Provincie Gelderland


Deltaplan installatietechniek Rivierenland

17 juni 1999

Nr. 99-241

Staatssecretaris stemt in met Deltaplan Installatietechniek

Staatssecretaris Adelmund van onderwijs heeft ingestemd met de uitvoering van het Deltaplan Installatietechniek Rivierenland. Dit plan voorziet in het behoud van onderwijs in de Installatietechniek voor deze regio.

Het initiatief van dit plan is genomen door de provincie Gelderland, de Kamer van Koophandel Rivierenland, Scholengemeenschap de Waalstroom, het Regionaal Opleidingsbedrijf Installatietechniek, het OLC-Opleidingsfonds van de branche, het Regionaal Opleidingencentrum, de gemeente Tiel en de Vereniging van Nederlandse Installatiebedrijven.

Aanleiding was het aanvankelijke besluit van Scholengemeenschap De Waal stroom in Tiel om de afdeling Installatiechniek te sluiten, omdat maar weinig leerlingen dit onderwijs willen volgen. Dit besluit stuitte op weerstand van de ruim 250 installatiebedrijven uit de regio. Zij kampen met een nijpend tekort aan geschoold personeel. Sluiting van de enige af deling in deze regio waar Installatechniek gedoceerd wordt staat hier haaks op. Ook de provincie Gelderland, die het onderwijsaanbod in de pro vincie coördineert, vond sluiting gezien het onderwijsaanbod in de regio niet passen.

Kern van het plan is dat Scholengemeenschap de Waalstroom, het Regionaal Opleidingsbedrijf Installatietechniek, het regionaal opleidingencentrum en zo mogelijk de regionale arbeidsvoorziening gezamenlijk zorgdragen voor opleidingen in de installatietechniek. Hiermee wordt niet alleen het on derwijs voor leerplichtigen gewaarborgd, maar ook het beroepsonderwijs in de Installatietechniek in het algemeen.

Met de instemming van staatssecretaris Adelmund is aan één van de belang rijkste voorwaarden voor uitvoering van het plan voldaan. Enig nog reste rend probleem is een gat in de begroting van 100.000,--. Om dit gat te dichten wordt een éénmalige bijdrage gevraagd aan belanghebbende organisa ties. De verwachting is dat het plan in augustus 2000 van start kan gaan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
* de afdeling Ruimte, Economie en Welzijn, de heer drs. R.A.M. Theunissen, telefoon (026) 359 92 92, e-mail: r.theunissen@prv.gelderland.nl

* de Kamer van Koophandel Rivierenland, mevrouw drs. H. Pieper, telefoon (0344) 63 77 00

* het Regionaal Opleidingsbedrijf Installatietechniek, dhr. A.M. Smit, telefoon (030) 634 30 35

* Scholengemeenschap de Waalstroom, de heer J. Hazenhoek (0344) 61 43 41

* de afdeling Communicatie, de heer drs. M. Chattelin (026) 359 90 21, e-mail: m.chattelin@prv.gelderland.nl

Deel: ' Deltaplan installatietechniek Rivierenland '
Lees ook