expostbus51


MINISTERIE DEF

https://www.mindef.nl

MINDEF: Defensiebegroting 2000

DV/PB98/99 Den Haag, 17 september 1999

De Defensiebegroting voor het jaar 2000 vervult een scharnierfunctie tussen de Hoofdlijnennotitie en de Strategische Toekomstdiscussie Defensie aan de ene en de Defensienota aan de andere kant. De inhoud van het stuk weerspiegelt dit. Sommige maatregelen vloeien voort uit afspraken over ombuigingen, die zijn vastgelegd in respectievelijk het Regeerakkoord en de Voorjaarsnota. Andere maatregelen houden verband met voornemens uit de Hoofdlijnennotitie.

Hoofdthema van de begroting 2000 is dat de krijgsmacht qua personeel, materieel en organisatie verder wordt toegesneden op de drie hoofdtaken:

. de verdediging van het eigen en het bondgenootschappelijk gebied;

. de bescherming en bevordering van de internationale rechtsorde door het leveren van een bijdrage aan crisisbeheersings-
en vredesoperaties;

. de handhaving van de nationale rechtsorde en de ondersteuning van civiele overheden bij rampenbestrijding en
vredesopbouw, zowel nationaal als internationaal.

De relatie Hoofdlijnennotitie - Strategische Toekomstdiscussie Defensie - Defensienota

De in januari van dit jaar gepubliceerde Hoofdlijnennotitie omvat uitgangspunten en richtlijnen, die als zodanig de opmaat vormen tot de Defensienota. De notitie fungeerde tevens als kader voor de Strategische Toekomstdiscussie Defensie (STD). Deze discussie, die medio dit jaar is afgerond, heeft bevestigd dat er in ons land een breed draagvlak bestaat voor de krijgsmacht.
De gedachten- en besluitvorming over de definitieve beleidsvoornemens mondt uit in de Defensienota, die als alles volgens plan blijft verlopen nog dit jaar zal verschijnen. Bij dit proces zijn met name de volgende factoren van belang:

. de reacties van de Kamer op de inhoud van de Hoofdlijnennotitie;
. de uitkomsten van de STD;
. de ervaringen die zijn opgedaan met de uitzending van eenheden in verband met de Kosovo-crisis.

Financiële aspecten

De Defensiebegroting voor het jaar 2000 voorziet in ombuigingen tot een totaal van f 464 miljoen, deels voortvloeiend uit het Regeerakkoord en de Voorjaarsnota, deels samenhangend met beleidsintensiveringen uit de Hoofdlijnennotitie. Dit bedrag is goeddeels gevonden in het uitstel of de vertraging van investeringen in materieel. De maatregelen betreffen in het bijzonder de volgende projecten:

. Koninklijke Marine
. vertraging project aanpassing 112,4 mln
mijnenbestrijding
. herfasering LCF-fregattenproject ('De Zeven 25,8 mln Provinciën klasse')

. Koninklijke Landmacht
. vertraging en verkleining Shorad 27,8 mln
('Short-range air defence')

. Koninklijke Luchtmacht
. vertraging en verkleining Shorad 25,0 mln
. herfasering MLU-F16 ('Midlife Update'
- modernisering) en MLU- 57,4 mln gerelateerde projecten

Verder is voor een bedrag van vijftig miljoen aan efficiëncybesparingen ingeboekt.

Europese defensiesamenwerking

De van oorsprong Brits-Franse plannen voor intensivering van de defensiesamenwerking in Europa hebben als gevolg van de Kosovo-crisis een krachtige impuls gekregen. Volgend jaar worden voorstellen gedaan om de plannen op dit gebied te concretiseren. Daarbij moet worden voorkomen dat zich overlappingen voordoen met reeds bestaande NAVO-structuren.

Wat betreft de verdere ontwikkeling van de Europese veiligheids- en defensie-identiteit is overeengekomen dat uiterlijk eind volgend jaar binnen de EU eenheid van opvatting moet zijn bereikt over een toereikende politiek-militaire besluitvormingsstructuur.

Personeelsbeleid

Bij de presentatie van de Hoofdlijnennotitie hebben minister De Grave en staatssecretaris Van Hoof aangegeven dat een van hun prioriteiten het personeelsbeleid is. Vernieuwing en flexibilisering van het personeelsbeleid moet er toe bijdragen dat de Nederlandse krijgsmacht verzekerd blijft van voldoende gekwalificeerd en gemotiveerd personeel. Recentelijk verschenen rapporten zoals het advies van de Adviesraad Internationale Vraagstukken en defensierapport van de Partij van de Arbeid ondersteunen deze keuze.

In dit kader worden extra financiële middelen vrijgemaakt: 50 miljoen in het jaar 2000 en vanaf 2001 structureel een bedrag van 100 miljoen gulden. Met de militaire vakorganisaties zullen dit najaar afspraken worden gemaakt over de vernieuwing van het personeelsbeleid en over de versobering van de diensteinderegeling voor het militaire personeel.

Materieelbeleid

In de begroting is voor 2000 een verkoopopbrengst geraamd van f 130 miljoen. Voor de periode 1999-2005 is met een verkoopopbrengst rekening gehouden van in totaal f 1000 miljoen. Dit bedrag bestaat voor een deel uit termijnbetalingen voor materieel dat op grond van de Defensienota en de Prioriteitennota overtollig werd verklaard en is verkocht. Voorts is op basis van de Hoofdlijnennotitie rekening gehouden met inkomsten uit de verkoop van af te stoten materieel. Het betreft Leopard-2 tanks, YPR-765 pantservoertuigen, wielvoertuigen, S-fregatten, Orion- en F-27M patrouillevliegtuigen en F-16 jachtvliegtuigen.
Op grond van de met het ministerie van Financiën gemaakte middelenafspraak wordt de Defensiebegroting verhoogd met de geraamde verkoopopbrengsten minus een bedrag van f 30 miljoen dat ten gunste komt van de algemene middelen.

Ruimtelijke ordening en milieu

De ministeries van Defensie, VROM en LNV zijn gezamenlijk begonnen met de voorbereiding van de herziening van het Structuurschema Militaire Terreinen. Hierin zullen de ruimtelijke gevolgen van de maatregelen uit de Defensienota worden verwerkt. Het eerste deel van het SMT, het kabinetsstandpunt, zal vermoedelijk in het voorjaar van 2000 worden uitgebracht. Daarnaast zal dit najaar zal de Defensie Milieubeleidsnota verschijnen, waarin het milieubeleid voor de komende vijf jaren wordt uiteengezet. Het bodemsaneringsprogramma van Defensie verloopt volgens plan. Overeenkomstig de gedane toezeggingen zal in 2010 elke ernstige verontreiniging op Defensieterreinen zijn gesaneerd of beveiligd. Voor 2000 is f 3,7 miljoen begroot voor bodemonderzoeken en f 33,6 miljoen voor bodemsaneringen.

EMBARGO TOT DINSDAG 21 SEPTEMBER 15.00 UUR

21 sep 99 15:00

Deel: ' Defensiebegroting 2000 '
Lees ook