Gemeente Den Haag


26 januari 1999

Kwaliteitsslag door woning-samenvoeging, woningonderhoud en striktere handhaving

Gemeente ziet af van grootschalige sloop in Rustenburg-Oostbroek

De gemeente ziet af van grootschalige sloop van particuliere woningen voor nieuwbouwwoningen, parkeerruimte en groen. Een betere woningmarktpositie van Rustenburg-Oostbroek kan ook worden bereikt door het stimuleren van woning- onderhoud, het samenvoegen van kleine woningen en een steviger handhavings- beleid. Dat besluit nemen B&W van Den Haag over de afwegingsnotitie "Een kwaliteitsslag voor Rustenburg-Oostbroek" die vandaag naar de gemeenteraad gaat.

Voor de vooroorlogse woonwijk Rustenburg-Oostbroek is een wijkplan in de maak. Daarin staat welke maatregelen nodig zijn om de woningmarktpositie van de wijk te verbeteren. Tijdens het planproces kwam de mogelijkheid van sloop van honderden particuliere woningen naar buiten. Dat veroorzaakte grote onrust onder de wijkbewoners. Hoezeer de sterkte/zwakte-analyse van de wijk ook onderschreven werd, grootschalige sloop om de zwakke punten aan te pakken, stuitte op veel weerstand. Door het bekend worden van mogelijke slooplocaties kwam de woningverkoop daar vrijwel tot stilstand. De gemeente trof individuele financile regelingen met gedupeerde woning-eigenaren.

In de nu aan de raad gezonden afwegingsnotitie worden alle mogelijke oplossingen voor aanpak van de zwakke kanten van de wijk onder de loep genomen. Van grootschalige sloop van woningen voor nieuwbouw, parkeerruimte en groen zien B&W af; daarvoor is in de wijk geen draagvlak aanwezig. De kwaliteitsslag voor Rustenburg-Oostbroek moet worden gemaakt door het samenvoegen van appartementen een extra impuls te geven, het woningonderhoud te stimuleren, de parkeerproblematiek aan te pakken, door onder meer striktere handhaving van de regels, en door de instelling van 30-km zones en eenrichtingsverkeer. Voor dergelijke maatregelen verwachten B&W wel steun in de wijk. Die plannen moeten verder in intensief overleg met wijkbewoners worden uitgewerkt tot een concept-wijkplan. Daarvoor zijn al bewonerswerkgroepen in het leven geroepen. Ook de herontwikkeling van sportvelden en schoollocaties komt in dat overleg aan de orde.

Alle bewoners van Rustenburg-Oostbroek zijn vandaag per brief door B&W op de hoogte gesteld van de voorgenomen koers. De raadscommissie voor ROSV buigt zich op 10 februari aanstaande over de afwegingsnotitie. Op 15 februari 20.00 uur wordt in de Valkenboskerk een informatie-bijeenkomst belegd. Daar zal wethouder Peter Noordanus van ROSV het besluit toelichten en kan de wijk zijn mening geven.

Deel: ' Den Haag Geen grootschalige sloop in Rustenburg-Oostbroek '
Lees ook