Gemeente Delft

17 September 1999
Persbericht Delfts Ontwikkelings Programma

Delft 17 september 1999

Op 1 januari 2000 zal er waarschijnlijk een nieuwe wet `Stedelijke Vernieuwing' in werking gaan. Op grond van deze wet kunnen gemeenten een meerjarig `Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing' (ISV) ontvangen voor de fysieke maatregelen die nodig zijn om het stedelijk gebied aan te pakken. Om voor dit budget in aanmerking te komen, moeten de gemeenten een `ontwikkelingsprogramma' opstellen. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op dit moment een werkdocument voor het Delft Ontwikkelingsprogramma (DOP) gereed. Dit werkdocument wordt op 16 september a.s. besproken in een zogenoemde `commissie extern'.

Wat is het OntwikkelingsProgramma?

Het Ontwikkelingsprogramma is een uitwerking van de `Ontwikkelingsvisie Delft 2025', die in december 1998 is vastgesteld door de Gemeenteraad. Het Delfts OntwikkelingsProgramma kan beschouwd worden als een praktische vertaling van die visie en geeft aan welke programma's over de periode 2000 tot en met 2004 verder ontwikkeld gaan worden

Wat is het ISV?

Het ISV is een bundeling van een aantal bestaande op de stad gerichte subsidieregelingen op het gebied van wonen, ruimte, milieu, economie en groen. Het gaat hier om regelingen op het gebied van stadsvernieuwing, herstructurering van woonwijken, bodemsanering, geluidwerende voorzieningen, historische woonomgeving en grondkosten, waaraan een aantal extra middelen uit het regeerakkoord worden toegevoegd. Al deze regelingen zullen worden vervangen door het ISV, dat telkens toegekend zal worden voor vijf jaar (de eerste periode is: 2000 t/m 2004). De gemeenten krijgen de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het stedelijke vernieuwingsbeleid en kunnen hiermee veel beter dan vroeger inspelen op de lokale kansen en problemen.

Wat staat er in het Ontwikkelingsprogramma?

In het `ontwikkelingsprogramma' moeten gemeenten aangeven wat zij de komende vijf a tien jaar willen bereiken als het gaat om de zogenaamde `fysieke leefomgeving'. Wat de gemeente Delft wil, staat beschreven in het werkdocument Delfts OntwikkelingsProgramma. Dit document is onder andere tot stand gekomen door interviews met betrokkenen in de stad zoals de woningcorporaties, enkele projectontwikkelaars, de Kamer van Koophandel, de Woonkoepel en de TU Delft. In het werkdocument worden de volgende `themaprogramma's' onderscheiden: economie, wonen, leefbaarheid, mobiliteit en duurzaamheid. Ook worden een vijftal `gebiedsgerichte programma's' beschreven: Spoorzone, Woonwijken, Binnenstad/Zuidpoort, TU-terrein en Schieoevers. De programma's bij elkaar geven een integraal beeld van de opgave waar Delft zich de komende jaren voor gesteld ziet en welke inbreng van andere partijen, zoals marktpartijen, nodig is om dat te realiseren.

Commissie Extern

In de commissie extern, die op 16 september plaatsvindt, wordt via een discussie tussen ambtenaren, raadsleden en externe partijen (zoals woningcorporaties, ontwikkelaars, bewonersorganisaties, de Kamer van Koophandel en de TU Delft) het startschot gegeven voor de communicatie met `de stad'. Binnenkort wordt het werkdocument met de naburige gemeenten en het Stadsgewest Haaglanden besproken. Het is verder de bedoeling dat het DOP op 23 december a.s. door de gemeenteraad wordt vastgesteld.

Inspraak

Delftse burgers en bedrijven worden uitdrukkelijk uitgenodigd om op het werkdocument te reageren. Het ligt vanaf 4 oktober t/m 29 oktober 1999 ter visie en is op te halen bij de dienst Stadsontwikkeling, Barbarasteeg 2 en bij het Gemeentelijk Informatie Centrum aan de Phoenixstraat 16. Binnenkort verschijnt het gehele document op de internetsite van de gemeente en wordt het emailadres dop@delft.nl ingericht waarnaar reacties kunnen worden gestuurd.

Deel: ' Delfts Ontwikkelings Programma ter inzage '
Lees ook