Published: 08:00 13.03.2003 GMT+1 /HUGIN /Source: Delhaize /BXS: DELB /ISIN: BE0003562700

Delhaize Groep Publiceert Resultaten 2002

13 maart 2003

Nettowinst per aandeel stijgt met 3% tot EUR 1,94

* Nettowinst: +19%; nettowinst per aandeel: +3%
* Nettowinst vóór goodwill en uitzonderlijk resultaat: -1%; nettowinst vóór goodwill en uitzonderlijk resultaat per aandeel:
-14%

* Daling van de dollar met 5,3% verlaagde de omzet met 3,3% t.o.v. 2001

* Organische omzetgroei van 2,1%

* EBITDA-marge van 7,4% (7,9% in het vierde kwartaal)
* Vrije cashflow van EUR 300,2 miljoen

* Verhouding nettoschuld/eigen vermogen van 109,4% eind 2002 (127,3% eind 2001)

* Nettodividend van EUR 0,66 (EUR 0,88 brutodividend)

BRUSSEL, België, 13 maart 2003 - Delhaize Groep (Euronext Brussel: DELB, NYSE: DEG), de Belgische internationale voedingsdistributeur, maakte vandaag bekend dat haar nettowinst in 2002 steeg met 19,3% tot EUR 178,3 miljoen. De nettowinst per aandeel bedroeg EUR 1,94 t.o.v. EUR 1,88 in 2001, een stijging met 3,0%. Delhaize Groep realiseerde EUR 300,2 miljoen vrije cashflow in 2002. De nettoschuld van de Groep daalde van EUR 4,8 miljard eind 2001 tot EUR 3,9 miljard eind 2002 ingevolge de aanwending van vrije cashflow en de daling van de dollar.

"Een organische omzetgroei van 2,1%, een stijging met 3% van de nettowinst per aandeel en een verbetering van de verhouding nettoschuld tegenover eigen vermogen met 18 procentpunten waren enkele van de hoogtepunten van 2002. We zagen ook belangrijke commerciële successen bij Hannaford, Delhaize België en Alfa-Beta (Griekenland)," aldus Pierre-Olivier Beckers, Directievoorzitter en Afgevaardigd Bestuurder van Delhaize Groep.

Pierre-Olivier Beckers voegde eraan toe: "We zijn tevreden dat de maatregelen die we eind 2002 namen om de daling van de omzet bij Food Lion en Kash n' Karry af te remmen en onze kosten te beperken ervoor gezorgd hebben dat onze resultaten in het vierde kwartaal beter waren dan we eerder aangegeven hadden. Wij zullen deze inspanningen voortzetten in 2003. Teneinde ons concurrentievermogen verder te versterken en onze winstgevendheid te beschermen hebben we bij Food Lion voor USD 100 miljoen kostenbesparingen geïdentificeerd. Delhaize Groep neemt ook bij haar andere uithangborden maatregelen om een substantiële vrije cashflow te blijven genereren."

RESULTATEN vierde kwartaal 2002

Tijdens het vierde kwartaal van 2002 bedroeg de organische omzetgroei van Delhaize Groep 0,4%. De totale omzet daalde met 8,5% en werd beïnvloed door:

* de daling van de U.S. dollar met 10,4%;

* de sluiting van Super Discount Markets in het vierde kwartaal van 2001;

* een aanhoudend zwakke omzet bij Food Lion en Kash n' Karry, al verbeterde de trend lichtjes in december;

* de blijvend sterke prestaties van de andere activiteiten, met een hoge vergelijkbare omzetgroei in België (+7,1% aangepast voor kalendereffect), Griekenland en bij Hannaford in de V.S.

De daling van de EBITDA van Delhaize Groep met 13,3% in het vierde kwartaal van 2002 is voornamelijk het gevolg van de daling van de U.S. dollar en de zwakke omzet van Food Lion en Kash n' Karry. Aan ongewijzigde wisselkoersen zou de EBITDA met 5,0% gedaald zijn. Desondanks boekte Delhaize Groep een hoge EBITDA-marge van 7,9% van de omzet dankzij kostenbesparingen en een hoge brutomarge.

De nettowinst daalde met 34,2% voornamelijk ten gevolge van de negatieve evolutie van het uitzonderlijk resultaat. Tijdens het vierde kwartaal van 2002 was er een negatief uitzonderlijk resultaat van EUR 12,7 miljoen, voornamelijk door een waardevermindering bij Delvita. In dezelfde periode van het voorgaande jaar was het uitzonderlijk resultaat positief ten belope van EUR 55,3 miljoen, in de eerste plaats ingevolge de sluiting van Super Discount Markets. Aan ongewijzigde wisselkoersen zou de nettowinst met 25,8% gedaald zijn.

In het vierde kwartaal van 2002 bedroeg de nettowinst vóór goodwillafschrijvingen en uitzonderlijk resultaat EUR 1,24 per aandeel, of een stijging met 1,5% tegenover 2001 (+9,8% aan ongewijzigde wisselkoersen). Deze stijging was beter dan de evolutie van de EBITDA door de lagere financiële kosten ingevolge de schuldafbouw en een lagere effectieve belastingvoet.

RESULTATEN BOEKJAAR 2002

In 2002 boekte Delhaize Groep een organische omzetgroei van 2,1%. De totale omzet daalde met 3,3% tot EUR 20,7 miljard en werd beïnvloed door:

* de uitbreiding van het winkelnetwerk met 76 winkels tot een totaal van 2.520;

* een sterke vergelijkbare omzetgroei in Europa dankzij het succes van de nieuwe commerciële politiek in België en de integratie van de overgenomen Trofo-winkels in Griekenland, en bij Hannaford in de V.S. ingevolge de verdere implementatie van de "Festival for the Senses" strategie

* de daling van de U.S. dollar tegenover de euro (-5,3% in vergelijking met 2001);

* een zwakke omzet bij Food Lion en Kash n' Karry door de economische terugval en de agressieve concurrentie;

* de sluiting van Super Discount Markets in 2001.
De EBITDA-marge daalde van 7,7% in 2001 tot 7,4% in 2002 ingevolge de zwakker dan verwachte omzetgroei bij Food Lion en Kash n' Karry.

In 2002 steeg de nettowinst van Delhaize Groep met 19,3% tot EUR 178,3 miljoen als gevolg van de lagere uitzonderlijke lasten en ondanks de veel zwakkere U.S. dollar (-5,3%). De nettowinst per aandeel steeg met 3,0%. Het gemiddelde aantal aandelen steeg in 2002 met 15,8% ingevolge de aandelenruil met Delhaize America in 2001.

De nettowinst vóór goodwillafschrijvingen en uitzonderlijk resultaat daalde met 0,8% tot EUR 336,3 miljoen, maar zou aan ongewijzigde wisselkoersen met 4,0% gestegen zijn. De nettowinst vóór goodwillafschrijvingen en uitzonderlijk resultaat per aandeel daalde met 14,4%. Aan ongewijzigde wisselkoersen zou de nettowinst vóór goodwillafschrijvingen en uitzonderlijk resultaat per aandeel met 10,2% gedaald zijn. Dit was beter dan de eerder meegedeelde vooruitzichten dankzij de hoger dan verwachte omzet en marges bij Food Lion en Delhaize België in december 2002 en de lager dan voorziene belastingen door een neerwaartse aanpassing van de voorzieningen voor uitgestelde belastingen ingevolge een wijziging van de Belgische belastingvoet.

Op de Algemene Aandeelhoudersvergadering, die plaatsvindt op 22 mei 2003, zal de Raad van Bestuur de betaling van een nettodividend voorstellen van EUR 0,66 per aandeel, na aftrek van 25% roerende voorheffing. Het voorgestelde brutodividend bedraagt EUR 0,88.

"Het voorstel om een conservatief dividend uit te keren weerspiegelt het vertrouwen dat de Raad van Bestuur heeft in de toekomst van de onderneming en erkent de uitdagingen die voor ons liggen," aldus Gui de Vaucleroy, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Delhaize Groep.

AnALYSE VAN balans EN KASSTROMEN BOEKjaar 2002

In 2002 bleef Delhaize Groep een sterke vrije cashflow van EUR 300,2 miljoen (na investeringen en de betaling van het dividend over 2001) genereren, dankzij de hoge marges, een beter gebruik van het bedrijfskapitaal en gedisciplineerde investeringen voor een bedrag van EUR 634,9 miljoen.

Delhaize America genereerde USD 290,3 miljoen vrije cashflow in 2002 (USD 376,3 miljoen vóór de betaling van het intra-groep dividend aan het moederbedrijf). Sinds het begin van 2001 heeft Delhaize America USD 666,8 miljoen vrije cashflow gerealiseerd.

De nettoschuld van Delhaize Groep bedroeg eind 2002 EUR 3,9 miljard, een daling met EUR 878,1 miljoen tegenover EUR 4,8 miljard eind 2001. Aan ongewijzigde wisselkoersen zou de nettoschuld met EUR 249,7 miljoen gedaald zijn. Delhaize Groep gebruikte in 2002 EUR 291,7 miljoen vrije cashflow om de schuld af te bouwen en verhoogde haar leasingverplichtingen met EUR 45,3 miljoen. De verhouding nettoschuld tegenover eigen vermogen daalde tot 109,4% op het einde van 2002 tegenover 127,3% eind 2001.

In 2002 kocht Delhaize Groep 273.200 van haar aandelen terug en gebruikte 236.348 van die aandelen in het kader van de uitoefening van aandelenopties. Op het einde van december 2002 bezat Delhaize Groep 335.304 eigen aandelen met een waarde van EUR 17,72 elk.

GEOGRAFISCH OVERZICHT


* In 2002 bedroeg de bijdrage van Delhaize America tot de omzet van Delhaize Groep USD 15,0 miljard (EUR 15,9 miljard), of een stijging met 0,9% t.o.v. 2001. De vergelijkbare omzet daalde met 1,0%. Terwijl de omzet bij Hannaford in 2002 gunstig evolueerde, daalde de gemiddelde aankoophoeveelheid bij Food Lion en Kash n' Karry daar klanten verschillende winkels bezochten om voor hun totale aankopen de laagste prijs per product te betalen. Deze trend was een rechtstreeks gevolg van de zwakke economische omstandigheden in het Zuidoosten van de V.S. De omzet van Food Lion en Kash n' Karry bleef ook in het vierde kwartaal van 2002 zwak, maar verbeterde licht in december 2002.

In 2002 opende Delhaize America 41 nieuwe winkels, waaronder 8 verplaatste winkels, en sloot er 7. Dit leidde tot een nettotoename met 26 winkels tot een totaal van 1.485. Daarnaast werden 127 winkels gerenoveerd of uitgebreid.

Ondanks de negatieve invloed van de zwakke omzet op de bedrijfskosten uitgedrukt als een percentage van de omzet en op inventarisverliezen, boekte Delhaize America in 2002 een EBITDA-marge van 8,4% (8,7% in 2001). Delhaize America realiseerde in 2002 synergieën ten belope van ongeveer USD 70 miljoen en is goed op weg om de doelstelling van USD 75 miljoen in het derde volledige jaar na de overname van Hannaford te bereiken. De EBITDA van Delhaize America daalde met 3,0% ingevolge de zwakke omzet en de lagere EBITDA-marge. De nettowinst vóór goodwillafschrijvingen en uitzonderlijk resultaat van Delhaize America steeg met 2,6% in 2002.

Om de concurrentiepositie van Food Lion in de huidige moeilijke distributieomgeving te versterken door middel van prijsleiderschap, identificeerde Food Lion USD 100 miljoen aan kostenbesparingen in 2003. Daartoe behoort een groot project dat voorziet in de vermindering van de kosten voor de aankoop van indirecte goederen met ongeveer USD 40 miljoen, de sluiting van 41 Food Lion winkels begin 2003 en de aangekondigde schrapping van 400 jobs in de ondersteunende functies en het management.

De uitzonderlijke lasten van ongeveer USD 41 miljoen vóór belastingen met betrekking tot het schrappen van jobs bij Food Lion en de sluiting van 41 verlieslatende winkels van Food Lion en één van Kash n' Karry in januari en februari, zullen in het eerste kwartaal van 2003 geboekt worden.

Delhaize America verwacht in 2003 de verplaatsing van 5 winkels, de opening van 47 nieuwe supermarkten en de sluiting van 46 winkels (waaronder de 42 hoger vermelde). Dit resulteert in een nettotoename van het winkelnetwerk met één winkel tot een totaal van 1.486 winkels op het einde van 2003. Ongeveer 74 winkels zullen gerenoveerd of uitgebreid worden.


* In 2002 steeg de omzet van Delhaize België met 6,5% dankzij de uitbreiding van het verkoopnetwerk met 32 winkels (707 winkels eind 2002) en een vergelijkbare omzetgroei van 3,7%. Dit was het gevolg van het succes van de nieuwe commerciële politiek en de aandacht voor een voortdurende vernieuwing van het winkelconcept, dat zorgde voor een grote stijging van de gemiddelde aankoophoeveelheid. Het marktaandeel van Delhaize België steeg van 24,6% tot 24,8% (bron: A.C. Nielsen).

Ondanks de belangrijke prijsverlagingen die gepaard gingen met de invoering van de nieuwe commerciële politiek, bleef de EBITDA-marge van Delhaize België nagenoeg onveranderd voor het jaar op 5,3% (5,4% in 2001). Tijdens het vierde kwartaal van 2002 steeg de EBITDA-marge van Delhaize België naar 6,9% na de tijdelijke daling tijdens het vorige kwartaal ingevolge inventarisverliezen. De EBITDA van Delhaize België groeide in 2002 met 3,7% en de nettowinst vóór goodwillafschrijvingen en uitzonderlijk resultaat met 11,0% ingevolge de sterke omzetstijging. Voor 2003 wordt verwacht dat het verkoopnetwerk van Delhaize België zal uitgebreid worden met 62 winkels tot een totaal van 769 winkels.


* De omzet van de activiteiten van Delhaize Groep in Zuid- en Centraal-Europa (Griekenland, Tsjechische Republiek, Slowakije en Roemenië) steeg met 6,9%. In Griekenland werd de omzet positief beïnvloed door de integratie van de overgenomen Trofo-winkels, die na hun renovatie een vergelijkbare omzetgroei van meer dan 20% realiseerden. De bestaande Alfa-Beta winkels bleven eveneens een sterke prestatie neerzetten. Dit resulteerde in een stijging van het marktaandeel. Delvita beëindigde het ingrijpende vernieuwingsprogramma van zijn winkels, maar de omzet bleef zwak ten gevolge van een belangrijke prijsdeflatie en de opening van een groot aantal concurrerende winkels. De EBITDA van de Zuid- en Centraal-Europese activiteiten van Delhaize Groep steeg met 4,5%. De nettowinst vóór goodwillafschrijvingen en uitzonderlijk resultaat steeg met 59,8% voornamelijk ingevolge de verbeterde resultaten van Alfa-Beta na de hoge integratiekosten in 2001. Het verkoopnetwerk van de activiteiten in Zuid- en Centraal-Europa zal in 2003 uitgebreid worden met 10 winkels tot een totaal van 235 winkels.


* De Aziatische activiteiten van Delhaize Groep boekten in 2002 een omzetgroei van 16,6% dankzij de opening van 17 nieuwe supermarkten. Eind 2002 telde Delhaize Groep 103 supermarkten in Azië, met name 34 in Thailand, 34 in Indonesië en 35 in Singapore. De EBITDA van de Aziatische activiteiten van Delhaize Groep bedroeg EUR 2,1 miljoen in 2002 en de nettowinst vóór goodwillafschrijvingen en uitzonderlijk resultaat EUR -3,9 miljoen.

OMREKENING NETTOWINST EN EIGEN VERMOGEN NAAR US GAAP


* Naast de publicatie van haar kwartaal-, halfjaar- en jaarresultaten in overeenstemming met de Belgische Boekhoudnormen, publiceert Delhaize Groep ook een jaarlijkse omrekening van haar nettowinst en eigen vermogen naar US GAAP, in lijn met haar verplichtingen als buitenlandse onderneming genoteerd op de New York Stock Exchange. De niet-geauditeerde omrekening voor het boekjaar 2002 zal gepubliceerd worden in het jaarverslag van Delhaize Groep, gevolgd door een geauditeerde omrekening in de Form 20-F die wordt neergelegd bij de Securities and Exchange Commission.
* De nettowinst wordt bij de omrekening vooral beïnvloed door de toepassing van het nieuwe Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) No. 142. Voor haar US GAAP-voorstelling stopte Delhaize Groep met ingang van 1 januari 2002 de afschrijvingen van goodwill en andere immateriële vaste activa met onbepaalde levensduur. Voor 2002 resulteerde dit in een daling van de afschrijving van goodwill en andere immateriële vaste activa met ongeveer EUR 130 miljoen.

* Een tweede verschil bij de omrekening van de nettowinst houdt eveneens verband met de toepassing van SFAS No. 142 en betreft de boeking van een waardevermindering als resultaat van de vergelijking tussen de boekwaarde en de actuele marktwaarde van goodwill en andere immateriële activa. In 2002 boekte Delhaize Groep waardeverminderingen voor een totaal van ongeveer EUR 45,0 miljoen vóór belastingen onder US GAAP. Delhaize Groep boekte een waardevermindering van EUR 12,3 miljoen vóór belastingen na een initiële waardeanalyse begin 2002. In het vierde kwartaal van 2002 resulteerde de jaarlijkse analyse van de mogelijke waardevermindering van goodwill en andere immateriële activa onder US GAAP in een waardevermindering van EUR 32,7 miljoen vóór belastingen in verband met andere immateriële activa, voornamelijk voor Kash n' Karry. Onder de Belgische Boekhoudnormen en waarderingsregels boekte Delhaize Groep in 2002 geen waardeverminderingen in het kader van de waardeverminderingsanalyse van de immateriële vaste activa.

FINANCIELE VOORUITZICHTEN VOOR 2003

Afgevaardigd Bestuurder Pierre-Olivier Beckers zei: "De internationale economische en concurrentieomgeving stelt ons bij het begin van 2003 voor heel wat onzekerheden, maar we nemen ingrijpende en doeltreffende maatregelen om onze toekomstige performantie te verzekeren."


* In 2003 verwacht Delhaize Groep een uitbreiding van haar verkoopnetwerk met ongeveer 97 winkels tot een totaal van 2.617. Dit cijfer houdt rekening met de sluiting van 42 winkels in de V.S. in januari en februari 2003.

* Aan ongewijzigde wisselkoersen verwacht Delhaize Groep in 2003 een omzetgroei van 1,5% tot 3,0% (op basis van een omzet van 53 weken bij Delhaize America). Aan een gemiddelde wisselkoers van EUR 1 = USD 1,09 voor het volledige jaar betekent dit een omzet voor 2003 van EUR 18,8 miljard tot EUR 19,1 miljard.

* Voor Delhaize America verwacht men een vergelijkbare omzetgroei tussen -2,0% en 0%.

* Aan ongewijzigde wisselkoersen verwacht Delhaize Groep in 2003 een nettowinst van EUR 150 miljoen tot EUR 185 miljoen. Dit is na aftrek van EUR 172 miljoen voor afschrijvingen van goodwill en immateriële vaste activa en EUR 48 miljoen uitzonderlijk verlies, beide vóór belastingen. Aan een gemiddelde wisselkoers van EUR 1 = USD 1,09 voor het volledige jaar zou de nettowinst tussen EUR 130 miljoen en EUR 150 miljoen liggen.

* Aan ongewijzigde wisselkoersen verwacht Delhaize Groep voor 2003 een evolutie van de nettowinst vóór afschrijvingen van goodwill en immateriële vaste activa en uitzonderlijk resultaat tussen -5% en
+5%. Aan een gemiddelde wisselkoers van EUR 1 = USD 1,09 voor het volledige jaar zou de nettowinst vóór afschrijvingen van goodwill en immateriële vaste activa en uitzonderlijk resultaat EUR 285 miljoen tot EUR 305 miljoen bedragen (inclusief courante winkelsluitingen).

* Delhaize Groep is op schema om haar doelstellingen van een verhouding nettoschuld tegenover eigen vermogen voor Delhaize Groep van ongeveer 100% tegen eind 2003 en van USD 1 miljard vrije cashflow bij Delhaize America in de periode 2001-2003 te behalen.

Teleconferentie en webcast
Het management van Delhaize Groep zal de resultaten van het boekjaar 2002 toelichten tijdens een analistenvergadering op 13 maart 2003 om 15.00 uur. De vergadering is toegankelijk via teleconferentie op de nummers + 44 20 7162 0179 (Verenigd Koninkrijk) en + 1 952 556 2801 (Verenigde Staten), met als paswoord "Delhaize". De vergadering wordt ook uitgezonden op het internet via http://www.delhaizegroep.com. Klik op de desbetreffende knop om uw schriftelijke vragen rechtstreeks over te maken aan het management. Een geïndexeerde replay van de webcast zal na de vergadering beschikbaar zijn op
http://www.delhaizegroep.com.

Delhaize Groep
Delhaize Groep is een Belgische voedingsdistributeur met activiteiten in drie landen. Eind 2002 bestond het verkoopnetwerk van Delhaize Groep uit 2.520 winkels. In 2002 boekte Delhaize Groep een omzet van EUR 20,7 miljard en een nettowinst vóór goodwillafschrijvingen en uitzonderlijk resultaat van EUR 336,3 miljoen. Delhaize Groep stelt ongeveer 144.000 mensen te werk. Delhaize Groep is genoteerd op Euronext Brussel en op de New York Stock Exchange.

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS

De Commissaris, Deloitte & Touche Bedrijfsrevisoren BV, heeft bevestigd dat de in de persmededeling opgenomen informatie voor de jaarresultaten geen aanleiding geeft tot enig voorbehoud van zijn kant en overeenstemt met de door de Raad van Bestuur vastgestelde jaarrekening. Deloitte & Touche Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer James Fulton.

FINANCIELE KALENDER


* Jaarverslag 2002 beschikbaar op de website 23 april 2003
* Persbericht - resultaten 1ste kwartaal 2003 8 mei 2003
* Algemene Aandeelhoudersvergadering 22 mei 2003
* Betaalbaarstelling dividend boekjaar 2002 26 mei 2003
* Persbericht - resultaten 2de kwartaal 2003 1 augustus 2003
* Persbericht - resultaten 3de kwartaal 2003 6 november 2003
DEFINITIES


* Bezoldigingen, diensten en div. goederen, andere bedrijfsopbrengsten/(kosten) (zonder afschrijvingen en goodwillafschrijvingen): omvat verzendings- en verwerkingskosten en inkomsten van leveranciers voor promoties in de verkooppunten en gezamenlijke publiciteit

* Brutowinst: omzet min handelsgoederen, hulp- en grondstoffen (zonder verzendings- en verwerkingskosten en inkomsten van leveranciers voor promoties in de verkooppunten en gezamenlijke publiciteit)

* EBIT: nettowinst vóór rentebetalingen, belastingen, andere opbrengsten/kosten, uitzonderlijk resultaat en deel van derden
* EBITDA: nettowinst vóór rentebetalingen, belastingen, afschrijvingen, courante winkelsluitingen, andere opbrengsten/kosten, uitzonderlijk resultaat en deel van derden
* Gewogen gemiddeld aantal aandelen: aantal uitstaande aandelen in het begin van de periode zonder eigen aandelen, aangepast voor het aantal aandelen dat tijdens de periode vernietigd, teruggekocht of uitgegeven werd, vermenigvuldigd met een factor voor het gewicht in de tijd

* Nettoschuld: langetermijn financiële schulden, inclusief langetermijn financiële schulden die in het lopende jaar vervallen en financiële leasings, plus kortetermijn financiële schulden, verminderd met kortetermijninvesteringen (zonder eigen aandelen) en liquide middelen

* Nettowinst vóór goodwillafschrijvingen en uitzonderlijk resultaat: nettowinst na goodwillafschrijvingen en uitzonderlijk resultaat plus de afschrijvingen op goodwill en immateriële vaste activa, courante winkelsluitingen en uitzonderlijk resultaat, na belastingen en deel van derden

* Nettowinst vóór goodwillafschrijvingen en uitzonderlijk resultaat per aandeel: nettowinst vóór goodwill en uitzonderlijk resultaat gedeeld door het gewogen gemiddeld aantal aandelen tijdens de desbetreffende periode

* Organische omzetgroei: omzetgroei gecorrigeerd voor omzet door overnames en desinvesteringen aan ongewijzigde wisselkoersen
* Uitstaande aandelen: aantal aandelen uitgegeven door de vennootschap, inclusief aandelen in eigen bezit

* Vergelijkbare omzet: omzet van dezelfde winkels, inbegrepen herlokalisaties en uitbreidingen

* Vrije cashflow: cashflow vóór financieringsverrichtingen min uitbetaling van dividenden en tantièmes en min de dividenden betaald door dochtermaatschappijen aan derden

EBIT, EBITDA en de nettowinst vóór goodwillafschrijvingen en uitzonderlijk resultaat werden toegevoegd als bijkomende informatie voor analyse. We stellen EBIT, EBITDA en nettowinst vóór goodwillafschrijvingen en uitzonderlijk resultaat niet voor als alternatieve maatstaven voor nettowinst, die is bepaald overeenkomstig de Belgische boekhoudnormen. EBIT, EBITDA en nettowinst vóór goodwillafschrijvingen en uitzonderlijk resultaat zoals gerapporteerd door Delhaize Groep kunnen verschillen van gelijknamige maatstaven gebruikt door andere bedrijven.

Dit persbericht is beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels. U vindt het ook op de website www.delhaizegroep.com. Vragen kunnen verzonden worden naar investor@delhaizegroup.com.


***Gelieve onderstaande link te gebruiken om het volledige persbericht inclusief tabellen te kunnen bekijken:***

http://reports.huginonline.com/895223/114701.pdf

Contacten:
Guy Elewaut:

+ 32 2 412 29 48
Geoffroy d'Oultremont:

+ 32 2 412 83 21

Ruth Kinzey (Amerikaanse media):

+ 1 704 633 82 50 (ext. 2118)
Amy Shue (Amerikaanse beleggers):

+ 1 704 633 82 50 (ext. 2529)

Deel: ' Delhaize (BE) - Delhaize Groep Publiceert Resultaten 2002 '
Lees ook