achter de hand. Alle brigades worden met oud en nieuw bemenst met een piketbezetting die gelijk is aan die van een normale werkdag. In totaal zullen 2315 marechaussees paraat staan, onder wie 118 militairen van de vredesmissies en 1213 man voor de reguliere taakuitvoeringen (Schiphol etc.). Voor de noodgevallen (zogenoemde contingency plannen) en de bezetting van de operationele staven zijn 957 personeelsleden beschikbaar. De informatiesystemen worden door vijftien man bewaakt.

Verantwoordelijk
De verantwoordelijkheid voor de openbare orde en veiligheid ligt uiteraard bij de minister van Binnenlandse Zaken en in afgeleide zin bij de Commissarissen van de Koningin van de provincies en de burgemeesters van gemeenten. Zij kunnen daartoe beschikken over de politie- en brandweerkorpsen, die tijdens de eeuwwisseling extra paraat zijn. Ook hebben gemeenten en provincies een aantal civiele noodmaatregelen achter de hand zoals extra communicatiemiddelen, het nationaal noodnet en noodaggregaten. Bij gebeurtenissen of calamiteiten die deze middelen te boven gaan kunnen de autoriteiten verzoeken om extra steunverlening. Deze moet worden aangevraagd bij het Nationaal Coördinatie Centrum. Het NCC, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken, neemt vervolgens contact op met het Defensie Crises Beheersingscentrum (DCBC) met het verzoek om militaire bijstand of steunverlening te leveren. Dat overleg vindt overigens ook nu al plaats, om zo vroeg mogelijk inzicht te hebben in aanvullende vragen van provincies of gemeenten.

3500 man paraat
Volgens de stand van dit moment zijn er tijdens het millenniumweekend ruim 3.500 defensiemedewerkers boven de normale sterkte aan het werk of oproepbaar. Zij zijn niet alleen nodig om bij eventualiteiten militaire bijstand en steunverlening te leveren, maar ook om de maatschappelijk cruciale diensten van de krijgsmacht te waarborgen. Veel aandacht zal ook uitgaan naar het testen van systemen en objecten, zodat zo snel mogelijk duidelijk is of deze de eeuwwisseling -volgens verwachting- goed hebben doorstaan. In geval van nood is dan ook nog eens 107 Radiocompagnie actief met het nieuwe HF-7000 Harris systeem als HF back-up. De radiovoertuigen worden geposteerd bij NASAG (D), NATCO (Gouda), kustwachtcentrum IJmuiden (3), marinevliegkamp Valkenburg en het marine hoofdkwartier in Den Helder.

Deel: ' Defensie staat klaar voor Millennium '
Lees ook