Gemeente Den Haag


2 mei 1999

Den Haag stelt extra geld beschikbaar voor zwembad Zuiderpark

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om een extra bedrag van
f. 2.870.000,- beschikbaar te stellen voor het zwembad Zuiderpark. Dit voorstel wordt binnenkort ter besluitvorming voorgelegd aan de Gemeenteraad.
Dit bedrag is bestemd voor extra uitgaven voor: * energiebesparingsmaatregelen f. 1.441.000,- (na aftrek van subsidies);
* de kosten van meerwerk van f. 537.000,- zoals uitbreiding van doucheruimten voor doelgroepen, vergroting van de capaciteit van warmwater- en lucht- vochtigheidsinstallaties, uitbreiding van het inbraakbeveiligingssysteem, verzwaring isolatie en het aanbrengen van een ureumreductor;
* het aanleggen van een speel-/ligweide van
f. 250.000,- en
* een bedrag van f. 642.000,- voor onvoorziene uitgaven.

Door het uitvoeren van het pakket van energiebesparende maatregelen (in lijn met het gemeentelijk beleid voor het Uitvoeringsplan Energiebesparing) wordt voldaan aan de strengste energiebesparingsnormen. Voor dit pakket krijgt de gemeente Den Haag subsidies en uitwerking vindt in nauw overleg plaats met ENECO en NOVEM.

Een ander onderdeel in het raadsvoorstel betreft de aanleg en inrichting van een ligweide voor het zwembad. Het gaat hierbij om een beperkte buitengelegenheid van ca. 250 m2 die ingepast wordt in de renovatie van het Zuiderpark. In het investeringsplan 1999 is met de extra uitgaven van het energiebesparingsplan en de ligweide rekening gehouden.

Het gemeentelijk beleid om energiebesparende projecten te ontwikkelen en te stimuleren is vastgelegd in het door de gemeenteraad in 1997 goedgekeurde Uitvoeringsplan Energiebesparing. Daarin is vastgelegd dat de gemeente zelf een bijdrage wil leveren aan energiebesparing en het terugdringen van de CO2 uitstoot. De dienst OCW (Onderwijs, Cultuur en Welzijn), die onder meer verantwoordelijk is voor de realisering van het zwembad Zuiderpark, is een van de diensten die deelneemt aan het gemeentelijk energiebesparingsplan. Voor wat betreft de te realiseren besparingen is als uitgangspunt genomen dat het verwachte energieverbruik 30% lager moet uitkomen dan de door de rijksgebouwendienst gehanteerde energieverbruiksnorm. Het realiseren van deze scherpe norm is, naast het milieubesparend effect, ook van belang om in aanmerking te komen voor subsidies voor energiebesparende maatregelen. Bij het uitwerken van de resultaten van de haalbaarheidsstudie naar concrete maatregelen zijn alle onderdelen van het bouwplan onder de loep genomen. Zowel voor bouwkundige onderdelen, installaties en de exploitatie zijn maatregelen en technieken in het energiebesparingsplan samengebracht.

Wanneer de bovengenoemde maatregelen worden uitgevoerd zal het zwembad Zuiderpark een van de energiezuinigste baden van Nederland worden en daarmee een voorbeeldproject zijn. Met het invullen van de plannen voor energiebesparing en de ligweide zijn de voorbereidingen van het nieuwbouwproject die in 1992 zijn gestart afgerond. Medio volgend jaar wordt het zwembad in gebruik genomen.

Deel: ' Den Haag Extra geld voor zwembad Zuiderpark '
Lees ook