Gemeente Delfzijl


INFORMATIE

05-10-1999

Delfzijl bereidt zich voor op besturen in volgende eeuw

Het college van burgemeester en wethouders van Delfzijl heeft een conceptnota vastgesteld "Sturen en besturen in de volgende eeuw", met als ondertitel: "Ontwikkeling van bestuur en organisatie van de gemeente Delfzijl". De nota zal 28 oktober aanstaande aan de gemeenteraad ter vaststelling worden aangeboden.

Met de nota wordt beoogd structuur en richting te geven aan het bestuurlijke proces (bestuursfilosofie) binnen de gemeente en de rol (besturingsfilosofie) van de aan dit proces deelnemende partijen (bestuur(ders), burgers/ bedrijven/ instellingen en professionals).

De steeds dynamischer wordende samenleving noopt het gemeentebestuur zich te bezinnen over het functioneren en de rol van het bestuur in de lokale (veranderende) samenleving. Het college acht het wenselijk ook in Delfzijl tot een dergelijke bezinning te komen. De maatschappelijke en technologische veranderingen vormen op zich hiertoe voldoende aanleiding. De uitkomsten van het onderzoek van de commissie Doelman-Pel in 1998 hebben het college hiervan nog meer overtuigd.

De toenemende behoefte aan zorgvuldigheid in het bestuur komt wederom tot uiting in deze nota. Een ander voorbeeld hiervan is het integriteitbeleid dat de gemeenteraad in de vergadering van 22 juli 1999 heeft vastgesteld.

Bij het integriteitbeleid gaat het om (het gedrag van) de persoon in een proces. Bij de nota die nu voorligt gaat het om de zorgvuldigheid van het proces zelf.

De overeenkomst van deze documenten is dat deze er op zijn gericht de kwaliteit van het lokaal openbaar bestuur te versterken.

Met de vaststelling van de nota "Sturen en besturen in de volgende eeuw" aanvaardt de Raad deze als een samenhangend geheel voor het toekomstig bestuurlijk handelen.

Nadere inlichtingen over dit bericht verstrekt de heer O. Rijkens, telefoon 0596-639310.

Deel: ' Delfzijl bereidt zich voor op besturen in volgende eeuw '
Lees ook