Gemeente Delfzijl


INFORMATIE

09-03-1999

Gemeente Delfzijl wil beter besturen door intensivering wisselwerking

Hoe willen wij de gemeente Delfzijl besturen in de volgende eeuw. Die vraag hebben burgemeester en wethouders zichzelf gesteld bij de start van het nieuwe college in januari van dit jaar.

In de nota "Sturen en besturen in de volgende eeuw" stellen ze dat de gemeente zich vooral moet laten sturen door de vraag. Welke zaken moeten we regelen volgens onze inwoners, welke nieuwe plannen hebben we nodig. De gemeente moet nog verder veranderen van een aanbodgerichte organisatie in een klantgerichte organisatie.

Voor de inwoners betekent dit concreet dat zij in de toekomst vaker zullen worden betrokken bij het begin van planvormingen, hen zal worden gevraagd deel te nemen aan ronde tafel gesprekken, workshops en enquêtes. En als er concrete plannen zijn zullen ze uit meerdere mogelijkheden kunnen kiezen.

Deze verandering in de manier van besturen moet als resultaat opleveren dat kansen en bedreigingen eerder worden opgemerkt en vervolgens worden benut of afgewend. De aandacht van de bestuurders verschuift naar de voorkant van het veranderingsproces. De rol van de gemeente is vooral die van draagvlakverzamelaar en regisseur.

De veranderingen betekenen voor het college dat er gewerkt zal worden met bestuursopdrachten. Dit zijn besluiten van het college waarin aan de ambtelijke organisatie opdracht wordt gegeven om met een bepaalde zaak aan de gang te gaan. Besluiten worden alleen in en door het college en de raad genomen, zoals ook de wet dit voorschrijft. Mandaatverlening aan een wethouder is niet mogelijk.

Ter stimulering van zelfkritiek zou er naast de eerstverantwoordelijke voor een beleidsterrein, de portefeuillehouder, een tweede verantwoordelijke wethouder moeten worden aangewezen.

Ook de rol van de gemeenteraad zal veranderen. De gemeenteraad moet meer bij het begin van het beleidsproces worden betrokken en ook zouden de leden van de raadscommissies op grond van meerderheidsstandpunten het college ongevraagd advies kunnen moeten geven. Door de grotere invloed op de beleidsprocessen neemt de macht van de raad als hoogste orgaan in de lokale democratie toe. Dit acht het college wenselijk.

In de nota wordt voorgesteld om in de gemeenteraad meer ruimte te creëren voor het debat door voorstellen waarover geen verschil van mening bestond in de commissies als hamerstukken op een A lijst te zetten, terwijl de punten waarover verschil van mening bestaat op de B lijst staan.

Het college vraagt op dit moment advies van de gemeenteraadsleden en de organisatie over de nota.Deel: ' Delfzijl beter bestuur door intensivering wisselwerking '
Lees ook