Gemeente Breda

29-08-2001

De woningmarkt in Breda geanalyseerd
Het definitieve rapport Woningmarktanalyse Breda 2001 is klaar. In het rapport worden vier scenarios voor de woningbouwprogrammering tot 2010 beschreven en doorgerekend op hun effecten voor de Bredase woningmarkt. Het onderzoek leidt tot de vaststelling dat de Bredase woningmarkt gespannen zal blijven, maar dat de kans dat een woningzoekende in Breda slaagt toeneemt wanneer Breda meer en kwalitatief gerichter bouwt en er een betere afstemming is van vraag en aanbod (betaalbare huurwoningen en dure koopwoningen). Het rapport wordt aanstaande dinsdag 4 september om 19.30 uur toegelicht in de commissie RO. Eind september presenteert het college haar geactualiseerde woningbouwprogramma Maatwerk in programmering.

Om beter te kunnen inspelen op ontwikkelingen in de woningmarkt is een actualisatie van de woningbouwprogrammering nodig. Hiervoor is het onder andere noodzakelijk de huidige woningmarkt te onderzoeken en de toekomstige markt te verkennen. Het onderzoek dat is uitgevoerd door ABF-research geeft meer inzicht in de huidige woningmarkt. Het bureau heeft in het onderzoek gebruik gemaakt van verschillende scenarios voor de woningbouwopgave waar Breda de komende jaren voor staat. Er is gekozen voor een dergelijke opzet omdat het aantal variabelen waarmee gewerkt kan worden zo groot is dat er bijna geen keuzes meer gemaakt kunnen worden. Bij de programmering van woningbouw moet bijvoorbeeld rekening gehouden worden met de markt, sloop- en verkoopprogrammas, private partijen, aannames over de economische groei en de bevolkingsgroei. Dit zijn allemaal knoppen waaraan kan worden gedraaid en waardoor steeds andere resultaten worden berekend. Het werken met verschillende scenarios is een methode om de keuzediscussie te verhelderen.

Vier scenarios
Als vertrekpunt voor alle scenarios heeft ABF een nulvariant opgesteld; namelijk het huidige beleid. Bij het opstellen van de scenarios is aan diverse partijen de mogelijkheid geboden te reageren: commissie RO, de Bredase woningcorporaties,
woonconsumentenorganisaties zoals de SWOB, het Ouderen Overleg Breda (OOB), het gehandicaptenplatform en marktpartijen zoals projectontwikkelaars en makelaars. Betrokkenen kregen de kans om ideeën aan te dragen op basis waarvan het beleid voor wat betreft de woningbouwprogrammering zou moeten worden bijgesteld tot 2010. De ideeën zijn door ABF in vier verschillende beleidsscenarios verwerkt. Het eerste scenario richt zich op een optimaal gebruik van de huidige woningvoorraad. Het tweede scenario stelt de vraag van ouderen centraal. Het derde scenario streeft naar gelijke slaagkansen. Het vierde en laatste scenario pleit voor verruiming van de markt en is gericht op de integratie van de eerdere drie scenarios. Deze vier keuzes zijn doorgerekend op hun effecten.

Bouwstenen
Het onderzoek staat niet alleen. De gemeente Breda is momenteel bezig haar woningbouwprogrammering tot 2010 te actualiseren en heeft daarvoor veel en uitgebreid onderzoek gedaan. Het rapport is één van de belangrijke bouwstenen voor de actualisering van het woningbouwprogramma. Er is ook onderzoek gedaan naar de verhuismotieven op de woningmarkt en de wachtlijsten van de woningcorporaties zijn geanalyseerd. De resultaten vormen samen met de beleidsuitgangspunten volkshuisvesting het kader voor de woningbouwprogrammering. Momenteel wordt hard gewerkt aan het geactualiseerde woningbouwprogramma, Maatwerk in programmering. Dit is de basis voor een aantal concrete uitvoeringsinstrumenten, zoals differentiatieprogrammas voor locaties en prestatie-afspraken met corporaties. Na collegebehandeling wordt deze beleidsnota op 25 september in de commissie RO behandeld en twee dagen later in de Raad.

Breda, 29 augustus 2001

Deel: ' Definitieve rapport Woningmarktanalyse Breda 2001 is klaar '
Lees ook