Gemeente Delft

13 augustus 1999
Persbericht

Delft proeftuin voor nieuwe meetsysteem water

Delft 13 augustus 1999

De gemeente Delft wil meewerken aan het beproeven van een geavan-ceerd systeem voor het meten van het water in en rond de stad. Het project ´Waterstad 2000´ bestaat uit de aanleg van een proefmeetnet van ongeveer 1000 meetpunten in een straal van 10 kilometer rondom de toren van de Nieuwe Kerk. Op deze punten komen meetinstrumen-ten die nauwkeurig de kwaliteit en de hoeveelheid water in de gaten houdt. Het college van burgemeester en wethouders stelt voor dat de gemeente de aanleg van 175 van deze meetpunten verzorgt.

Het systeem is ontwikkeld door Van Essen Instruments in Delft, in samenwerking met TNO, KPN Research en Siemens. Het systeem bestaat uit apparatuur die de kwantiteit en de kwaliteit meet van regen-, riool-, oppervlakte- en grondwater en grond(water)vervuiling. Vernieuwend is de toepassing van radiocommunicatie en internet-technologie om metingen vanuit elke willekeurige omgeving te kunnen uitlezen en analyseren. Nieuw is bovendien dat één systeem verschillende meetgegevens verwerkt.

In het pilot-netwerk in en rond Delft neemt de gemeente de aanleg en het onderhoud van 175 meetpunten voor grondwater- en rioolbeheer voor haar rekening. Met de aanschaf is een bedrag van ruim 470.000 gulden gemoeid. De deelname past bij de doelstelling van Delft Kennisstad om de stad aan te bieden als proeftuin voor nieuwe technologische ontwikkelingen. Het project sluit bovendien aan op de op de wens om gegevens over onder meer de 25 riooloverstorten telemetrisch te verzamelen. Andere partijen die meewerken zijn onder meer het Hoogheemraadschap Delfland, TNO-NITG en de Technische Universiteit.

Voor de verdere organisatie van het project is een stichting in het leven geroepen. Het college stelt voor de gemeente hierin te laten vertegen-woordigen door wethouder Meine Oosten.

Deel: ' Delft proeftuin voor nieuw meetsysteem water '
Lees ook