gemeente 's-hertogenbosch

do 30 maart 2000

gemeente neemt initiatief tot thema-ontwikkeling jeroen bosch

het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 maart jongstleden ingestemd met het raadsvoorstel een aanzet te geven in de ontwikkeling van het thema jeroen bosch. hiermee neemt de gemeente het initiatief om in 2001 een activiteitenprogramma te ontwikkelen rondom jeroen bosch. een directe aanleiding hiervoor is de jeroen bosch tentoonstelling in museum boymans van beuningen in 2001, in het kader van rotterdam culturele hoofdstad. daarnaast wil de gemeente laten onderzoeken in hoeverre het gegeven dat jeroen bosch in onze stad is geboren, grondslag is voor verdere profilering en promotie van ’s-hertogenbosch als stad van bosch en daarmee een bijdrage kan leveren aan het toeristisch product ’s-hertogenbosch, zoals opgenomen in het "Beleidsplan in Hoofdzaken 1998-2002".

De relatie tussen ’s-Hertogenbosch en Jeroen Bosch is met name dat hij hier is geboren, getogen en heeft gewerkt. Wat in ’s-Hertogenbosch nog steeds herinnert aan de tijd van Bosch is de historische binnenstad als decor van zijn leven en werk. Het middeleeuwse stratenpatroon, de Binnendieze en historische panden als de Moriaan, de Sint Janskathedraal en zijn woonhuis aan de Markt herinneren aan zijn tijd (circa 1450-1516), dé bloeiperiode van ’s-Hertogenbosch.

Tegen deze achtergrond biedt het thema Jeroen Bosch tal van aanknopingspunten voor de stad voor een verdere profilering, met name op het terrein van (cultuurhistorisch) toerisme, stadspromotie en (volks)cultuur wat vervolgens aanleiding kan zijn voor een verdere wetenschappelijke verdieping van deze voor de stad ’s-Hertogenbosch belangrijke tijd.

Aanpak thema

De ontwikkelingsstrategie voor de Bosch thematiek zal in eerste instantie in het jaar 2001 gericht zijn op het verwerven van naamsbekendheid en (lokaal) draagvlak. Dit is voorwaardenscheppend voor een meer structurele vervolgaanpak.

De tentoonstelling in Rotterdam in 2001 biedt voor ’s-Hertogenbosch derhalve een directe kans de stad te profileren als stad van Jeroen Bosch en kan bovendien aanleiding zijn voor een beklijving van dit thema met als einddoel het ontwikkelen van het thema "Jeroen Bosch" als centraal, integraal en structureel thema waarmee ’s-Hertogenbosch als cultuur-historisch product wordt geprofileerd. Dit moet leiden tot bevordering van cultuur-toerisme naar ’s-Hertogenbosch (dag- en meerdaags toerisme) en bevordering van het cultuurhistorisch besef en de cultuurhistorische participatie van de eigen bewoners.

Activiteiten in 2001

Het jaar 2001 staat in het teken van het initiëren en coördineren van activiteiten en daarmee het creëren van draagvlak rondom het thema Jeroen Bosch. Een en ander in samenwerking met de organisatie van Rotterdam Culturele Hoofdstad en Museum Boijmans van Beuningen.

Het voorstel is voor de algehele coördinatie van de activiteiten in 2001 een coördinator aan te stellen en een activiteitenbudget beschikbaar te stellen. De coördinator zal instellingen en bedrijven in de stad enthousiasmeren om activiteiten te organiseren rondom het thema Jeroen Bosch. Daarnaast zal de coordinator toezien op de afstemming van de verschillende activiteiten en het opstellen van een stedelijke agenda Jeroen Bosch in het jaar 2001, alsmede zorgen voor (fondsen)werving en het leveren van een organisatorische bijdrage aan (grootschalige) evenementen.

Een eerste initiatief wat reeds in voorbereiding is, is de theater-productie met het thema Jeroen Bosch en de Bossche vestingwerken door de organisatoren van theaterfestival Boulevard. Ook het Theater aan de Parade is voornemens een toneelproductie te laten ontwikkelen rondom Jeroen Bosch in het kader van het 25-jarig jubileum van het theater in 2001.

Het Stadsarchief voert in nauwe samenwerking met Museum Boymans een brononderzoek uit naar tijd, leven en werken van Jeroen Bosch en zijn tijdgenoten in ’s-Hertogenbosch, met medewerking van vrijwilligers (vergelijk onderzoek Wooncultuur). Bovendien wordt gedacht aan het nader uitwerken van toeristische dag- en meerdaagse Jeroen Bosch arrangementen in samenwerking met Rotterdam, het ontwikkelen van thema wandel- en vaarroutes en een Jeroen Bosch-dag en/of markt.

Structurele aandacht

Een haalbaarheidsonderzoek zal antwoord moeten geven op de vraag in welke vorm en mate de gemeente structureel aandacht kan geven aan het thema Jeroen Bosch. Dit onderzoek moet uiteindelijk aantonen of het thema Jeroen Bosch een meerwaarde kan bieden aan de toeristische ontwikkeling, stadspromotie en cultuurhistorie, én de mogelijke vertaling hiervan in een structureel wervend en realistisch product-markt concept. Bovendien moet worden aangetoond wat de mogelijke rol van de overheid, marktpartijen en maatschappelijk middenveld kan zijn. Het onderzoek moet in het eerste kwartaal van 2001 zijn afgerond.

Evaluatie

Aan het einde van het jaar 2001 zal een evaluatie plaatsvinden. Op basis van de resultaten van de haalbaarheidsstudie en de evaluatie van de activiteiten in 2001 moet besluitvorming plaatsvinden over eventuele uitvoering van structurele projecten rondom Jeroen Bosch in ‘s-Hertogenbosch.

Deel: ' Den Bosch neemt initiatief thema-ontwikkeling Jeroen Bosch '
Lees ook