Gemeente Delft

Gemeente en Hippolytus gaan Minervaplein herstructureren

Afgelopen dinsdag 18 januari heeft het college van B&W ingestemd met de gemeentelijke randvoorwaarden voor de herontwikkeling van het Minervaplein in de wijk Voorhof. Woningcorporatie Hippolytus wil de Artemisflat op niveau brengen en in de planvorming daarover wordt de Herculesflat betrokken. Het is onder andere de bedoeling dat de Artimesflat geschikt wordt gemaakt voor huisvesting voor ouderen met zorgvoorzieningen. In samenhang daarmee zijn gedachten ontwikkeld over de herstructurering van de gehele openbare ruimte.

In een nader uit te werken samenwerkingsverband zal de herstructurering van het Minervaplein door woningcorporatie Hippolytus en de gemeente gezamenlijk ter hand worden genomen. Samen met de gemeente is ook de openbare ruimte onder de loep genomen. Hippolytus ziet een opwaardering van de woonomgeving als een belangrijk onderdeel van de door hen voorgenomen woningverbetering.

Parkruimte
In de afgelopen jaren is het Minervaplein en omgeving steeds onderwerp van discussie geweest. Gaandeweg die discussie werd duidelijk dat de worden, wat meer ontwikkelingsruimte op deze locatie zou bieden. Hippolytus heeft hierop ingespeeld door samen met Bohemen Vastgoed Ontwikkeling BV een planvoorstel voor het hele gebied tussen Herculesweg en Minervaweg op te stellen. Zij stellen voor het parkeerterrein Minervaplein te laten herontwikkelen en door mogelijke toevoeging van woningbouw een besloten parkruimte te creëren. Dit voorstel is in beginsel door de gemeente positief ontvangen. Hierop heeft het architectenbureau Molenaar & Van Winden een planstudie voor het gebied verricht welke met een vertegenwoordiging van de direct omwonenden is besproken. Er is nog geen concreet plan, wel is er sprake van een voorstel tot herstructurering en een globale stedebouwkundige studie die als startpunt dient voor bespreking met de buurt.

Onsamenhangend
In de huidige situatie is de open ruimte tussen Minervaweg en Herculesweg opgedeeld in vier deelgebieden, die weinig onderlinge samenhang hebben en waarbij het aan uitstraling ontbreekt. Het gebied is geen verkeersgebied, maar heeft ook niet echt een verblijfsfunctie. De totale ruimte wordt als onlogisch en onsamenhangend ervaren. Loop- en fietsroutes kronkelen door het gebied; duidelijke routes ontbreken. Ook is er geen duidelijke afbakening van het open gebied. Het toevoegen van bebouwing moet een bijdrage leveren aan het verduidelijken van de ruimtelijke structuur van het gebied.

Gestapelde woningen
Het realiseren van een kwalitatief hoogwaardige parkruimte, met daarin voorzieningen voor verschillende doelgroepen is voorwaarde voor herontwikkeling. Daarnaast gaat herontwikkeling uit van mogelijke nieuwbouw van woningen. Het toevoegen van woningen in dit gebied is alleen zinvol als het gaat om een kwalitatieve aanvulling op de hier bestaande woningvoorraad. Het aandeel gestapelde woningen in dit deel van Delft is erg hoog. Daarom streeft de gemeente naar invulling van het gebied met andere woningtypes dan de gestapelde. Overigens, indien gekozen wordt voor gestapelde woningen, zullen ze een kwalitatieve meerwaarde moeten bieden ten opzicht van de al bestaande gestapelde woningen in het gebied (inrichting, uitstraling, eigen parkeerruimte). Een belangrijk aandachtspunt bij de uiteindelijke vormgeving van de nieuwbouw is het opnemen van woningen en/of andere functies op de begane grond om op die manier de sociale controle op het park te vergroten. Er zijn nog geen concrete plannen, deze zullen in samenspraak met de omwonenden worden vormgegeven.

Deel: ' Delft en Hippolytus gaan Minervaplein herstructureren '
Lees ook