Delft Instruments N.V.

Persberichten

Definitieve jaarresultaten 2002 en vooruitzichten 2003 Delft Instruments

? Definitieve jaarresultaten 2002 en vooruitzichten 2003 Delft Instruments N.V. .
? Dividend voorstel EUR 0,52 per aandeel (+ 79% ten opzichte van 2001)

Delft Instruments bevestigt dat de definitieve jaarresultaten gelijk zijn aan de op 5 februari jongstleden verstrekte voorlopige cijfers en spreekt de verwachting uit dat de nettowinst in 2003 verder zal toenemen.

Kerncijfers
(EUR x
miljoen)

2002 2001
Netto-omzet 193,8 188,4
Bedrijfsresultaat 18,0 16,3 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening (na belasting) 10,7 7,9
Buitengewone baten/lasten (na belasting) 0,4 1,3
Aandeel derden -0,2 -0,2 Nettowinst 10,9 9,0
Nettowinst per aandeel (x EUR) 1,33 1,10 Gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen 8.203.697 8.163.594

Algemeen
Het jaar 2002 is voor Delft Instruments ondanks verslechterende economische
omstandigheden goed verlopen. Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na
belasting steeg met 35,5% in vergelijking met het voorgaande boekjaar, hetgeen
hoger dan de uitgesproken verwachting was.
Alle sectoren hebben het jaar afgesloten met een positief bedrijfsresultaat. Het
bedrijfsresultaat van de sector Delft Medical groeide, terwijl dit in de andere sectoren
als gevolg van het economische klimaat iets terugviel. De stroomlijning van de bedrijfsprocessen, waarmee enkele jaren geleden reeds
aangevangen werd, werpt wederom de nodige vruchten af. Met een goede beheersing
van de kosten en teruglopende financile lasten kon zodoende een groei van de
nettowinst en winst per aandeel van 21% gerealiseerd worden. Over de periode 1999-2002 groeide de nettowinst per aandeel gemiddeld met 26%,
dus ruimschoots meer dan de afgegeven doelstelling van 10-15%. In augustus werd aangekondigd dat Delft Instruments een belang van 40% had
verworven in MTS-Delft (PACS en dienstverlening aan ziekenhuizen). In november
tenslotte werd de intentie aangekondigd om de Systems & Sensors divisie van
Auxitrol S.A. (Frankrijk) over te nemen.
Interne groei heeft in 2002 eveneens een zeer nadrukkelijke prioriteit gehad. Bij
Nucletron (radiotherapie en thorax imaging) is hard gewerkt aan de marktintroductie
van het FIRST (Fully Integrated Real-time Seed Treatment) systeem, waarmee een
geheel nieuwe methode van prostaatkankerbehandeling met radioactieve ?Seed
implants? werd gentroduceerd. Intussen heeft Nucletron enkele tientallen contracten
met ziekenhuizen afgesloten.
DEP (beeldversterkers en fotonentellers) introduceerde de XR5?, een

beeldversterker met zeer hoge resolutie. Enraf werkt aan een aantal nieuwe
softwaremodules voor tankfarm management, die in de tweede heflt van 2003
gentroduceerd worden.

Financile gang van zaken

Omzet
De omzet steeg met 2,8% naar EUR 193,8 miljoen in vergelijking met 2001. Zonder Contrec was de omzet gelijk gebleven aan het voorgaande jaar.
De Groep realiseert circa 24% van de omzet in de Verenigde Staten en de daling van de Amerikaanse dollar had een neerwaarts effect van circa 2% op de totale omzet.

In de sector Delft Medical was de omzet in 2002 met EUR 116,4 miljoen vrijwel gelijk aan die in het voorgaande jaar. Nucletron realiseerde eveneens een omzet gelijk aan die in het boekjaar 2001. Oldelft Ultrasound kon door uitbreiding van de productiecapaciteit een relatief forse omzetsprong maken, terwijl de combinatie Oldelft Benelux en Rogan-Delft in omzet iets terug viel.

De omzet van de sector Delft Industrial steeg van EUR 56,6 miljoen in 2001 naar EUR 63,8 miljoen in dit verslagjaar, een groei van 12,8%. Zonder Contrec was de omzet 1,9% hoger dan het voorgaande jaar. De sterk toegenomen orderontvangst in 2001 leidde bij DEP tot een vergroting van de productie in 2002. Deze kon door opvoering van de efficiency met behulp van de bestaande productiemiddelen gerealiseerd worden.
Enraf daarentegen had te lijden van de afnemende investeringsbereidheid in de olie- en gasindustrie met als gevolg een daling van de omzet.

In de Sector Delft Special Systems daalde de omzet met 13,6% tot EUR 18,5 miljoen. OIP kon haar omzet nog op hetzelfde peil houden als het voorgaande jaar maar AIM had te lijden van de vraagvermindering bij haar grootste klant.

Bedrijfsresultaat
Het bedrijfsresultaat is ten opzichte van het voorgaande boekjaar met 10,1% gestegen tot EUR 18,0 miljoen. In procenten van de omzet steeg het bedrijfsresultaat met 0,6 procentpunten tot 9,3%. Exclusief Contrec steeg het bedrijfsresultaat met 4,4% en in percentage van de omzet met 0,4 procentpunten tot 9,1%. De stijging is met name te danken aan de verbeterde marges. De toegevoegde waarde in percentage van de omzet steeg van 57% naar 60,9% als gevolg van een combinatie van hogere gemiddelde verkoopprijzen en een zwaarder gewicht van meer winstgevende productgroepen. In het eerste halfjaar is er een bedrijfsresultaat van EUR 6,1 miljoen gerealiseerd. In het tweede halfjaar EUR 11,9 miljoen. De Groep blijft streven naar een meer evenwichtige verdeling van het resultaat over het jaar en benadrukt het belang hiervan dan ook regelmatig in de business units en sales & services subsidiaries.
De bedrijfslasten exclusief kosten van materialen en werk derden stegen met 11,2% (exclusief Contrec met 8,3%) en konden door de hogere marges opgevangen worden. De stijging van de ontwikkelingskosten bedroeg 11,1% en lag daarmee in lijn met de gemiddelde totale kostenstijging.

In de sector Delft Medical is het bedrijfsresultaat met 26% gestegen tot EUR 13,9 miljoen ten opzichte van het voorgaande jaar en het resultaat in procenten van de omzet 2,4 procentpunten tot 12,0%. De divisies Radiotherapie en Diagnostic Imaging alsmede het bedrijf Oldelft Ultrasound hebben alle bijgedragen tot de stijging van het bedrijfsresultaat.

Bij de sector Delft Industrial is het bedrijfsresultaat met EUR 0,5 miljoen gedaald tot EUR 6,0 miljoen en was het bedrijfsresultaat in procenten van de omzet 9,5% (in 2001 11,5%). De divisie olie- en gasindustrie had te lijden van een teruglopende investeringsbereidheid in met name het Amerikaanse continent. De beeldversterkersactiviteit (DEP) kon de omzet opvoeren en het resultaat sterk verbeteren.

De sector Delft Special Systems realiseerde een bedrijfsresultaat van EUR 0,9 miljoen hetgeen een terugval betekende van EUR 0,6 miljoen ten opzichte van het voorgaande jaar. In relatie tot de omzet daalde het bedrijfsresultaat van 7,2% naar 5%.

Financile baten en lasten
Door de verdere verlaging van het werkkapitaal enerzijds en de verbetering van de operationele kasstroom anderzijds is het saldo aan netto rentedragende schulden en liquide middelen in de tweede helft van het jaar omgeslagen in een positief bedrag. De rentebaten en rentelasten zijn per saldo uitgekomen op EUR 1,3 miljoen negatief (in 2001 EUR 2,7 miljoen negatief). De orders in vreemde valuta worden bij ontvangst ingedekt. Ten tijde van uitlevering en facturering wordt de omzet verantwoord tegen de dan geldende dagkoers. Het verschil tussen de indekkingkoers en dagkoers wordt ten gunste of ten laste van de financile baten en lasten geboekt. Bij een dalende dollarkoers geeft dit administratief een bate. De koersverschillen zijn per saldo uitgekomen op een positief saldo van EUR 0,9 miljoen tegenover een negatief saldo van EUR 0,9 miljoen in 2001. Het saldo van de overige financile lasten is gelijk aan het voorgaande jaar met EUR 0,4 miljoen.

Buitengewoon resultaat
Uit de verkoop van het minderheidsbelang BE-Delft (India), is een buitengewone bate ontstaan van EUR 0,6 miljoen voor belasting. Na aftrek van de belasting hierover resulteerde een netto bedrag van EUR 0,4 miljoen.

Netto resultaat
Het bedrijfsresultaat verbeterde met 10,1% maar met name door de sterke vermindering van de financile baten en lasten van EUR 4,0 miljoen in 2001 tot EUR 0,7 miljoen in 2002 kon het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen toenemen met 35,5% tot EUR 10,7 miljoen (in 2001 EUR 7,9 miljoen). De belastingdruk is daarbij gestegen van 32,9% in 2001 tot 37,5% in het verslagjaar.

Balansverhoudingen
Het balanstotaal is ten opzichte van het voorgaande jaar hoger uitgekomen vanwege een toegenomen post liquiditeiten. Gelimineerd voor liquiditeiten daalt het balanstotaal van EUR 151,4 miljoen per ultimo 2001 naar EUR 139,8 miljoen ultimo 2002. Met uitzondering van de vaste activa doet de daling zich over de gehele linie voor. Door uitbreidingsinvesteringen, o.a. bij DEP en Oldelft Ultrasound en investeringen in nieuwe software bij diverse bedrijven is het investeringsniveau voor het eerst sinds jaren boven de afschrijvingen uitgekomen. Overigens zijn er voor EUR 2,4 miljoen aan desinvesteringen gerealiseerd, waaronder een niet meer door de Groep gebruikt bedrijfspand in Duitsland. In het balanstotaal is Contrec opgenomen. Voor de acquisitie is een goodwill van EUR 2,6 miljoen betaald.

De netto rentedragende schulden zijn van EUR 11,9 miljoen ultimo 2001 gedaald tot EUR 6,7 miljoen ultimo 2002. De solvabiliteit uitgedrukt als percentage van het aansprakelijk vermogen in relatie tot het balanstotaal is 61% na winstbestemming. Indien de formule voor solvabiliteit van kredietverschaffers gehanteerd wordt, komt de solvabiliteit uit op 56%. In deze aangepaste formule worden de immaterile activa en de belastinglatenties in mindering gebracht op het balanstotaal en het aansprakelijk vermogen.

Orderontvangst en Orderportefeuille
De orderontvangst bedroeg in 2002 EUR 192,3 miljoen. Een daling van EUR 3,3 miljoen ofwel 1,7% ten opzichte van de orderstroom in 2001. De daling heeft zich voorgedaan bij de sector Delft Industrial waar de orderontvangst daalde van EUR 65,3 miljoen in 2001 naar EUR 57,1 miljoen in 2002. In het orderbedrag van 2002 is Contrec opgenomen voor EUR 6,1 miljoen. De sector Delft Special Systems heeft hetzelfde bedrag aan orders ontvangen als het voorgaande jaar (EUR 18,9 miljoen). De sector Delft Medical is in staat gebleken de orders toe te laten nemen van EUR 111,5 miljoen in 2001 tot EUR 116,3 miljoen in 2002.

De orderportefeuille voor de Groep daalde per ultimo 2002 met 4,0% naar EUR 62,8 miljoen ten opzichte van ultimo 2001. Exclusief Contrec zou de daling 5,0% zijn geweest. De orderportefeuille van de sector Delft Medical is met EUR 29,9 miljoen nagenoeg gelijk gebleven aan de positie van het vorig jaar terwijl die van Delft Special Systems met 6,5% steeg naar EUR 7,7 miljoen. De orderportefeuille van Delft Industrial daalde met 10,3% tot EUR 25,2 miljoen, waaraan de in 2002 geacquireerde Contrec voor EUR 0,5 miljoen bijdroeg.

Acquisities en desinvesteringen

Acquisities
? Rogan-Delft
Op 2 januari 2002 werd het belang van 52% naar 70% uitgebreid.

? Contrec
Op 9 januari 2002 werd de in december 2001 aangekondigde overname van Contrec geformaliseerd door een overdracht van alle aandelen. Contrec is gevestigd te Melbourne (Australi) en is expert op het gebied van Fuel Management Systems die worden toegepast in bulk opslagplaatsen van de petrochemische industrie. Contrec vertegenwoordigt Enraf op het Australische continent en in 2002 zijn de verkoopkantoren van Enraf gestart met de verkoop van de Contrec producten in hun marktgebied. Contrec heeft een goed jaar gehad in 2002 en haar gebudgetteerde financile resultaten gehaald. Een deel van de koopprijs wordt betaald over de jaren 2002, 2003 en 2004 op basis van gerealiseerde resultaten. Over 2002 bedroeg dit aanvullende bedrag EUR 0,2 miljoen.

? MTS-Delft
Op 29 augustus werd een belang genomen van 40% in MTS-Delft (PACS en dienstverlening aan ziekenhuizen). Het streven is hierdoor een omzetvergroting in de Amerikaanse PACS markt te bereiken.

? Auxitrol
Op 8 november 2002 is aangekondigd dat een onderzoek gestart zal worden naar de overname van de Systems & Sensors divisie van Auxitrol S.A. (Frankrijk). Auxitrol beweegt zich met name op de markt van producten voor lucht- en ruimtevaartindustrie. De Systems & Sensors divisie ontwikkelt
en verkoopt meetsystemen voor tanks op schepen en past niet langer in de strategie van Auxitrol. Op 19 februari 2003 is overeenstemming bereikt over de overname van de divisie met terugwerkende kracht tot 1 januari 2003. De overgenomen divisie heeft een productievestiging in Bourges (Frankrijk) met circa 30 medewerkers personeel en een verkoopvestiging in Parijs met circa 10 medewerkers. Vanaf 1 januari 2003 zal deze activiteit in de consolidatie worden opgenomen.

Desinvesteringen

? Gebouwencomplex Rntgenweg
Het pand aan de Rntgenweg te Delft dat gedurende een lange reeks van jaren een onderkomen is geweest voor vele business units van Delft Instruments is verkocht aan de Gemeente Delft. Een aantal business units is in de loop van de laatste jaren afgestoten en Enraf als grootste huurder heeft de wens te kennen gegeven om naar een beter op haar activiteiten toegesneden bedrijfspand te verhuizen. De Gemeente Delft zal van het pand een business center maken voor uiteenlopende bedrijven. Naar verwachting zal de overdracht aan de Gemeente Delft in september 2003 plaatsvinden. Met de transactie is een bedrag van EUR 6,1 miljoen gemoeid en de verwachte boekwinst bedraagt EUR 2,1 miljoen.

Voorstel winstverdeling

Het dividendbeleid van Delft Instruments luidt dat circa een derde van het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen ter beschikking wordt gesteld aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, mits de solvabiliteit volgens de normen van kredietverschaffers minimaal 35% bedraagt.

Gezien de huidige solvabiliteit en liquiditeit van de Groep wordt voorgesteld om over 2002 40% van het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen aan de aandeelhouders ter beschikking te stellen. Dit komt overeen met een bedrag van EUR 4,3 miljoen of EUR 0,52 per aandeel, een stijging van 79% ten opzichte van het dividend per aandeel over 2001 (EUR 0,29). Het dividend zal, na goedkeuring, in contanten worden uitgekeerd en de betaalbaarstelling vindt plaats met ingang van 6 mei 2003.

Vooruitzichten

De huidige macro-economische situatie is onstabiel waarbij het onduidelijk is of de economien in de voor ons belangrijkste afzetmarkten later in het jaar een opleving zullen tonen. Onze afnemers in de medische sector worden nog niet erg getroffen door de economische stagnatie, doch het is niet ondenkbaar dat er budgetbeperkingen zullen komen. De divisie olie & gasindustrie heeft te lijden onder de voortdurende restrictieve investeringsbereidheid van haar klanten.

Tegenover deze onzekerheid van orderontvangst en margeontwikkeling staat een aantal positieve factoren zoals de boekwinst op het verkochte pand te Delft en de oplevering van een project voor technologieoverdracht door DEP.

Per saldo verwachten wij dat, indien de marktomstandigheden voor de ondernemingen niet sterk in negatieve zin afwijken van de huidige omstandigheden, de nettowinst in 2003 verder zal toenemen.

Raad van Bestuur Delft Instruments N.V. Delft, 20 maart 2003

Voor nadere informatie:
E.H. de Groot, voorzitter Raad van bestuur
Tel. : 015 2601206
E-mail : ehdegroot@delftinstruments.nl
Website : www.delftinstruments.com

Belangrijke data in 2003
Publicatie jaarverslag 2002 : 31 maart 2003
Jaarvergadering : 24 april 2003, 14.00 uur
Bekendmaking halfjaarcijfers 2003 : 25 juli 2003, vr beurs

Belangrijke data in 2004
Bekendmaking voorlopige jaarcijfers 2003 : 4 februari 2004 Bekendmaking jaarcijfers 2003 : 18 maart 2004
Jaarvergadering : 22 april 2004
Bekendmaking cijfers eerste kwartaal 2004 : 22 april 2004 Bekendmaking halfjaarcijfers 2004 : 28 juli 2004 Bekendmaking cijfers derde kwartaal 2004 : 27 oktober 2004

Delft Instruments N.V., genoteerd aan de effectenbeurs Euronext Amsterdam en opgenomen in de NextEconomy index, is de holding van een internationale groep van ondernemingen met circa 1200 medewerkers en een jaaromzet van bijna EUR 200 miljoen. Delft Instruments verkoopt voornamelijk onder eigen regie ontwikkelde en vervaardigde hoogwaardige instrumenten, software en systemen voor medische en industrile toepassingen, aangevuld met handelsproducten.

Bijlagen

- Geconsolideerde winst- en verliesrekening 2002
- Geconsolideerde balans per 31 december 2002
- Geconsolideerd kasstroomoverzicht

N.B. :
Persconferentie 20 maart om 10.00 uur : Hotel Okura, Ferdinand Bolstraat 333, Amsterdam
Analistenbijeenkomst 20 maart om 12.00 uur : Hotel Okura, Ferdinand Bolstraat 333, Amsterdam

Copyright © 2003 Delft Instruments N.V. All rights reserved. Laatste update:

Deel: ' Definitieve jaarresultaten 2002 en vooruitzichten 2003 Delft Instrum.. '
Lees ook