Gemeente Den Haag


23 februari 199

GEMEENTE INVESTEERT 10 MILJOEN GULDEN IN KARAVAAN

Het college van Burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor de komende drie jaar ruim 10 miljoen gulden te investeren in leefbaarheid en sociale samenhang. In 1999 zullen Karavaan- projecten van start gaan in de Schilderswijk, Transvaal, Valkenbos-zuid (ReVa) en Laak. Naast de financile bijdragen van vier gemeentelijke diensten dragen ook de betrokken woningcorporaties bij. De raadscommissies LMS en ROSV bespreken 11 maart het voorstel van B&W.

De Karavaan is een integraal project om te komen tot schone buurten waarvan het beheer op een hoger kwaliteitsniveau is gebracht en waarvoor ook de bewoners zich betrokken en verantwoordelijk voelen. Bewoners krijgen de gelegenheid zelf hun problemen met de leef-baarheid van de wijk naar voren te brengen. Met de bewoners worden vervolgens concrete afspraken gemaakt over de beheerwerkzaamheden en hoe het eigen portiek, de eigen straat leefbaar te houden. Om de sociale cohesie in de wijken te verbeteren wordt de integratie van allochtonen bevorderd. Om deze bewoners meer perspectief te bieden worden taallessen Nederlands aangeboden en vindt intensievere begeleiding en bemiddeling naar werk en startend ondernemerschap plaats.

Kern van de Karavaan is om in kort tijdsbestek in buurtjes van 6 tot 10 straten in n keer een blijvende kwaliteitsverbetering te realiseren. Bewoners worden daarbij persoonlijk aangesproken om ook zelf bij te dragen aan het leefbaar maken en houden van het eigen portiek en de straat. In Laak zijn in 1998 vier buurten aangepakt; dit jaar zijn in Laak-Noord twee en in het Schippers-kwartier twee buurten aan de beurt. In Transvaal zijn vorig jaar zes van de in totaal negen buurten opgeknapt, de overige drie volgen dit jaar. In de Schilderswijk is de Karavaan najaarþ98 gestart en zijn tot nu toe twee van de in totaal 24 onderscheiden buurten aangepakt.

De Karavaan is een belangrijk middel om het gemeentelijk doel þSchoon, Heel en Veiligþ te bereiken. Halfjaarlijks bespreekt de stedelijke werkgroep "Leefbaarheid en sociale samenhang" de resultaten per project. Vervolgens wordt de gemeenteraad genformeerd. Ook de Leefbaar- heidsmonitor zal apart aandacht schenken aan het in beeld krijgen van de effecten van de Karavaan-projecten.

Deel: ' Den Haag investeert 10 miljoen gulden in Karavaan '
Lees ook