Gemeente Delfzijl


VOORSTEL

27-04-1999

Minima Delfzijl ontzien, kwijtschelding naar 100 procent

Het college van burgemeester en wethouders van Delfzijl biedt de raad een sluitende Voorjaarsnota 1999 aan.

De Voorjaarsnota is opgesteld in overeenstemming met het collegeprogramma, hetgeen betekent dat vanaf het jaar 2000:

de kwijtscheldingsnorm voor de onroerendzaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en het rioolrecht zal worden opgetrokken naar 100%;

het tarief voor de afvalstoffenheffing kostendekkend zal worden;

de bezuiniging van 450 duizend gulden die in zou moeten gaan in het jaar 2000, zal komen te vervallen.

Verder wordt de raad voorgelegd 41 voorstellen te honoreren, waaronder:

reconstructie Fivellaan-Jachtlaan-Hogelandsterweg;

renovatie sportpark Centrum Delfzijl;

riolering in het buitengebied en sanering afvalwaterlozingen;

projecten in het kader van Duurzaam Veilig;

ombouw jachthaven/oeverbeschoeiing Termunterzijl;

inlopen achterstallig onderhoud wegen en trottoirs.

De lasten die deze voorstellen met zich meebrengen bedragen in 1999 524 duizend gulden en lopen op tot 1,3 miljoen in het jaar 2003.

De Voorjaarsnota wordt behandeld in de raadsvergadering van 27 mei 1999.

__

Nadere inlichtingen over dit bericht verstrekt wethouder de heer J.Harms, telefoon 0593-639916.

Deel: ' Delfzijl Minima ontzien, kwijtschelding naar 100 procent '
Lees ook