'Den Haag' geeft (vooralsnog) geen prioriteit aan privatisering WGA


Het evaluatierapport WIA zal begin volgend jaar aan de Tweede kamer worden gepresenteerd na besluitvorming in de Ministerraad en pas dan volgt een definitieve uitspraak over de ingangsdatum van de volledige privatisering van de WGA

TILBURG, 20091229 -- Maandag 21 december 2009 heeft de afdeling Onderzoek en Informatievoorziening SZW aan Wegon gemeld dat de Minister van SZW aan de Tweede Kamer heeft gemeld dat de besluitvorming naar aanleiding van de evaluatie WIA pas in 2010 zal plaatsvinden vanwege andere zaken welke voorrang hebben gekregen

Het is merkwaardig dat in het Coalitieakkoord is opgenomen dat de WGA volledig privaat zal worden uitgevoerd en dat de Overheid vervolgens andere zaken voorrang geeft. In afwachting van de besluitvorming zijn dit najaar duizenden werkgevers overgestapt naar een private verzekeraar en voorkomen daarmee de `startlasten' WGA van het UWV bij de verplichte privatisering. Daarnaast ontlopen deze werkgevers met de overstap de forse toekomstige premiestijgingen van het UWV.

De nu nog vrijwillige keuze publiek of private WGA is voor veel werkgevers nog steeds een doolhof. Arno Linkels van Wegon benadrukt de moeilijke afweging van kosten, baten en risico's en adviseert werkgevers vooraf een rapport financile haalbaarheid privatisering WGA te laten uitvoeren. Meten is weten!

Een werkgever die eigenrisicodrager wil worden, kiest ervoor het risico van het betalen van (een deel van) de WGA-uitkering gedurende de eerste tien jaar van het recht op uitkering voor eigen rekening te nemen/ privaat te verzekeren. Het gaat daarbij om de kosten van de loongerelateerde WGA-uitkering, een gedeelte van de kosten van de loonaanvullingsuitkering (tot ten hoogste het bedrag van de vervolguitkering), of de vervolguitkering en de werkgeverslasten over de uitkering.

Een eigenrisicodrager moet naast de financile risico's ook nog rekening houden met andere zaken. Zo blijft de eigenrisicodrager voor de volledige termijn van tien jaar verantwoordelijk voor de re-integratie van de gedeeltelijk arbeidsgeschikte (ex-) werknemer waarvoor hij de betaling voor eigen rekening heeft genomen. De werkgever zal -ook na afloop van de loondoorbetalingsperiode- in voorkomende gevallen als `bestuursorgaan' moeten optreden tegen werknemers die niet of onvoldoende meewerken aan hun re-integratie. Om deze last uit handen van de werkgevers te nemen heeft Wegon met een aantal andere partijen de Stichting Centraal Orgaan Bezwaar Beroep Eigenrisicodragers (COBBE) opgericht.

Met het rapport financile haalbaarheid privatisering WGA van Wegon heeft de werkgever niet alleen inzicht in het premieverschil UWV en private verzekeraar, maar ook de WGA- prognose van langdurige zieke werknemers en een vervolg re-integratieadvies. Daarnaast verzorgt Wegon ook de verzuim-/ re-integratiebegeleiding na de twee ziektejaren, zodat de werkgever zich kan blijven concentreren op zijn bedrijfsvoering en het maken van omzet en winst.

Aandachtspunten bij het vrijwillig privaat verzekeren van de WGA zijn:

- juistheid beschikking november 2009
- te behalen premie voordeel
- inlooprisico van verzekeraars
- aanpassing van de huidige arbo-overeenkomst
- re-integratie na de twee ziektejaren
- ontslag na einde wachttijd WIA (is niet altijd verstandig)
- huidige langdurige zieke werknemers (zijn deze een WGA- risico)
- toekomstige zieke werknemers
- werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
- uitzendkrachten

Voor meer informatie m.b.t. dit onderwerp zie www.wegeon.nl


Deel: ' 'Den Haag' geeft (vooralsnog) geen prioriteit aan privatisering WGA '
Lees ook