Gemeente Den Haag


17 september 1999

Meer en beter gebruik maken van informatie- en communicatietechnologie voor communicatie en dienstverlening

De gemeente Den Haag gaat zich flink inspannen om met het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) een betere dienstverlening te bewerkstelligen. Het college van B&W heeft ingestemd met het projectvoorstel "Het Glazen Stadhuis" dat in oktober 1999 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

"Het Glazen Stadhuis" is één van de zeven projecten uit de I-visie, een samenhangende visie op de stad Den Haag in het informatietijdperk, die in juni 1999 door de gemeenteraad is vastgesteld. Met het project "Het Glazen Stadhuis" wil verantwoordelijk wethouder Stolte (CDA, Informatiebeleid) drie doelstellingen bereiken, namelijk het met behulp van ICT:

1. Bevorderen van de betrokkenheid van Haagse inwoners bij het lokaal bestuur;

2. Bevorderen van de participatie van inwoners in hun leefomgeving (op buurt- en wijkniveau);

3. Verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen.

Waarom een Glazen Stadhuis?
Het "Glazen Stadhuis" is een metafoor voor de transparante informatisering en automatisering van de Haagse gemeentelijke overheid. De gemeente Den Haag stimuleert met de I-visie de informatisering van de stad. Daarbij past een gemeente die zelf ook actief bezig is met informatisering en automatisering. De maatschappij werkt steeds meer met digitale netwerken die ook onderling verbonden worden. Zo is wereldwijd contact mogelijk via internet-e-mail, zowel thuis als op het werk.
Vanaf het eerste kwartaal van 2000 kunnen Haagse inwoners met TV of PC gratis inloggen op het Haagse "Residentie.net", een elektronisch stedelijk netwerk van en voor alle Haagse inwoners, bedrijven en instellingen.
Ook de gemeente zal zich goed moeten presenteren op dat Residentie.net. Daar is het "Glazen Stadhuis" voor bedoeld. Het gaat dan bijvoorbeeld om de mogelijkheid paspoorten, vergunningen etcetera via Internet aan te vragen. Andere voorbeelden zijn het huren van sportaccomodaties en het laten berekenen hoeveel de onroerende zaak-belasting zal bedragen. Ook het online beschikbaar stellen van agendaþs en stukken van raads- en commissievergaderingen is een onderdeel van het project. De nieuwe digitale media zijn daarnaast geschikt voor interactieve discussies over wijk- of gemeentezaken.

Verwachte resultaten
In 2004 moeten de volgende zaken gerealiseerd zijn:
* mogelijkheid tot het (via internet en telefoon) houden van elektronische opiniepeilingen (en/of, afhankelijk van de landelijke wetgeving, referenda en verkiezingen);
* het via Internet opvraagbaar zijn van (bijna) alle openbare gemeentelijke stukken (beleidsstukken, plannen, rapporten, waar mogelijk inclusief grafisch materiaal);

* mogelijkheden tot elektronische discussie tussen burgers en met bestuurders over gemeentelijk beleid, op gemeentelijk en op wijkniveau;

* de leden van het gemeentebestuur kunnen per e-mail aangeschreven worden, de afzenders krijgen binnen gegarandeerde termijnen antwoord;

* informatie over (bijna) alle gemeentelijke producten, regelingen en activiteiten is via Internet (100% actueel en betrouwbaar) verkrijgbaar;

* veel transacties waarvoor de burger nu (1999) naar een fysiek loket van de gemeente moet gaan, kunnen via Internet worden afgehandeld.Hierbij wordt waar nodig gebruik gemaakt van elektronische identificatie (smartcard);

* de burger kan via Internet volgen hoe de stand van zaken is voor zijn aangevraagde vergunning, ingediend verzoek en dergelijke.

Verdere procedure
Het raadsvoorstel "Het Glazen Stadhuis" wordt 30 september 1999 besproken in de raadscommissie Sport, Promotie en Media- en Informatiebeleid. Op 14 oktober 1999 beslist de gemeenteraad.

Deel: ' Den Haag Meer en beter gebruik maken van ICT '
Lees ook