Gemeente Delfzijl


INFORMATIE

16-11-1999

Delfzijl geeft visie op lokale arbeidsmarktaanpak

Arbeidsmarktbeleidsplan Delfzijl 2000 basis voor aanpak werkgelegenheidsproblematiek

In twee jaar tijd is het aantal cliënten van de Sociale Dienst in Delfzijl gedaald van 1500 uitkeringsgerechtigden naar minder dan 1000 mensen die een beroep doen op de bijstand. Toch blijkt nog steeds meer dan de helft van alle werklozen uit Delfzijl reeds langer dan twaalf maanden werkloos te zijn. Vanaf 1998 zijn een aantal nieuwe werkgelegenheidsinstrumenten, zoals onder andere de Wet inschakeling werkzoekenden en de Wet reïntegratie arbeidsgehandicapten, in werking getreden. Delfzijl wil deze instrumenten verder gecoördineerd inzetten in de strijd tegen de (langdurige) werkloosheid.

In het Arbeidsmarktbeleidsplan Delfzijl 2000 worden de doelstellingen van het arbeidsmarktbeleid van de gemeente geformuleerd. Belangrijke onderdelen hiervan zijn, dat Delfzijl middels de bestaande wet- en regelgeving en haar arbeidsmarktbeleidsplan meer (additionele) werkgelegenheid wil creëren en een grotere arbeidsmarktparticipatie van langdurig werklozen wil bevorderen. Een goede afstemming van haar arbeidsmarkt- en economisch beleid zal borg staan voor het bieden van een aantrekkelijk ondernemersklimaat waardoor eerdergenoemde doelstellingen kunnen worden gerealiseerd.

Het beleidsplan geeft de visie van de gemeente weer voor de verschillende werkgelegenheidsinstrumenten. De intensieve samenwerking met Stichting Mens & Werk, Werkvoorzieningschap Fivelingo en het arbeidsbureau wordt gecontinueerd, daarnaast wil Delfzijl nauw samenwerken met andere arbeidsmarkt-toeleidende organisaties. Uiteindelijk moet de werkloosheid in Delfzijl dalen naar het provinciaal niveau en moet minder dan de helft van de werkzoekenden langdurig werkloos zijn.

__

Nadere inlichtingen over dit bericht verstrekt de heer F. Borchers, telefoon 0596 - 639 986.

Deel: ' Delfzijl geeft visie op lokale arbeidsmarktaanpak '
Lees ook