Provincie Zuid-Holland

Persbericht

12-06-2002
Delen van natte as samen met wateropgave in Zuid-Holland Oost

GS willen een impuls geven aan de rea-lisatie van de reeds geplande provinciale ecologische hoofdstructuur (PEHS) in het oosten van Zuid-Holland. In een tweede fase moet gezocht worden naar mogelijkheden om delen uit de natte as te combineren met de wateropgave om zo een win-win-situatie te bereiken. GS kiezen voor het realiseren van een ecologisch netwerk en niet voor één brede strook natuur.

De natte as is de grootste van de zeven robuuste ecologische verbindingen uit het Tweede Structuurschema Groene Ruimte (SGR II) van het Rijk. Hierin loopt de natte as van het Lauwersmeer naar de Zeeuwse delta en loopt ook door het oosten van Zuid-Holland. Het doel van de natte as is het verstevigen van de ecologische hoofdstructuur. Daar-naast moet de natte as zoveel als mogelijk andere belangen dienen, zoals waterbeheer en recreatie. Voor Zuid-Holland gaat het SGR II uit van een ruimtebeslag van 2500 à 3000 hectare (nieuw) natuurgebied.

Op verzoek van Staatssecretaris Faber van LNV hebben Gedeputeerde Staten (GS) een verkenning uitgevoerd naar de kansen en knelpunten van het realiseren van de natte as. Deze verkenning is onlangs gereed gekomen. GS kiezen niet voor een inzet op de totaalrealisatie van de natte as. Redenen hiervoor zijn dat er geen draagvlak voor is in de regio en dat bestaande opgaven van de PEHS al een grote ruimteclaim vormen. Zij vinden overigens wel dat delen van de natte as goed passen in het natuurbeleid waar nu in gebiedsgerichte projecten aan wordt gewerkt.

GS hebben besloten de realisatie van het netwerk op te knippen in fasen: In de eerste fase worden de reeds geplande ecologische verbindingen uit de provinciale ecologische hoofdstructuur gerealiseerd. In de fase daarna willen GS zoeken naar de mogelijkheden om de wateropgave (bijvoorbeeld wateropvang) die op ons af komt te integreren in het ecologische netwerk. GS ver-wachten dat met deze twee fases over 5 à 10 jaar be-langrijke delen van het netwerk van ecologische verbindingen zijn ingevuld.

In de eventueel volgende fase is het mogelijk de ontbrekende gewenste delen te realiseren. Daarbij zullen GS de maat-schap-pe-lijke kosten en baten analy-seren en dan een standpunt inne-men.

Dit besluit van GS wordt ter advisering voorgelegd aan o.a. de PCGR op 21 juni 2002 en de statencommissie groen, water en milieu op 3 juli 2002.

Zoekwoorden:

Deel: ' Delen van natte as samen met wateropgave in Zuid-Holland Oost '
Lees ook