Gemeente Den Haag


26 januari 1999

Den Haag adviseert snelle gebiedsuitbreiding aan minister Peper

De gemeente Den Haag adviseert minister Peper van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) het grondgebied van Den Haag zo snel mogelijk uit te breiden. Den Haag dringt er bij de minister op aan het grondgebied van de stad uit te breiden met de VINEX-locaties Ypenburg en Leidschenveen (inclusief bedrijventerrein Forepark), het resterende deel van Wateringse Veld, de Vlietzone-noord, de Vlietzone- zuid (inclusief Hoornwijck) de gehele gemeente Nootdorp en een verbindende corridor tussen de Haagweg en de Utrechtsebaan. Toevoeging van deze locaties aan Den Haag betekent uitvoering van de motie Remkes, die in mei 1997 door de Tweede Kamer is aangenomen.

Snelle gebiedsuitbreiding van Den Haag is in lijn met het regeerakkoord van het tweede kabinet-Kok en moet per 1 januari 2001 worden gerealiseerd. De gemeente Den Haag weet zich ook gesteund door de beleidsnota Gemeentelijke Herindeling die minister Peper onlangs aan de Tweede Kamer heeft aangeboden.

Uitbreiding van het grondgebied van Den Haag heeft een substantieel positief effect voor de stad en de regio Haaglanden. Met de gebiedsuitbreiding is Den Haag in staat het financile, sociale en economische draagvlak in de stad te versterken. Het inwonertal van de stad blijft erdoor op het huidige niveau. Uitbrei- ding draagt voorts bij aan het terugdringen van de segregatie. Immers, een verdere uitstroom van midden en hogere inkomens naar de randgemeenten wordt voorkomen. Dit is van groot belang aangezien Den Haag de meest gesegregeerde stad van Nederland is. Uitbreiding van het grondgebied draagt er voorts aan bij dat de regie van Den Haag ten aanzien van bereikbaarheid, wonen en economische ontwikkeling aanzienlijk wordt versterkt.

Parallel aan het realiseren van een korte termijn oplossing van de ruimteproblematiek dienen ook stappen te worden gezet voor de langere termijn, van 2010 tot 2025. Het uitgangspunt daarbij dient een geleidelijke versterking van Den Haag te zijn, naar een duurzaam vitale en ongedeelde stad. Deze ontwikkeling dient in samenhang met de andere centrumsteden Delft en Zoetermeer en het Westland gestalte te krijgen.

Deel: ' Den Haag vraagt Peper om snelle gebiedsuitbreiding '
Lees ook